març
18

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 3 -18.03.20 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19, Monogràfics

Real Decret Llei 8/2020 de Mesures Urgents Extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

A continuació els detallem el contingut corresponent al capítol I del Reial Decret-llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 que fa
referència a la moratòria del deute hipotecari per l’adquisició de l’habitatge habitual.

1/ Què és una moratòria?
La pròrroga en un termini establert per pagar un deute.

2/ A què es pot aplicar la moratòria?
S’aplicarà als contractes de préstec o crèdit garantits amb una hipoteca immobiliària.

3/ A qui es pot aplicar la moratòria?
Als deutors, fiadors i avaladors que es trobin en alguns dels supòsits de vulnerabilitat econòmica que estableix la norma.

4/ Què es considera estar en una situació de vulnerabilitat econòmica?
– El deutor hipotecari ha de passar a estar en situació d’atur, o en el cas d’empresaris o professionals, s’hagi sofert una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda de vendes.
– Que el conjunt dels ingressos de la unitat familiar no superi en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, amb caràcter general, tres vegades l’IPREM mensual. (1.920,09 € aprox.).
– Que la quota hipotecària més les despeses i subministres bàsics sigui superior o igual al 35% dels ingressos nets que obtingui el conjunt dels membres de la unitat familiar.
– Que com a conseqüència de l’emergència sanitària, la unitat familiar hagi sofert una alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques per fer front a les despeses d’accés a l’habitatge.
– Aquestes mesures també són extensibles als fiadors i avaladors que es trobin en els supòsits de vulnerabilitat econòmica.

5/ Què vol dir una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques?
– Que l’esforç que representa la càrrega hipotecària sobre la renta familiar es multipliqui almenys per 1,3.
– Que s’hagi produït una caiguda substancial de les vendes d’almenys un 40%.

6/ Qui forma la unitat familiar?
– La formada pel deutor, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, i els fills amb independència de la seva edat, que resideixin a l’habitatge.

7/ A qui s’ha d’acreditar aquests supòsits de vulnerabilitat econòmica?
– Al creditor principal del deute, és a dir, al banc.

8/ Quins documents s’han d’aportar a l’entitat creditora com a justificants?
– En cas d’atur: certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions.
– En les situacions de cessament d’activitat per part dels autònoms o professionals, certificat de fi d’activitat expedit per l’AEAT.
– Número de persones que viuen a l’habitatge:
o Llibre de família
o Certificat d’empadronament
– Justificant de titularitat de propietat del bé:
o Nota simple del Registre de la Propietat.
o Escriptures de compravenda de l’habitatge i de concessió del préstec hipotecari.
– Declaració responsable del/s deutor/s relativa al compliment dels requisits exigits per la norma.

9/ Quant de temps hi ha per demanar la moratòria?
Des del 18 de març i fins a quinze dies després de la fi de la vigència del Real Decret 8/2020 (la vigència és d’un mes però pot ser prorrogat).

10/ Quan es farà efectiva la moratòria?
L’entitat creditora té un termini de 15 dies màxim per implementar la moratòria.

11/ Quins efectes té aquesta moratòria?
Comportarà la suspensió del pagament de la quota hipotecària i la no repercussió d’interessos durant el termini de vigència que estipula la norma, és a dir, de moment la suspensió seria d’un mes.

12/ Quines són les conseqüències de sol·licitar la moratòria indegudament?
Si el deutor que es beneficiés de la moratòria no complís els requisits previstos a la norma, serà responsable dels danys i perjudicis que hagués produït al creditor així com totes les despeses que es
puguin derivar.

Des de Ribas Àlvarez estem a la seva disposició per qualsevol dubte o aclariment.

Àlex Soldevila Batlle
RIBAS ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS SL