MECENATGE EN ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

No totes les entitats sense afany de lucre poden aplicar els beneficis fiscals al mecenatge sinó que han de reunir uns requisits, essent el primer de tots  tenir una utilitat pública Arrel de la modificació de la Llei del mecenatge ( Llei 49/2002, de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense afany […]

CONFLICTE SOBRE LA COINCIDÈNCIA EN UNA MATEIXA PERSONA D’UN CONSELLER EN NOM PROPI I COM A REPRESENTANT D’UN CONSELLER PERSONA JURÍDICA

És possible que una persona física que és conseller d’una societat sigui simultàniament representant d’un conseller persona jurídica? Sovint en societats anònimes i limitades on l’òrgan d’administració és un consell d’administració es planteja el dubte de si és admissible que una persona física, a més de ser ella mateixa consellera, pugui ser representant permanent d’una […]

LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM DE 31 D’OCTUBRE DE 2023

EL TERMINI DE PRESCRIPCIÓ DE LA RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS PER DEUTES SOCIALS Les accions de responsabilitat que es poden plantejar contra els administradors societaris. En primer lloc, volem recordar que el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol de 2010, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital (LSC) […]

ELS PASSATGERS AERIS TENEN DRET A COMPENSACIÓ EN CAS DE DENEGACIÓ ANTICIPADA D’EMBARCAMENT

Avui analitzarem la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Sala Vuitena, en l’Assumpte C‑238/22 (LATAM), de 26 d’octubre de 2023 (ECLI:EU:C:2023:815). Documents relacionats: EUR-Lex – InfoCuria – Comunicat de premsa núm. 162/23 PER QUÈ ÉS IMPORTANT AQUESTA SENTÈNCIA DEL TJUE? El TJUE fa un pas important en la protecció dels consumidors, perquè, […]

LA CAPACITAT D’OBRAR DE LES PERSONES

La “capacitat jurídica” és l’aptitud per ser titular de drets i obligacions, la té tothom pel sol fet de néixer. Diferent és si pot, per si mateix o no, exercir aquests drets i obligacions, això és la “capacitat d’obrar”. La capacitat d’obrar pot ser plena o restringida. Què és la capacitat d’obrar plena? Aquella situació […]

CÀRTEL DE CAMIONS

EL TRIBUNAL SUPREM HA DICTAT LES PRIMERES SENTÈNCIES Recordem que el 19 de juliol de 2016 la Comissió Europea va dictar una Decisió per la que es van imposar multes milionàries als principals fabricants de camions europeus (MAN, DAF, IVECO, DAIMLER/MERCEDES i VOLVO/RENAULT), per haver infringit greument les normes comunitàries sobre la competència, degut a […]

EL MOTEL EMPORDÀ OBTÉ EL CONVENI DE CREDITORS

RIBAS ALVAREZ ADVOCATS HA CONTRIBUÏT DE FORMA DECISIVA A L’OBTENCIÓ DEL CONVENI DE CREDITORS EN EL CONCURS DEL MOTEL EMPORDÀ. Ahir dia 6 de juny, el Jutjat Mercantil de Girona va dictar la sentència que aprova el conveni de creditors del Motel Empordà. Podeu veure la notícia publicada a El Punt Avui  clicant AQUÍ.   […]

ESPECIAL REFERENCIA A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREM , D’11 DE GENER DE 2023

ELS TRIBUNALS PODEN COMDEMNAR A LES SOCIETATS A DISTRIBUIR DIVIDENDS El passat 11 de gener de 2023, el Tribunal Suprem (en endavant, “TS”) es va pronunciar per segona vegada sobre la possibilitat que els tribunals de justícia condemnin a les societats mercantils a aplicar el resultat de l’exercici d’una forma diferent a la decidida per […]

LES DONACIONS A DESCENDENTS

És habitual que, arribada una determinada edat, ens plantegem com afrontar la transmissió del patrimoni a la següent generació. Normalment, sorgeix el dilema de si és millor fer-ho en vida o bé esperar que el traspàs es faci a través de l’herència en el moment de defunció. Cal estudiar cada cas concret i les diferents […]

L’EMPRESA FAMILIAR: EL CONSELL DE FAMÍLIA I EL PROTOCOL FAMILIAR

Una empresa familiar es pot definir de diverses maneres, però en qualsevol de les definicions l’aspecte clau és que una família, o vàries conjuntament, exerceixen el control sobre una determinada empresa. Aquesta modalitat d’empresa representa gairebé el 90% del teixit empresarial del nostre país i és la que genera la major part de l’ocupació privada. […]

CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’HABITATGE HABITUAL

PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA DELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’HABITATGE HABITUAL Seguint amb les mesures que estableix el Reial Decret Llei 20/2022 de 27 de desembre de 2022 en matèria d’arrendament d’habitatge, el seu article 71, torna a preveure una pròrroga extraordinària per sis mesos de determinats contractes d’arrendament. Aquesta mesura no és nova, ja que des del març […]

BONIFICACIÓ DE LA QUOTA TRIBUTÀRIA PER L’ADQUISICIÓ DE L’HABITATGE DEL CAUSANT

L’ACTUAL CRITERI DE L’ADMINISTRACIÓ EN L’APLICACIÓ DE LA BONIFICACIÓ PER L’ADQUISICIÓ DE L’HABITATGE HABITUAL DEL CAUSANT A L’IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS Dins la normativa de l’Impost sobre Successions i Donacions hi ha prevista la bonificació de la quota tributària per l’adquisició de l’habitatge habitual del causant. Aquesta bonificació es pot aplicar sempre que es […]

