octubre
26

“Sumem innovació a l’experiència adquirida” Publicació EL PUNT 25.10.2020 - Ribas Àlvarez

“Sumem innovació a l’experiència adquirida”

 La incorporació de l’advocat Joan Vidal al consell d’administració de Ribas Àlvarez Assessors i Consultors consolida l’aposta per millorar l’atenció especialitzada al client que caracteritza l’empresa

Joan Vidal en una de les sales de reunions de Ribas Àlvarez Advocats QUIM PUIG.
Què aporta la seva in­cor­po­ració al con­sell d’ad­min­is­tració?
És un pas més cap a la vis­i­bil­i­tat de l’àrea d’ad­vo­cats dins de l’as­ses­so­ria, com una de les bases essen­cials en l’atenció al client. És una àrea que hem anat per­fi­lant en els dar­rers anys i que ara té una en­ti­tat pròpia. La secció jurídica comp­tava amb una tra­jectòria de prop de 40 anys. El 2014 es va ini­ciar una tran­sició per con­ver­tir-la en un despatx d’ad­vo­cats es­pe­cial­itzat en els difer­ents àmbits jurídics de l’em­presa.
I ara aque­sta àrea ocupa una planta sencera?
Sí, l’any 2016 aque­sta evolució es va cer­ti­ficar amb la creació d’una planta to­tal­ment des­ti­nada al despatx d’ad­vo­cats. Així, el client de l’as­ses­so­ria compta amb nos­altres, men­tre que al­tres pos­si­bles clients ex­terns també poden de­sco­brir els nos­tres serveis. Volem ser un despatx de referència en dret em­pre­sar­ial op­tant per l’es­pe­cial­ització i, en aquest sen­tit, ens estem for­mant con­stant­ment. Creiem que, a l’ex­periència adquirida tots aque­sts anys nos­altres hi podem sumar la in­no­vació que de­ma­nen els temps ac­tu­als, i més en aque­sts dar­rers mesos amb la pandèmia.
Què és el que més els de­ma­nen els clients en aque­sta crisi de la Covid-19?
El que més pre­ocupa és la situació de les em­p­re­ses que, des dels primers min­uts de l’estat d’alarma i du­rant tota la pandèmia, han que­dat afec­tades per les re­stric­cions i pels tan­ca­ments. Les em­p­re­ses estan patint. S’han des­en­ca­de­nat proces­sos con­cur­sals en els quals estem in­ter­venint mit­jançant ne­go­ciació, pac­tant ajor­na­ments, an­nexos de con­tractes de lloguer, ERTO…
Tots els sec­tors amb què tre­ballen han que­dat afec­tats per la crisi?
Afor­tu­nada­ment, hi ha so­ci­etats i ne­go­cis que fun­cio­nen i fun­cio­nen bé com l’ac­tiv­i­tat in­dus­trial, que va seguint, o el sec­tor carni. Les em­p­re­ses més afec­tades són so­bre­tot les del sec­tor serveis, que, degut al con­fi­na­ment i als temps de tan­ca­ment han patit molt per poder so­bre­vi­ure fi­nance­ra­ment.
Com s’han adap­tat a la nova re­al­i­tat?
En els primers mo­ments vam fer pràcti­ca­ment de gabi­net de premsa, trans­me­tent als clients l’enorme quan­ti­tat d’in­for­mació pública del gov­ern si es podia obrir, si calia au­torització… Ara ja estem adap­tats a les noves tec­nolo­gies.
Man­te­nen, però, l’atenció pres­en­cial?
Sí, i tant. La nos­tra feina es fon­a­menta en la con­fiança per­sonal i, si el client vol con­sul­tar-nos per­sonal­ment, ho pot fer.
El Punt, 25 d’Octubre de 2020
×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!