març
20

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 8 -20.03.20 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19, Monogràfics

Mesures especials adoptades a nivell societari arran de l’estat d’alarma decretat per el COVID-19

Arran de la situació d’excepcionalitat actual, i amb la publicació del Reial Decret Llei 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per tal de fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, s’han adoptat diverses mesures que incideixen de forma directa en el desenvolupament de l’activitat de les persones jurídiques d’àmbit privat.
A continuació procedim a sintetitzar les principals mesures i novetats al respecte per a les societats mercantils:
 Reunions dels òrgans de govern (Junta) i d’administració (Consell): encara que els estatuts no ho prevegin, durant el període d’alarma els òrgans de govern i d’administració de les societats es podran reunir per videoconferència que asseguri l’autenticitat i la connexió en temps real dels assistents en remot; i la reunió es considerarà realitzada al domicili de la Societat.
 Adopció d’acords: encara que els estatuts no ho prevegin, durant el període d’alarma els acords dels òrgans de govern (Junta) i d’administració (Consell) de les societats es podran adoptar mitjançant votació per escrit i sense sessió sempre que ho acordi el president o ho demanin dos membres de l’òrgan.
 Formulació i aprovació de comptes anuals:
El termini legalment previst de tres mesos, a comptar des del tancament de l’exercici social, per tal de formular els comptes anuals i, en el seu cas, l’informe de gestió, queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma, i començarà un nou termini de tres mesos a partir d’aquell moment.
En el cas que l’òrgan d’administració ja hagués formulat els comptes de l’exercici anterior en el moment de declarar-se l’estat d’alarma, el termini per tal de verificar els comptes per part d’un auditor, si la societat estigués obligada a auditar, s’entendrà prorrogat per dos mesos a comptar de la fi de l’estat d’alarma.
La junta general ordinària per aprovar els comptes de l’exercici anterior s’haurà de reunir, en tot cas, dins els tres mesos següents a la finalització del termini de formulació del comptes que s’ha indicat abans.
En cas que s’hagués requerit presència de notari, aquest podrà utilitzar mitjans de comunicació a distància en temps real.

A continuació poden veure, gràficament, els canvis en aquest àmbit:

– Prèviament al RDL 8/2020:

 

– Posteriorment al RDL 8/2020 – comptes NO formulats:

– Posteriorment al RDL 8/2020 – comptes formulats:

 Dret de separació:
Davant una causa legal o estatutària que generi el dret de separació d’un soci, no el podrà exercir fins que finalitzi l’estat d’alarma.
 Causes de dissolució de la societat:
En cas de concorre una causa legal o estatutària de dissolució de la societat, els terminis per adoptar la convocatòria de la junta o el corresponent acord de dissolució queden suspesos fins que finalitzi l’estat d’alarma.
Si la causa de dissolució s’ha produït durant la vigència de l’estat d’alarma, el administradors no respondran dels deutes socials contrets durant aquest període.
 Presentació de concurs:
Mentre duri l’estat d’alarma el deutor que es trobi en estat d’insolvència no tindrà la obligació de demanar la declaració de concurs. Fins a dos mesos a comptar des de la finalització de l’estat d’alarma, els jutges no admetran a tràmit les sol·licituds de concurs necessari que s’haguessin presentat durant aquest estat o durant aquells dos mesos.

Des de Ribas Àlvarez estem a la seva disposició per qualsevol dubte o aclariment.

Laura Pasqual Lleopart
Ribas Alvarez Advocats