EL DRET DE SEPARACIÓ DEL SOCI PER FALTA DE DISTRIBUCIÓ DE DIVIDENDS

Què és el dret de separació del soci per falta de distribució de dividends? L’art. 348 bis de la Llei de Societat de Capital (LSC) reconeix al soci una causa de separació especifica basada en la falta de distribució de dividends de la societat que ha obtingut beneficis, de manera que el soci que hagués […]

LLEI 18/2022 DE 28 DE SETEMBRE

LLEI CREIX I CREA: MESURES SOCIETÀRIES El proppassat dia 29 de setembre de 2022 es va publicar al BOE la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses (l’anomenada “Llei Crea i Creix”) que entrarà en vigor, amb caràcter general, el proper dia 19 d’octubre. Aquesta llei pretén agilitzar la creació d’empreses, […]

RECLAMACIÓ DE RENDES D’UN IMMOBLE ARRENDAT

EL PROCEDIMENT JUDICIAL DE RECLAMACIÓ DE RENDES O ALTRES QUANTITATS DEGUDES D’UN IMMOBLE ARRENDAT En el cas d’impagaments de rendes o altres quantitats assimilades a la renda d’immobles arrendats (ja sigui d’habitatge habitual o per a ús diferent d’habitatge habitual), és convenient posar en coneixement de l’arrendatari la situació d’impagament, requerint-lo personalment de manera fefaent […]

REFORMA DE LA LLEI CONCURSAL

PRINCIPALS NOVETATS DE LA NOVA REFORMA DE LA LLEI CONCURSAL Amb l’objectiu d’incorporar al Dret espanyol la Directiva europea 2019/1023, sobre reestructuracions i insolvències, el dia 6 de setembre es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del Text Refós de la Llei Concursal, […]

ADMINISTRADORS SOCIETARIS: LLEIALTAT I CONFLICTE D’INTERÈS

El deure de lleialtat que s’exigeix als administradors, va profundament lligat a evitar situacions de conflicte d’interès, en el present article pretenem donar llum a aquests dos conceptes. El deure de lleialtat imposa a l’administrador l’obligació de vetllar, en qualsevol cas, per l’interès social. Quines són les obligacions derivades del deure de lleialtat? L’art. 228 […]

SENTÈNCIA TC 37/2022 SOBRE LA LLEI QUE REGULA EL PREU DEL LLOGUER

Publicada al BOE de 8 d’abril de 2022  la Sentència del Tribunal Constitucional que anul.la part dels articles de la llei catalana que regula el preu del lloguer  El dia 8 d’abril de 2022, es va publicar al BOE la Sentència nº 37/2022, de 10 de març, que estima parcialment  el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel […]

EL PACTE DE SUPERVIVÈNCIA

Què és el pacte de supervivència? El pacte de supervivència és aquella forma d’adquisició de béns immobles per la qual els cònjuges, futurs contraents o convivents en parella estable adquireixen de forma conjunta i onerosa un bé immoble, amb la particularitat que en la pròpia escriptura de compravenda es fa constar expressament que quan qualsevol […]

EL REPRESENTANT DE L’ADMINISTRADOR PERSONA JURÍDICA

EL REPRESENTANT DE L’ADMINISTRADOR PERSONA JURÍDICA Tal i com estableix l’article 212 bis de la Llei de societats de capital, tota persona jurídica que sigui membre de l’Òrgan d’Administració d’una Societat ha de nomenar una única persona física que la representi per exercir les funcions pròpies del càrrec. – No cal que la persona designada […]

Estem preparats per afrontar els reptes de 2022. Especial Advocats

Acabem de deixar enrere un any en què hem intentat recuperar una certa normalitat en la nostra vida social i econòmica, però la realitat és que la situació de pandèmia derivada del coronavirus (COVID-19) ha estat i continua estant encara molt present, per més que alguns indicadors de l’àmbit científic i epidemiològic albirin l’inici d’una [...]

LLEI DE LA CADENA ALIMENTÀRIA. NOVETATS LLEI 16/2021

El passat dia 15 de desembre de 2021 es va publicar, en el Butlletí Oficial de l’Estat, la Llei 16/2021, del 14 de desembre, per la qual es modifica la Llei 12/2013, del 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària (d’ara endavant, denominada indistintament la “Llei de la Cadena Alimentària” [...]

ES PRORROGA MIG ANY MÉS L’OBLIGACIÓ DE DECLARAR UN POSSIBLE CONCURS DE CREDITORS

El proppassat dia 24 de novembre fou publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret-Llei 27/2021, de 23 de novembre, pel que es prorroguen determinades mesures per tal d’afavorir la recuperació econòmica. D’entre aquestes mesures volem posar de relleu aquelles que tenen una naturalesa concursal o societària. LA NOVA MORATÒRIA CONCURSAL. En primer lloc, [...]

Empreses, autònoms i professionals poden reclamar la clàusula sòl dels seus préstecs hipotecaris

La clàusula sòl o clàusula terra és una clàusula inclosa en molts contractes de préstec hipotecari per la que s’estableix un tipus d’interès mínim a pagar en les quotes mensuals d’una hipoteca variable, independentment de l’interès fixat per el mercat, de manera que s’aplicarà aquest tipus mínim si  l’índex de referència més el diferencial pactat [...]

Celebració de Juntes exclusivament telemàtiques. Ha de modificar els seus Estatuts?

