març
19

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 5 -19.03.20 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19, Monogràfics

INCIDÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA COVID-19 EN ELS TERMINIS ADMINISTRATIUS I JUDICIALS

Els hem d’informar que, arran de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat, el dissabte dia 14 de març, del Reial Decret 463/2020, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, tots els procediments administratius o judicials en general s’han paralitzat, s’han suspès els terminis processals i administratius, i també els terminis de prescripció i de caducitat legalment previstos per a l’exercici de tot tipus d’accions.
Ara bé, aquestes suspensions de terminis han vingut matisades en determinats àmbits arran de la publicació el dia d’ahir del Reial Decret Llei 8/2020 del Govern espanyol i del Decret Llei 7/2020, del Govern de la Generalitat.

A quins àmbits concrets afecta?

A L’ÀMBIT ADMINISTRATIU GENERAL
El Reial Decret 463/2020, pel que es declara l’estat d’alarma suspèn els terminis i queden interromputs els que legalment estan previstos per la tramitació de tot tipus de procediments davant les Administracions Públiques. Aquest terminis no es tornaran a reprendre ni continuaran fins que hagi transcorregut l’actual situació d’estat d’alarma.
Això vol dir que, en general (sense tenir en compte les especialitats que afecten a l’àmbit tributari i de la Seguretat Social que direm més endavant), no correran els terminis legalment previstos per formular sol·licituds, contestar requeriments, presentar al·legacions, formular recursos, o per la realització de qualsevol altre tràmit davant l’Administració.
Aquesta suspensió de terminis també s’ha d’entendre aplicable a aquells que té l’Administració per emetre les seves resolucions, llevat de les que hagin de dur a terme arran de les mesures derivades del propi estat d’alarma.
Aquest fet també ha comportat l’ anul·lació o ajornament de diligències o actuacions que s’havien de realitzar presencialment davant l’Administració.

A L’ÀMBIT TRIBUTARI
Volem fer un especial incís en aquest àmbit on el Reial Decret Llei 8/2020 hi dedica una part del seu contingut i recull les següents especialitats principals:
– Suspensió de terminis pel pagament de deutes tributaris que es trobin en període de pagament.
A quins deutes afecta?
Solament als deutes que resultin de liquidacions practicades per l’Administració, ja es trobin en període voluntari de pagament o bé en període executiu.
També afecta als terminis i fraccions acordades en ajornaments i fraccionaments ja concedits per part de l’Administració Tributària, així com als terminis de subhastes i adjudicacions de béns. Per tant, és una mesura que no afecta en general als terminis de presentació de declaracions ni autoliquidacions per part del propi contribuent (per exemple, les autoliquidacions trimestrals a presentar el proper mes d’abril). Ara bé, i només en el cas dels tributs propis o cedits a la Generalitat de Catalunya, el seu Decret Llei publicat ahir estableix que:
“En l’àmbit d’aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits s’estableix la suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma establert en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma…”
En què consisteix la mesura?
Els terminis de pagament afectats per la mesura s’amplien fins el 30 d’abril de 2020. En el cas que els referits deutes es notifiquin a partir de l’entrada en vigor de la norma (és a dir, ahir, dia 18 de març), el seu venciment es considerarà posposat fins el 20 de maig de 2020, llevat que el termini concedit sigui més llarg.
– Suspensió de terminis dels procediments tributaris.
Es consideraran automàticament ampliats fins el 30 d’abril de 2020 els terminis que estiguin en curs pels següents tràmits en qualsevol procediment (sigui d’aplicació de tributs, sancionador, de devolució d’ingressos indeguts, etc. que estiguin en curs):
– Atendre requeriments.
– Diligències de constrenyiment.
– Sol·licituds d’informació amb transcendència tributària.
– Al·legacions, amb caràcter general, davant de qualsevol tràmit d’obertura d’expedient o d’audiència.
Si aquests tràmits s’han notificat a partir del dia 18 de març els seus terminis s’entendran prolongats fins el 20 de maig de 2020.
Tanmateix, el contribuent pot decidir, i es considerarà vàlid, donar compliment al tràmit abans d’aquests terminis.
– Especialitat normativa duanera Aquestes mesures d’extensió de terminis no afectaran a les especialitats que preveu la normativa duanera en matèria de terminis per formular al·legacions i atendre requeriments.
– Termini per impugnar en via administrativa
El termini per interposar recurs de reposició o reclamació econòmica-administrativa, davant una resolució notificada a partir del dia del dia 18 de març, s’entén que no s’iniciarà fins el proper dia 30 d’abril o, en el seu cas, quan s’entengui produïda la notificació si és posterior a aquesta data.
– Suspensió còmput durada procediments tributaris.
El període comprès entre l’entrada en vigor de la norma (dia 18 de març) i fins el 30 d’abril de 2020 no es computarà als efectes de la durada màxima dels procediments d’aplicació de tributs, sancionadors i de revisió tramitats per l’AEAT, tot i que aquesta podrà fer els tràmits que consideri imprescindibles.
– Suspensió del còmput de la prescripció i la caducitat
Com a mesura complementària, aquell període (des del dia 18 de març i fins el 30 d’abril) no computa ni als efectes de la prescripció ni de la caducitat.
– Efecte en la prescripció en el recurs de reposició i reclamacions econòmicaadministratives
Des del dia 18 de març i fins el 30 d’abril s’entendran notificades les resolucions que posin fi als recursos de reposició o a les reclamacions econòmica-administratives tan sols acreditant l’Administració un únic intent de notificació de la resolució.

