juny
17

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 34 17.06.21 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19

Ajuts extraordinaris directes per a la solvència empresarial – RDL 5/2021

 

S’ ha aprovat la convocatòria dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial que permetin la reducció de deutes derivats de l’activitat econòmica, dirigit a persones empresàries o professionals i empreses que tinguin activitat econòmica a Catalunya, en determinats sectors.

 

Termini de presentació: a partir del 21 de juny i fins el 30 de juny a les 15h, ambdós dies inclosos.

 

Objecte:  L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021, i procedeixin de contractes anteriors al 31 de març de 2021, satisfent en primer lloc el pagament dels proveïdors i per ordre antiguitat.

 

Es consideren costos fixos subvencionables, a l’efecte de la present Ordre, aquells suportats per les empreses, generats amb independència del nivell de producció, durant el període subvencionable, que no estiguin coberts per la contribució als beneficis (ingressos menys costos variables).

 

Requisits:

 

 1. Requisits generals (consultar art. 4 de l’Ordre ECO/127/2021 que adjuntem).

 

 1. Requisits específics per aquesta convocatòria:

 

 • L’activitat que desenvolupen ha d’estar inscrita en l’Annex d’aquesta Ordre de Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE).
 • Empresaris o professionals i empreses que durant el 2019 i el 2020 continuïn en l’exercici de l’activitat i que el seu volum d’operacions anuals, declarat o comprovat, en l’IVA o altres tributs, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte a 2019.
 • Empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en la renda, que hagin realitzat l’activitat durant el 2019 i el 2020, i continuïn exercint-la.
 • Grups consolidats que tributin per Impost sobre Societats en règim de tributació consolidada. El volum que determinarà el descens de l’activitat serà el resultat de sumar tots els volums d’operacions de les entitats que conformin el grup, tant al 2019 i com al 2020, i que hagin realitzat l’activitat i continuïn exercint-la.
 • Empresaris, professionals i empreses que apliquin el règim d’estimació directa amb un volum de deutes igual o superior a 4000 euros.
 • Tot i que compleixin tots els requisits, NO poden ser beneficiaris si en la declaració de renda corresponent a l’exercici  2019  hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les quals s’hagi aplicat el mètode d’estimació directa, o hi hagi resultat negatiu a la base imposable de l’Impost sobre Societats d’aquell exercici, abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases negatives.

 

Compromisos i obligacions:

 • Mantenir l’activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny de 2022.
 • No repartir dividends durant el 2021 i el 2022.
 • No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant un període de dos anys des de la data de la concessió de l’ajut.

 

Dades i contingut del formulari d’inscripció prèvia:

 

 • Dades de l’empresa, empresari o professional.
 • Dades fiscals relatives als volums d’operacions efectuades en el marc de l’activitat econòmica dels exercicis 2019 i 2020.
 • Dades relatives al nombre de treballadors.
 • Import del deute pel qual se sol·licita l’ajut, detallat en funció de la tipologia del deute, a proveïdors, altres creditors, així com costos fixos de l’empresa, empresari o professional sol·licitant.

 

Adjuntem quadre resum sobre la inscripció a aquest ajut extraordinari.

 

Com sempre, per a qualsevol dubte o aclariment es poden posar en contacte amb l’Imma Burrell i l’Olga Ginesta.

 

 

Àrea de Gestió Administrativa

Ribas Àlvarez Assessors i Consultors SL