Amb l’arribada de la pandèmia, i gràcies a les previsions incloses en el diferents Reials Decrets aprovats pel govern, moltes Societats van començar a realitzar les reunions dels seus òrgans de gestió i administració (junta / consell) a través de mitjans telemàtics.   Ara bé, el paraigües legal que permetia realitzar les reunions d’aquesta forma, [...]

Modificacions en el càlcul de la plusvàlua municipal. Sentència 182/2021 Tribunal Constitucional

Per mitjà de la sentència 182/2021 dictada el dia 26 d’octubre de 2021, el Tribunal Constitucional (TC)  ha declarat la inconstitucionalitat i la nul·litat dels arts. 107.1, paràgraf segon, 107.2.a) i 107.4 del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals (LHL), relatius a la determinació de la base imposable de l’Impost sobre l’Increment [...]

DEROGACIÓ DE L’ARTICLE 28 DE LA LLEI HIPOTECÀRIA

El passat 3 de setembre entra en vigor la Llei estatal 8/2021 de 2 de juny de reforma de la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica. Tot i que amb el títol de la llei pot passar desapercebut, en l’àmbit de dret [...]

Model 232. Declaració informativa d’operacions vinculades i operacions relacionades amb paradisos fiscals

Model 232. Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals El proper dia 30 de novembre finalitza el període de presentació del model 232, Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com paradisos fiscals, corresponent a l’exercici 2020. [...]

LA DETERMINACIÓ DE LA LLEI APLICABLE ALS CONTRACTES INTERNACIONALS

En Dret internacional privat l’elecció de la llei aplicable als contractes internacionals és considerat com un dels fets de major complexitat i confusió. Quina llei regeix els contractes amb efectes més enllà de les fronteres d'un sistema legal? la llei del lloc on es van celebrar? la llei d’on s'ha de complir l'obligació contractual? i, [...]

Publicat el salari mínim interprofessional per a 2021

Publicat el salari mínim interprofessional per a 2021   Els informem que s'ha publicat al BOE el Reial Decret 817/2021, de 28 de setembre pel qual s'estableix el SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL que s'aplica des de l'1 de setembre 2021, tant per als treballadors fixos com per als eventuals o temporers, així com per als empleats [...]

Reforma legislació civil i processal per al recolzament de les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica

  La reforma que posa fi a la incapacitació judicial i estableix l’assistència com a mecanisme de suport per a les persones amb discapacitat El proppassat dia 3 de setembre, va entrar en vigor el Decret Llei 19/2021, de 31 d’agost, pel que s’adapta el Codi civil de Catalunya a la Llei estatal 8/2021, de [...]

10 Consells bàsics per a formalitzar un contracte d’arrendament d’habitatge o local

10 consells bàsics per a formalitzar un contracte d’arrendament d’habitatge o local   En la meva experiència professional com a advocat, per evitar futurs problemes, us detallo fins a 10 consells que considero cal tenir en compte abans de signar un contracte d’arrendament d’un habitatge o local de negoci,: 1.- El contracte s'ha de fer [...]

LA DETERMINACIÓ DE LA LLEI APLICABLE ALS CONTRACTES

LA DETERMINACIÓ DE LA LLEI APLICABLE ALS CONTRACTES: ESPECIAL REFERÈNCIA A L’APLICACIÓ DEL LLIBRE SISÈ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA RELATIU A LES OBLIGACIONS I ELS CONTRACTES La present Circular té per finalitat fer una breu referència a l’àmbit d’aplicació del Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, [...]

Nou pas en la coordinació del Registre de la Propietat i el Cadastre

Nou pas en la coordinació del Registre de la Propietat i el Cadastre Tradicionalment, han existit dos organismes encarregats del registre o cens dels béns immobles: el Registre de la Propietat que principalment acredita la titularitat dels immobles i el Cadastre que té una vessant més fiscal, estableix la valoració que servirà de base dels [...]

LA SOCIETAT CIVIL ENVERS LA SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA

LA SOCIETAT CIVIL ENVERS LA SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA   Quan volem constituir una societat per tal d’explotar un determinat negoci o gestionar una activitat, sovint se’ns planteja la problemàtica de decidir si es constitueix una societat civil o bé una societat de responsabilitat limitada.   Abans de triar una forma jurídica han de tenir-se [...]

Sr JOAN RIBAS FEIXAS 21.03.1937 – 20.06.2021

El Sr. Joan Ribas Feixas ens va deixar el dia 20 de juny de 2021, a l’edat de 84 anys. Tots els que formem l’equip de RIBAS ÀLVAREZ  i l’hem tingut de company i mestre, ens unim al dolor de la família i el portarem sempre en el nostre pensament.         GRUP [...]

EL PROCEDIMENT JUDICIAL DE DESNONAMENT

EL PROCEDIMENT JUDICIAL DE DESNONAMENT 1.- Què és un procediment judicial de desnonament? El judici de desnonament es pot definir com aquell procediment que pretén que el propietari o arrendador d'una finca lliurada en arrendament pugui recuperar-la, ja sigui (i) per falta de pagament de la renda o de quantitats assimilades a aquesta, (ii) o [...]

IMPOST CO2 VEHICLES. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA CATALANA

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya. Des de l’1 de maig es pot consultar el padró provisional de l’Impost sobre CO2 (emissions de diòxid de carboni) que meritaran els turismes, furgonetes i motocicletes.   A QUI VA ADREÇAT AQUEST [...]

