febrer
18

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 31 18.02.21 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19

Registre previ a subvencions per a autònoms individuals i persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa

 

La Generalitat ha aprovat el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa. Els mitjans de comunicació descriuen aquest registre previ a subvencions com el Registre d’Autònoms de la Generalitat.

Termini d’inscripció:

 

El registre s’iniciarà a partir del 19 de febrer a les 9:00h fins el 26 de febrer a les 15:00h.

 

Qui es pot inscriure al Registre?

 

a) Les persones treballadores autònomes donades d’alta al Règim especial de treballadors autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. El sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte d’altri de la unitat de negoci no pot ser superior a sis, i es pren com a referència la suma de les persones contractades i de les persones donades d’alta com autònomes de forma ininterrompuda durant l’any 2019.

 

b) Les persones treballadores autònomes donades d’alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. El sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte d’altri de la unitat de negoci no pot ser superior a sis, i es pren com a referència la suma de les persones contractades i dels persones donades d’alta com autònomes de forma ininterrompuda durant l’any 2019.

 

c) Les persones treballadores autònomes donades d’alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis. El nombre de socis no pot ser superior a tres, i es pren com a referència el número de socis de l’any 2019. El sumatori de persones sòcies i persones treballadors per compte d’altri no pot ser superior a sis, agafant com a referència la suma de les persones contractades i les persones sòcies donades d’alta com a autònomes de forma ininterrompuda durant l’any 2019.

 

d) Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres socis, d’acord amb el número de socis de l’any 2019. El sumatori de persones sòcies i persones treballadores no sòcies no pot ser superior a sis, i es pren com a referència la suma de les persones contractades i de les persones sòcies donades d’alta com autònomes de forma ininterrompuda durant l’any 2019.

 

NO es poden inscriure les persones treballadores autònomes col·laboradores.

 

Els requisits per accedir:

 

a)Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.

b) Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda abans de l’1 de gener de 2021.

c) Mantenir la seva alta de forma ininterrompuda, com a mínim fins al 28 de febrer de 2021.

d) La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques del l’exercici 2019 ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual i d’igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en el cas d’estar al sistema de tributació conjunta.

e) El rendiment net de l’activitat a l’exercici 2020 no ha de superar l’import de 17.500 euros.

 

Certificat electrònic/Idcat o Idcatmobil/DNI electrònic

 

Els obligats han de disposar del certificat electrònic, Idcat o Idcatmobil o DNI electrònic per a poder accedir al Registre.

 

Dades sol·licitades a complimentar en el formulari:

a) Dades d’identificació de la persona, institució o entitat sol·licitant: nom, cognoms i/o raó comercial i d’altres.

b) Adreça

c) Dades bancàries

d) Dades complementàries de la persona sol·licitant

 • Naturalesa jurídica de la persona sol·licitant.
 • Nombre de persones treballadores autònomes col·laboradores del seu negoci
 • Nombre de persones treballadores contractades en el seu negoci
 • NIF/CIF
 • Nom de l’empresa o cooperativa
 • Nombre de socis, inclosa la persona sol·licitant de l’ajut
 • Nombre de persones treballadores contractades per l’empresa o cooperativa
 • Data d’alta al RETA o mutualitat
 • Import de la base imposable de l’impost de la renda de les persones físiques del darrer exercici, que ha de ser igual o inferior a 35.000 euros.
 • Rendiment net de l’activitat durant l’exercici 2020 ha de ser igual o inferior a 17500 euros.

e) Altres dades complementàries de la persona sol·licitant:

 • Data de naixement
 • Codi CCAE/ IAE (secció/divisió/agrupació/grup/epígraf)
 • Règim fiscal

f) Domicili fiscal de la persona sol·licitant.

g) Declaracions responsables en relació amb el compliment dels requisits.

 

Com sempre, estem a la vostra disposició per qualsevol consulta que tingueu sobre el particular. Poden posar-se directament en contacte amb el seu assessor o amb l’àrea de Gestió Administrativa (Imma Burrell i Olga Ginesta).

 

Atentament,

 

Ribas Alvarez Assessors i Consultors SL