març
20

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 7 -20.03.20 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19, Monogràfics

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19
Comunicat núm. 7
Prestacions extraordinàries per als autònoms per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

A continuació els detallem el contingut corresponent al capítol I del Real Decret-Llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 que fa referència a la prestació extraordinària per cessament d’activitat pels afectats per la declaració de l’estat d’alarma.

1- Qui es pot acollir a la prestació extraordinària?
Els treballadors per compte propi o autònoms, les activitats dels quals quedin suspeses, d’acord amb l’establert al Real Decret 463/2020, o en bé, quan la seva facturació en el mes anterior al que se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb el promig de facturació del semestre anterior.
Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial que correspongui, també tindran dret a la prestació extraordinària.

2- Quines són les activitats suspeses pel Real Decret 463/2020?
Les desenvolupades a locals i establiments de minoristes, a excepció dels establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, sanitaris, centres o clíniques veterinàries, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, premsa i papereria, combustibles per l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries, bugaderies i exercicis professionals de l’activitat de perruqueries a domicili.
Així com també se suspenen les activitats d’hosteleria i restauració, podent prestar-se exclusivament serveis de lliurament a domicili.

3- Quines condicions s’han de complir?
Estar afiliats i donats d’alta, a la data de la declaració de l’estat d’alarma, al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.
En el supòsit que l’activitat econòmica no s’hagi vist directament suspesa per l’aplicació del Real Decret 463/2020, s’haurà d’acreditar la reducció de la facturació en, almenys, un 75% en relació a la facturació del semestre anterior.
Estar al corrent de pagament de les quotes a la Seguretat Social. En cas de no estar-hi, l’òrgan gestor concedirà un termini improrrogable de 30 dies naturals per regularitzar la situació.

4- Quina quantia suposa?
La prestació es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora, la qual s’extreu del promig de les bases per les que s’hagués cotitzat durant els 12 mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal del cessament.
Quan no s’acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació serà l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització del Règim Especial de la Seguretat Socialdels Treballadors per Compte Propi o Autònoms.

5- Quina durada tindrà i com afecta?
Tindrà una durada d’un mes, ampliant-se, en el seu cas, fins l’últim dia del mes en el que finalitzi l’estat d’alarma, en el supòsit que aquest es prorrogui i tingui una duració superior al mes.
El temps de la seva percepció s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament de l’activitat als que el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

6- Altres qüestions a tenir en compte.
La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social.
Des de Ribas Àlvarez estem a la seva disposició per qualsevol dubte o aclariment.

Atentament,

Javier Sierra Rebollo
RIBAS ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS SL