REGISTRE SALARIAL OBLIGATORI A L’EMPRESA 15.04.21

Obligació de disposar anualment d'un registre de salaris a partir d'abril: En vigor el 14 d'abril de 2021 el Reial Decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes L'objecte d'aquest Reial Decret és establir mesures específiques per fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i la no discriminació entre dones [...]

CAMPANYA RENDA I PATRIMONI 2020

A finals de març vam enviar, per correu ordinari, la circular de Renda 2020 juntament amb la carpeta per a la documentació següent:   - Declaració Anual de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). - Declaració de l’Impost sobre el Patrimoni (IP).   La campanya per presentar l’IRPF comença el proper 7 [...]

DETERMINACIÓ DE L’AIXOVAR DOMÈSTIC

DETERMINACIÓ DE L’AIXOVAR DOMÈSTIC   Jurídicament parlant, i dins l’àmbit del dret successori, el terme “AIXOVAR” o “parament domèstic”, per definició engloba tots aquells béns i objectes de la llar destinats a l’ús personal. Dins el procés d’acceptació d’una herència a l’hora d’inventariar tots els béns que conformen la massa hereditària, també s’hi ha d’incloure [...]

Ribas Àlvarez fa costat a les petites i mitjanes empreses 27.01.21

Adjuntem l'article que ha sortit avui al Suplement Especial del Diari de Girona sobre Advocats. Aquí DESCARREGAR NOTÍCIA

ELS ÒRGANS DE GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LES SOCIETATS

ELS ÒRGANS DE GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DE LES SOCIETATS   Com a norma general, a tota societat de capital existeixen dos òrgans diferenciats encarregats de la gestió i administració de la societat:   La Junta General de socis/accionistes L’òrgan d’administració   La Junta General de socis/accionistes La Junta General constitueix el màxim òrgan de govern [...]

Mòduls 2021

Novetats en matèria de l’aplicació del Règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit i el Mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (MÒDULS)   El passat dia 4 de desembre de 2020 va entrar en vigor l’Ordre HAC/1155/2020, de 25 de novembre, que desenvolupa per a l’any 2021 [...]

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a l’exercici 2020

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Aspectes a tenir en compte per reduir o diferir la tributació per a aquest impost de l’exercici 2020 Davant la proximitat del final de l’exercici, és el moment d’analitzar la tributació per a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’any 2020, d’acord amb la [...]

Impost sobre Activitats Econòmiques (model 840) 17.11.20

L'Impost sobre Activitats Econòmiques és un tribut directe i de caràcter real, on el fet imposable es el mer exercici, en un territori municipal, provincial o nacional, d’activitats empresarials, professionals o artístiques, tant si s'exerceixen com si no, en un local determinat.   Es consideren activitats empresarials, als efectes d'aquest impost: les ramaderes (quan tinguin [...]

AUGMENT DE LA COTITZACIÓ DELS AUTÒNOMS A PARTIR DE LA QUOTA D’OCTUBRE 06.11.20

S'aplica la pujada de la base de cotització prevista a partir de gener de 2020 (que no es va realitzar en el seu moment a causa de la crisi de la pandèmia) i s'abonaran els endarreriments des d'aquesta data. La disposició transitòria segona del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per la revaloració [...]

RECORDATORI VARIACIÓ BASES DE COTITZACIÓ RÈGIM ESPECIAL AUTÒNOMS 04.11.20

De l’1 d’octubre fins al 31 de desembre es pot sol·licitar el canvi de bases de cotització del règim d’autònoms, amb  efectes des de l'1 de gener de l'any següent (Llei 6/2017 de 24 d’octubre, de Reformes Urgents del Treballador Autònom).   Així doncs, si desitja modificar la seva base de cotització, té de termini [...]

“Sumem innovació a l’experiència adquirida” Publicació EL PUNT 25.10.2020

“Sumem innovació a l’experiència adquirida”  La incorporació de l’advocat Joan Vidal al consell d’administració de Ribas Àlvarez Assessors i Consultors consolida l’aposta per millorar l’atenció especialitzada al client que caracteritza l’empresa Joan Vidal en una de les sales de reunions de Ribas Àlvarez Advocats QUIM PUIG. Què aporta la seva in­cor­po­ració al con­sell d’ad­min­is­tració? És un [...]

MESURES URGENTS EN MATERIA DE CONTENCIÓ DE RENDES EN ELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’HABITATGE

El proppassat 18 de setembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, vigent des del dia 22 de setembre de 2020. Per tant, tots els contractes d’arrendament d’habitatge que es subscriguin a partir d’aquesta data, s’hauran de regir obligatòriament [...]

LES CLÀUSULES IRPH EN ELS PRÉSTECS HIPOTECARIS 15.10.20

LES CLÀUSULES IRPH EN ELS PRÉSTECS HIPOTECARIS Què és la clàusula IRPH? L'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris conegut com a IRPH, és un índex oficial que fou introduït per la Norma Sexta Bis de la Circular 8/1990 de 7 de setembre, modificada per la Circular 5/1994, de 22 de juliol del Banc d’Espanya. L’annex [...]

AJUTS EXTRAORDINARIS PER AL MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ EN MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES 04.08.20

S’ ha aprovat la convocatòria dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin el domicili fiscal i, si escau el centre de treball en un municipi de Catalunya. Termini presentació: comença a partir del 31-07-2020 i restarà obert fins al 30-09-2020 inclòs. Objecte:  Entitats beneficiàries: són les [...]