A L’ÀMBIT LABORAL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
En general, els terminis previstos per la legislació laboral en el seu Estatut dels Treballadors, en la normativa relativa a la Seguretat Social o normes complementàries, per la tramitació de tot tipus d’expedients o procediments referents a aquest àmbit, quedaran igualment suspesos des de l’entrada en vigor de la norma i fins que finalitzi l’estat d’alarma.
Tanmateix, això no serà aplicable als procediments específics que la norma ha previst en matèria de protecció social o com a mecanismes de regulació d’ocupació i per tal d’evitar acomiadaments laborals, ni tampoc als procediments administratius en els àmbits de la filiació, la liquidació i la cotització de la Seguretat Social.

A L’ÀMBIT MERCANTIL SOCIETARI
En aquest àmbit cal destacar les següents especialitats:
– El termini legalment previst de tres mesos, a comptar des del tancament de l’exercici social, per tal de formular els comptes anuals i, en el seu cas, l’informe de gestió, queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma, i començarà un nou termini de tres mesos a partir d’aquell moment.
– En el cas que l’òrgan d’administració ja hagués formulat els comptes de l’exercici anterior en el moment de declarar-se l’estat d’alarma, el termini per tal de verificar els comptes per part d’un auditor, si la societat estigués obligada a auditar, s’entendrà prorrogat per dos mesos a comptar de la fi de l’estat d’alarma.
– La junta general ordinària per aprovar els comptes de l’exercici anterior s’haurà de reunir, en tot cas, dins els tres mesos següents a la finalització del termini de formulació del comptes que s’ha indicat abans.
– Davant una causa legal o estatutària que generi el dret de separació d’un soci, no el podrà exercir fins que finalitzi l’estat d’alarma.
– En cas de concorre una causa legal o estatutària de dissolució de la societat, els terminis per adoptar la convocatòria de la junta o el corresponent acord de dissolució queden suspesos fins que finalitzi l’estat d’alarma.
– Si la causa legal o estatutària de dissolució de la societat té lloc durant l’estat d’alarma els administradors no respondran dels deutes generats durant aquest període.

A L’ÀMBIT PROCESSAL
Ja hem dit al començament que el Reial Decret que declara l’estat d’alarma ordena la suspensió i interrupció de tots els terminis processals, que no es reprendran fins que finalitzi l’actual situació d’alarma. Cal dir que això afecta a qualsevol termini processal (per presentar o contestar demandes, conclusions, requeriments, conciliacions, interposició de recursos contenciosos administratius, etc.)
Només s’estableix l’excepció de determinades actuacions de tipus penal que tinguin caràcter urgent, procediments de protecció de drets fonamentals, conflictes col·lectius de caràcter laboral, autoritzacions d’entrada o protecció de menors.
Particularment, la norma preveu que els terminis legalment previstos per la sol.licitut de declaració de concurs de creditors no començaran a comptar fins que hagi finalitzat l’estat d’alarma. Mentre estigui vigent aquest estat, tampoc hi haurà l’obligació de declarar-se en situació concursal.
Aquesta situació també ha comportat a la pràctica la suspensió de judicis o actuacions judicials que estaven previstes properament.
En qualsevol cas, saben que restem a la seva disposició per qualsevol dubte o aclariment i poden contactar amb nosaltres per estudiar i resoldre el seu cas concret.

Atentament,

Joan Vidal i Vidal
RIBAS ÀLVAREZ ADVOCATS