juny
3
llei catalana lloguer habitatge

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 32 03.06.21 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19

Anàlisi RDL 11/2021, de 27 de maig, que regula la cinquena pròrroga dels ERTOS

fins al 30 de setembre de 2021

 

RESUM NORMATIVA:

Es prorroguen els ERTO fins al pròxim 30 de setembre.

Es mantenen les modalitats de ERTO per impediment i limitacions i la prohibició d’acomiadar en cas d’aplicar exoneracions.

NOVETATS:

  • Modificació en els percentatges d’exoneració associats als ERTES
  • Modificació de les activitats (CNAE) que permeten acollir-se als ERTO per sectors
  • Canvi en el funcionament dels fixos discontinus per afavorir l’estabilitat laboral i al sector del turisme.

ERTOS vinculats al COVID19 i mesures extraordinàries

  1. Pròrroga dels ERTO

1.1 Pròrroga de tots els ERTO basats en una causa de força major relacionada amb la COVID-19, fins al 30 de setembre de 2021. D’aquesta manera s’entenen prorrogats:

  • ERTO per impediment i ERTO per limitació COVID-19.
  • ERTO per sectors específics COVID-19.

Important: Des l’1 de juny de 2021 i fins al 30 de setembre de 2021, són aplicables a aquests expedients de regulació temporal d’ocupació nous percentatges d’exoneració.

1.2 Pròrroga dels ERTO ETOP basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció vinculades a la COVID-19, als quals se’ls aplicaran les previsions de l’art. 3 RDL 30/2020.

A aquests expedients se’ls seguirà aplicant la simplificació de tràmits prevista en l’art. 23 de l’RDL 8/2020 i la possibilitat de tramitar una pròrroga pactada mitjançant els formularis previstos.

  1. Garanties associades als ERTO

a) Pròrroga de la clàusula de salvaguarda l’ocupació: les empreses que s’acullin a les exoneracions associades als ERTO COVID-19 han de mantenir la seva plantilla un nou període de 6 mesos de durada, subjecte a les limitacions existents fins al moment: límits al repartiment de dividends, transparència fiscal, impossibilitat de realització d’hores extraordinàries i externalitzacions de l’activitat, prohibició de l’acomiadament i la interrupció dels contractes temporals.

b) Protecció per atur en l’àmbit dels ERTO: Es mantenen les condicions de la prestació per atur relativa a l’exempció del període de carència, “comptador a zero”, i el càlcul de la base reguladora de la prestació sobre el 70%.3Exoneracions

 

3. Exoneracions

3.1 Sistema d’exoneracions

El nou sistema de exoneracions contempla diferents % en els casos de treballadors en suspensió d’ocupació davant dels que s’activin i es reincorporin a la feina. Amb l’objectiu d’incentivar l’activació d’ocupació, en aquesta ocasió s’inclouen unes exoneracions majors per als casos dels treballadors que es reincorporen a l’activitat.

TREBALLADORS DESAFECTATS DEL ERTO PLANTILLA EXONERACIONS
Juny Juliol Agost Setembre
Menys de 50 treballadors 95% 95% 95% 95%
50 o més treballadors 85% 85% 85% 85%

 

TREBALLADORS EN ERTO PLANTILLA EXONERACIONS
Juny Juliol Agost Setembre
Menys de 50 treballadors 85% 85% 85% 70%
50 o més treballadors 75% 75% 75% 60%

 

3.2 Llistat de sectors protegits per CNAE

S’inclouen tres nous sectors (1419 -Confecció d’altres peces de vestir i accessoris -, 4637 -Comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies- i 7420 Activitats de fotografia-).

I surten cinc (1811 -Arts gràfiques i serveis relacionats amb les mateixes-, 2670 – Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic-, 4741 – Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats-, 5122 -Transport espacial- i 7734 – Lloguer de mitjans de navegació-).

(*) S’adjunta annex amb les activitats CNAE fixades pel RDL.

3.3 ERTO de limitació: Les empreses o entitats que vegin limitat el desenvolupament de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per autoritats, veuran prorrogats els ERTO amb un nou esquema de exoneracions.

PLANTILLA EXONERACIONES
Juny Juliol Agost Setembre
Menys de 50 treballadors 85% 85% 75% 75%
50 o més treballadors 75% 75% 65% 65%

 

 

 

 

3.4 ERTE de impediment: Les empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en els propers quatre mesos en algun dels seus centres de treball com a conseqüència de les restriccions administratives per lluitar contra la pandèmia tindran les següents exoneracions en les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament i fins al 30 de setembre 2021.

PLANTILLA EXONERACIONS
Juny Juliol Agost Setembre
Menys de 50 treballadors 100% 100% 100% 100%
50 o més treballadors 90% 90% 90% 90%

 

Treballadors amb contracte fixe-discontinu

La DA 3a disposa, respecte de les persones treballadores amb contracte fix-discontinu i aquelles que realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes, l’obligació a l’empresa de realitzar la incorporació efectiva durant els períodes teòrics de crida de les persones treballadores.

En el cas en què no puguin desenvolupar activitat efectiva en el període de crida com a conseqüència de les restriccions i mesures de contenció sanitària, aquests treballadors hauran de ser afectats en aquest moment a l’ERTO vigents a data d’entrada en vigor d’aquesta norma o autoritzats amb posterioritat a aquesta, i mantenir-se en aquesta situació fins a la seva reincorporació efectiva o, si s’escau, fins a la data d’interrupció de la seva activitat.

Professionals de les arts en espectacles públics

La DA 2a introdueix modificacions puntuals en el RDL 32/2020, de 3 de novembre, per tal d’ampliar la durada de la prestació per desocupació d’artistes en espectacles públics, personal tècnic i auxiliar de el sector de la cultura i professionals taurins, i reconèixer un accés extraordinari a aquesta prestació per als dos primers col·lectius.

Per a qualsevol dubte o aclariment, poden posar-se en contacte amb l’àrea laboral del nostre despatx.

 

Atentament,

David Carbonés Andorrà

Director

Ribas Àlvarez Gestió Laboral SLU