Documents necessaris per provar el transport intracomunitari de mercaderies. Novetats a partir del dia 1 de gener de 2020

Les operacions intracomunitàries han estat històricament un dels principals punts de conflicte en l’aplicació de l’IVA. L’existència de diferents normatives internes nacionals, amb diferències notables entre elles, no ha ajudat a què els contribuents tinguin una seguretat jurídica sobre quins són els documents necessaris per acreditar l’existència d’una operació intracomunitària. Per posar fi a aquestes [...]

INICI CAMPANYA DE RENDA 2019

Campanya 2019 d’Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF) i Impost sobre el Patrimoni   Adjuntem a la present la carpeta per a la documentació corresponent a:   - Declaració Anual de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF). - Declaració de l’Impost sobre el Patrimoni (IP).   La campanya per presentar [...]

RESUM CIRCULARS PUBLICADES PER RIBAS ÀLVAREZ DEL DIA 21 DE MARÇ AL 3 D’ABRIL

Resum de les circulars publicades per RIBAS ÀLVAREZ del dia 21 de març al 3 d’abril   Des de la publicació al BOE del Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma, el Grup RIBAS ÀLVAREZ ha publicat diversos comunicats, amb l’objectiu de mantenir informats als nostres clients, de les novetats normatives que s’han [...]

PLANIFICACIÓ DE TRESORERIA

Planificació de Tresoreria La declaració de l’Estat d’Alarma pel COVID-19 té un impacte econòmic molt rellevant i és fonamental saber com minimitzar aquests efectes i, sobretot, garantir aspectes bàsics de l'activitat empresarial, principalment la liquiditat i la gestió de la tresoreria. Enfront aquesta situació sense precedents, la necessitat de generar i mantenir el circulant suficient [...]

Documents necessaris per provar el transport intracomunitari de mercaderies. Novetats a partir del dia 1 de gener de 2020

Les operacions intracomunitàries han estat històricament un dels principals punts de conflicte en l’aplicació de l’IVA. L’existència de diferents normatives internes nacionals, amb diferències notables entre elles, no ha ajudat a què els contribuents tinguin una seguretat jurídica sobre quins són els documents necessaris per acreditar l’existència d’una operació intracomunitària. Per posar fi a aquestes [...]

La plusvàlua municipal segons el tribunal Constitucional

Què és l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), més conegut com a plusvàlua municipal? És l’impost municipal que grava la transmissió de terrenys urbans (finques urbanes), la base imposable del qual es determina aplicant sobre el valor cadastral del sòl en el moment de la transmissió, un coeficient en funció [...]

L’Agència Tributària facilitarà esborranys de les declaracions mensuals d’Iva a determinats contribuents

Ja portem dos anys i mig des de l’entrada en vigor del S.I.I. (Subministrament Immediat d’Informació). Durant aquest temps l’Agència Tributària ha millorat molt el control de les declaracions d’IVA dels contribuents que porten els llibres registre d’IVA a través d’aquest sistema. Aquest major control s’ha traduït en molts de requeriments d’informació i propostes de [...]

Ribas Àlvarez Advocats lidera el cas contra el càrtel europeu de camions – Diari de Girona

El despatx Ribas Àlvarez Advocats de Girona, que forma part de l'assessoria i consultoria d'empreses Ribas Àlvarez Assessors i Consultors, lidera les reclamacions contra l'anomenat «càrtel europeu de camions». Aquest estava constituït per un grup de fabricants europeus de camions que va ser sancionat el 19 de juliol de 2016 per la Comissió Europea per [...]

Reclamacions a les entitats bancàries de les targetes revolving

Què és una targeta revolving? Les targetes revolving són una línia de crèdit de consum concedida per una entitat financera per poder ajornar les compres que fem. Es caracteritzen perquè porten un límit de crèdit establert que són els diners de què podem disposar. Permeten pagar a terminis i fer ús del crèdit disponible, ja [...]

Declaració de transaccions amb l’exterior del Banc d’Espanya 2019 (Formulari ETE)

La circular 4/2012 del Banc d’Espanya regula, per part de les persones físiques o persones jurídiques residents a Espanya (diferents dels proveïdors de serveis de pagament), l’obligació de declarar al Banc d’Espanya els següents supòsits: - Que realitzin transaccions amb no residents que suposin un cobrament de l’exterior o un pagament a l’exterior. - Que [...]

Meritació de l’IVA en els mesos de carència en els arrendaments de locals

El passat 26 d’octubre la Direcció General de Tributs va emetre la seva consulta vinculant número 2651-19 en la que considera que els mesos de carència pactats en un contracte d’arrendament de local, amb la finalitat d’efectuar obres de condicionament del mateix, meritin IVA. Per tant, generant l’obligació al propietari de repercutir el corresponent impost [...]

Normes legals i instruccions sobre la gestió dels permisos retribuïts per als treballadors

Normes legals i instruccions sobre la gestió dels permisos retribuïts per als treballadors derivats del dret a votar a les eleccions generals del proper diumenge 10 de novembre El Reial Decret 605/99 de 16 d’abril, sobre regulació complementària dels processos electorals, en el seu article 13, estableix els diferents permisos retribuïts que poden gaudir els [...]

Impost sobre els Actius no productius de les Persones Jurídiques. Anys 2017, 2018 i 2019

El proper dia 30 de novembre finalitza el període de presentació de l’Impost sobre els Actius no Productius de les Persones Jurídiques (model 540). Aquest impost propi de la Generalitat de Catalunya es va aprovar mitjançant la Llei 6/2017, de 9 de maig, però no va arribar a entrar en vigor perquè el Govern de [...]

Impost sobre “béns no productius”- Publicat a El Punt Avui

Una entitat jurídica domiciliada a Catalunya que mantingui actius “no productius” com poden ser habitacles, locals, botigues, terrenys edificables o no edificables; superfícies ermes, vehicles de motor, embarcacions de lleure, objectes d’art, joies... està obligada a declarar el seu valor i a liquidar aquest impost, corresponent als anys 2017, 2018 i 2019. Que s’entengui bé: [...]

Els poders en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat

Amb caràcter previ a l’anàlisi d’aquesta figura jurídica creiem que cal tenir presents tres qüestions fonamentals que ens ajudaran a entendre el seu sentit i finalitat: - El poder preventiu és una eina indispensable per poder decidir qui volem que vetlli per la nostra persona i gestioni els nostres interessos patrimonials, en el cas d’una [...]

Supressió de la postil.la de la Haia en determinats documents

SUPRESSIÓ DE LA POSTIL.LA DE LA HAIA EN DETERMINATS DOCUMENTS. La postil.la de La Haia és un segell que porten els documents públics provinents d’un altre Estat signant del Conveni de La Haia i que acredita l’autenticitat d’aquests documents, és a dir que la persona que l’ha expedit tenia la competència per fer-ho. Fins fa [...]

Confirmació del canvi de criteri de l’Administració Tributària en la base imposable d’AJD en la dissolució de comunitat

Fins a dia d’avui, en els supòsits de dissolució de condomini, la Generalitat de Catalunya havia mantingut el criteri de les consultes vinculants de la Direcció General de Tributs del Ministeri d’Hisenda segons el qual: la base imposable de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats estava constituïda pel valor total del bé immoble.   Ara bé, en [...]

Llei Secrets Empresarials

El dia 21 de febrer de 2019 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 45, la Llei 1/2019 de 20 de febrer, de Secrets Empresarials.   Quina és la finalitat de la Llei i des de quan s’aplica?   El que pretén aquesta Llei és adaptar al dret espanyol la “Directiva de la [...]

GRAN ÈXIT!! Jornada tècnica i pràctica sobre el Registre de Jornada – 23 de maig 2019

GRAN ÈXIT!! La Jornada Tècnica sobre el Registre de Jornada s’ha celebrat a l’Auditori del Centre a càrrec del Sr. David Carbonés (Responsable de RRHH i Gestió Laboral de Ribas Àlvarez) i del Sr. Jordi Giralt (Cap de l’àrea d’Informàtica de Ribas Àlvarez) amb un gran èxit de participació i interès. La primera part de [...]

Visita d’estudiants de comptabilitat de la Universitat de HAN

Des de l'Àrea de Comerç Internacional i Empresa és ja el tercer any que Ribas àlvarez rep la visita dels alumnes de l'últim curs de comptabilitat de la Universitat de HAN, Holanda. Els estudiants han tingut l'oportunitat de visitar les instal.lacions de Ribas Àlvarez i de participar en una xerrada a càrrec de Joan Ernest [...]

Jornada sobre empreses emergents i finançament

RIBAS ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS vam participar a la jornada de l'1 de febrer, del sector de les startup a banda i banda dels Pirineus, amb les Cambres de Comerç d’Andorra, de Lleida i de Perpinyà, en el marc d’un programa europeu (FEDER) oriendada a pimes anomenat CCI PirineusMed, a l’Auditori de Girona. Aquesta jornada ens va [...]

Campanya 2018 d’Impost sobre la Renda de Persones Físiques (IRPF) i Impost sobre el Patrimoni

La campanya per presentar l’IRPF comença el 2 d’abril i finalitza l’1 de juliol. Us recordem que és important recollir la documentació que enviaran els bancs i les Administracions, així com la informació relativa a ingressos i despeses per arrendaments o activitats, i les despeses en habitatge habitual que puguin ser fiscalment deduïbles.   L’Impost [...]

Reial Decret llei 7/2019 d’1 de març de 2019. Reforma dels contractes de lloguer d’habitatge

Després de la derogació del Reial Decret Llei de data 21/2018 de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer el Govern en funcions va aprovar, amb la publicació al BOE núm. 55 de 5 de març de 2019, el Reial Decret Llei 7/2019 d’1 de març de 2019, que va entrar [...]

Línies de Finançament ICO 2019 per a autònoms i empreses

LÍNIES DE FINANÇAMENT ICO 2019 L’ Institut de Crèdit Oficial ha posat en marxa les LÍNIES DE FINANÇAMENT ICO 2019 per als AUTÒNOMS I EMPRESES:   Línia ICO Empreses i Emprenedors 2019 està destinada als autònoms i empreses que realitzin la seva activitat empresarial a Espanya, amb independència del seu domicili social o fiscal i [...]

Realment necessitem una assegurança de responsabilitat civil d’administradors i directius?

La regularització actual de les Societats Mercantils és especialment molt exigent amb els administradors i directius de les empreses. El nou marc normatiu en responsabilitat civil i penal ha quedat estrictament regulat: Llei de Societats de Capital i Llei Orgànica 1/2015 del Codi Penal. Les decisions que els administradors, directius i consellers han d’adoptar són [...]

Les Arres en el contracte de compravenda d’immobles i la seva regulació en el llibre sisè del Codi Civil de Catalunya

El  dia 22 de febrer  del 2017 es va publicar el Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya relatiu a les obligacions i contractes, que va entrar en vigor amb caràcter general el dia 1 de gener de 2018 i, per tant, aplicable als contractes conclosos a partir d’aquesta última data. Malgrat fer més d’un any de la [...]

RA organitza la Sessió I+D+i finançament de la innovació mitjançant incentius fiscals

Ribas Àlvarez juntament amb Evalue Innovación, organitza una sessió informativa enfocada a I+D+i finançament de la innovació mitjançant incentius fiscals. Aquesta sessió anirà a càrrec del Sr. Gustavo Castillo, Delegat Territorial de l’empresa Evalue a Catalunya i del Sr. David Carpena, Assessor Fiscal de Grans Empreses de Ribas Àlvarez.  La sessió constarà de dues parts: [...]

Exempció IRPF de les prestacions per maternitat/paternitat percebudes de la seguretat social

El passat mes d’octubre el Tribunal Suprem va emetre sentència declarant que la prestació pública per maternitat està exempta de tributació per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF en endavant). D’aquesta forma la sentència del Tribunal Suprem, de 3 d'octubre de 2018, estableix com a doctrina legal que les prestacions públiques per maternitat percebudes [...]

Decisió del ple del tribunal suprem sobre la devolució de l’impost d’actes jurídics documentats del préstec hipotecari

Què suposa la decisió final del ple del Tribunal Suprem sobre l’impost d’actes jurídics documentats dels préstec hipotecaris? El proppassat 6 de novembre de 2018 fou notícia que el ple de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, després de dos dies de deliberacions, va decidir per 15 vots a favor i 13 en contra, [...]

La possible reclamació de la devolució de l’impost d’actes jurídics documentats del préstec hipotecari

Què és l’impost d’actes jurídics documentats dels préstec hipotecaris? A l'hora de signar una hipoteca un dels impostos a pagar és el denominat impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD). Aquest impost grava les transmissions patrimonials oneroses (TPO), les operacions societàries (OS) i els actes jurídics documentats (AJD). El que afecta directament a [...]

I Jornada de Lideratge Gironí

El passat  divendres 5 d’octubre,  es va celebrar la I Jornada de Lideratge Gironí l’Hotel Spa Torre Mirona de Navata, organitzada conjuntament per Ribas-Alvarez i Creantum. Amb el títol “Estratègies per a gestionar el talent a les nostres empreses”, experts de rrhh del nostre país, i més de 60 empreses assistents, van debatre i compartir experiències  i visions sobre la gestió [...]

Pla estratègic de la inspecció de treball i seguretat social 2018-2020 per perseguir la figura del “fals autònom”

Recentment el Govern de l’Estat va aprovar el pla director per la Inspecció de Treball per als anys 2018-2020 on, entre d’altres objectius, hi ha un pla específic per perseguir la figura del “fals autònom” a les empreses. Segons darreres informacions, ja han enviat cartes a les empreses revisant la situació de treballadors autònoms a fi [...]

Nou procediment de desnonament exprés davant l’ocupació il·legal d’habitatges

El dia 12 de juny de 2018 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la Llei 5/2018, de 11 de juny, per la que es modificar la Llei d’Enjudiciament Civil en relació a l’ocupació il·legal d’habitatges. Quina és la finalitat de la llei i des de quan s’aplica? El que pretén la llei és [...]

Conflicte entre Notaris i Registradors pel Registre de Titularitat Real

L’assessoria va assistir, el 9 de maig, a la Cambra de Comerç de Girona, a un acte sobre desenvolupament de negocis en contracte de franquicia, i va poder intercanviar impressions amb franquiciadors i franquiciats, de Girona i altres províncies, constatant alguns dels avantatges i inconvenients d’aquest tipus de contractes, d’acord amb l’experiència acumulada de RIBAS ALVAREZ [...]

Model 179 Declaració Informativa Trimestral de la cessió d’ ús d’habitatges amb fins turístics

Nova obligació d’informació per a les persones i entitats intermèdies entre els propietaris i els llogaters d’habitatges amb finalitat turística; exemples: apis, agents immobiliaris i sobretot Plataformes Col·laboratives, com ara airb&b. El RD 1070/2017, de 29 de desembre introdueix una nova obligació informativa relativa a les cessions d’habitatges turístics, que s’estableix amb fins de prevenció de frau [...]

Nou paradigma en la retribució dels administradors-consellers delegats

NOU PARADIGMA EN LA RETRIBUCIÓ DELS ADMINISTRADORS-CONSELLERS DELEGATS Arrel de la Sentència del Tribunal Suprem 98/2018,de26defebrer, s’ha modificat, en certa manera, el paradigma retributiu dels òrgans d’administració de les societats amb diferents implicacions. Concepte d’Administrador/Òrgan d’Administració L’esmentada sentència ens recorda que l’òrgan d’administració de la societat és aquell encarregat de la gestió i representació de [...]

Nou reglament europeu de protecció de dades personals

El dijous 10 de maig, a Ribas Àlvarez Assessors i Consultors juntament amb Helios Consulting Group i Auditoria i Control, vàrem celebrar una sessió dedicada al Nou Reglament europeu de protecció de dades personals. Davant d’un centenar de persones, el Sr. Josep Ma Teixidor va dur a terme una xerrada tècnica-pràcitca sobre aquest nou reglament al [...]

Jornada sobre organització de franquícies

L’assessoria va assistir, el 9 de maig, a la Cambra de Comerç de Girona, a un acte sobre desenvolupament de negocis en contracte de franquicia, i va poder intercanviar impressions amb franquiciadors i franquiciats, de Girona i altres províncies, constatant alguns dels avantatges i inconvenients d’aquest tipus de contractes, d’acord amb l’experiència acumulada de RIBAS ALVAREZ [...]

Autocartera – Característiques, limitacions i conseqüències

Que una societat posseeixi accions o participacions en autocartera (és a dir de la pròpia societat) té certes implicacions legals que han de tenir-se en compte en el dia a dia de l’empresa. En el document adjunt expliquem què entenem per autocartera, les seves limitacions així com les conseqüències a la mateixa. Esperem us sigui [...]

Novetats en la presentació dels comptes anuals al registre mercantil

L’Ordre del Ministeri de Justícia JUS/319/2018 del passat 27 de març aprovava, amb efectes immediats, el nous models de Comptes Anuals. Aquests nous models són obligatoris per a tots els exercicis iniciats el dia 1 de gener de 2017 o amb posterioritat a aquesta data. La principal novetat en el nou model és la inclusió [...]

Canvis en la regulació del sistema red – Règim especial Autònoms

El darrer 6 de març va sortir publicada al BOE l'Ordre ESS/214/2018, per la qual es regula el Sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED) pels autònoms. Aquesta ordre introdueix que l’afiliació al Sistema RED passa a ser obligatòria per a tots els treballadors incorporats al règim especial de treballadors autònoms. De quin termini [...]

1r Congrés Girocàmping PRO

egut a la seva implantació en el sector RESTAURACIÓ I TURISME, Ribas Alvarez Assessors i Consultors, va participar amb professionals del sector turístic en el  Girocamping Pro, el primer congrés dels càmpings gironins a l’Auditori-Palau de Congressos de Girona. El congrés, adreçat a tot el sector turístic, va oferir un programa  amb ponències i debats de primer [...]

Autònoms professionals vs afectació exclusiva del vehicle

L’Administració d’Hisenda, i concretament l’oficina de gestió tributària, d’un temps ençà ha incrementat les revisions als autònoms professionals aplicant una interpretació molt literal de la norma de l’IRPF i de la LGT amb l’objectiu de revisar les despeses dels elements de transport d’aquests. L’article 105 de la llei 58/2003 General Tributària estableix que “en los [...]

Declaració anual d’operacions amb terceres persones (Model 347)

Us facilitem un excel i les seves instruccions que els permetran recopilar tota la informació requerida per tal que el complimenteu i l’envieu al vostre assessor. Àrea Fiscal - Ribas Àlvarez Assessors i Consultors SL Instruccions per cumplimentar el formulari

Jornada sobre empreses emergents i finançament

RIBAS ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS vam participar a la jornada de l'1 de febrer, del sector de les startup a banda i banda dels Pirineus, amb les Cambres de Comerç d’Andorra, de Lleida i de Perpinyà, en el marc d’un programa europeu (FEDER) oriendada a pimes anomenat CCI PirineusMed, a l’Auditori de Girona. Aquesta jornada ens va [...]

Asessor Fiscal Informació al dia – Gener 2018

Durant el mes de desembre de 2017 es va modificar el Reial Decret 635/2014 en el qual es desenvolupava la metodologia de pagament a proveïdors per part de les Administracions Públiques. Concretament, es va modificar el mètode de càlcul del termini mig de pagament i que, en alguns casos, pot fer que aquests s’allarguin. El RD [...]

Catalunya i l’espoli fiscal

Deixant de marge els colors polítics, la diferència que hi ha entre els ingressos aportats des de Catalunya a l’Estat Espanyol i les despeses dels serveis que el sector públic central destina a Catalunya és molt negativa per als catalans. És una realitat que no té oposició. A aquest saldo l’anomenem dèficit fiscal. Avui, el Sr. Josep [...]

Nova Llei de Contractes del Sector Públic

El dia 8 de novembre de 2017 fou aprovada la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic i entrarà en vigor a partir del proper dia 8 de març de 2018. Aquesta nova llei, que ve a substituir i deroga l’anterior, respon a la necessitat d’incorporar al nostre ordenament jurídic les últimes directives europees en matèria de contractació pública. En [...]

Taxa escombraries

El servei de recollida i gestió de residus, és un servei municipal que és general i obligatori per a qualsevol habitatge, local o establiment que estigui situat a cada municipi. En el text adjunt us anotem algunes de les reduccions i bonificacions que apliquen els ajuntaments. Publicat per Olga Ginesta i Madruga - Àrea de Gestió Administrativa

Ribas Àlvarez amb la Reforma Horària – Article a El Punt Avui

Ribas Àlvarez forma part d'una de les trenta empreses de les comarques gironines adherides a la Xarxa Gironina per a la Reforma horària. Avui es publica un article a El Punt Avui que inclou una entrevista al nostre Cap de Recursos Humans, com a representant de Ribas Àlvarez. Ribas Àlvarez Assessors i Consultors Enllaç a El Punt Avui

Nou horari d’atenció al client a partir del 15 de gener

RIBAS ÀLVAREZ inicia el 2018 amb un NOU HORARI d'atenció al client A partir del proper dilluns 15 de gener, tindrem les nostres instal·lacions i a tots els nostres professionals al vostre servei, de dilluns a divendres de les 8h a les 18h de forma continuada. Com a novetat, obrim al migdia, i també estarem al vostre servei de les 14h  a les 16h. Per a [...]

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!