febrer
8

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 29 08.02.21 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19

Mesures de suport als treballadors autònoms RDL 2/2021 de 26 de gener

 

Aquest RD inclou les noves prestacions per als autònoms per afectacions sobre les seves activitats per la pandèmia a partir de l’1 de febrer, que ja es poden sol·licitar a partir d’aquesta setmana, i que afecten al període de l’1 de febrer al 31 de maig.

 

El termini per presentar les sol·licituds a les mútues és el 21 de febrer.

 

Pel que fa a treballadors autònoms s’estableixen prestacions diferenciades per:

 

Art. 5 – Prestació extraordinària per suspensió temporal d’activitats.

Art. 7 – Prestació ordinària de cessament activitat compatible amb el treball autònom a partir del dia 1 de febrer 2021.

Art. 6 – Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a autònoms que no poden acollir-se a la prestació art. 7 o prestació ordinària de la Llei General de la Seguretat Social (LLGSS).

Art. 8 – Prestació extraordinària per a treballadors autònoms de temporada.

 

Adjuntem un quadre resum per tipus de prestació, amb la següent informació:

 

  1. Beneficiaris de cada tipus de la prestació.
  2. Requisits per poder-les sol·licitar.
  3. Quantia de cada prestació.
  4. Què passa amb l’obligació de seguir pagant la quota d’autònom en cada cas mentre es percep la prestació.

 

GESTIÓ I RECONEIXEMENT D’AQUESTES PRESTACIONS

 

La gestió i el reconeixement d’aquestes prestacions correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l’ISM.

Tipus de prestació BENEFICIARIS REQUISITS QUANTITAT Obligació de cotitzar
Prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi Autònoms que hagin sofert una pèrdua important d’ingressos i continuïn desenvolupant l’activitat. a) Estar donat d’alta en el RETA.

b) Acreditar un període mínim de cotització per cessament d’activitat de al menys 12 mesos.

c) No haver complert l’edat ordinària de jubilació.

d) Trobar-se al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

e) Reducció d’ingressos superior al 50%.

f) Rendiments nets inferiors a 7.980 € en el primer semestre 2021.

70% de la base de cotització, 661,11€ al mes si es cotitza per la base mínima.

La mútua tornarà la cotització per contingències comunes (267,27 € si es paga la quota mínima)

Prestació extraordinària per cessament d’activitat per suspensió de tota activitat Autònoms que s’hagin vist obligats a suspendre TOTES les seves activitats per una mesura adoptada per les autoritats. a) Estar en alta al RETA abans de l’01/01/2021.

b) Trobar-se al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

c) Que totes les seves activitats s’hagin suspès per imposició de les autoritats.

Generalment, 50% de la base mínima aplicable a l’activitat. En la majoria dels casos 472,22 €/mes NO

Exoneració de quotes

Prestació extraordinària per a autònoms que no causin dret a les anteriors Autònoms que no compleixin els requisits per accedir a les prestacions anteriors. a) Estar d’alta al RETA abans de l’01/04/2020.

b) Trobar-se al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

c) Rendiments nets iguals o inferiors a 6.650 € en el primer semestre

d) Acreditar reducció d’ingressos en el primer semestre de 2021.

Generalment, 50% de la base mínima aplicable a l’activitat. En la majoria dels casos 472,22 €/mes NO

Exoneració de quotes

Prestació per a treballadors de temporada Autònoms que la seva temporada hagi tingut una durada d’entre quatre i sis mesos en cadascun dels anys 2018 i 2019 a) Que al menys dos dels mesos de la temporada hagin tingut lloc en el primer semestre del 2018 i 2019.

b) No haver treballat per compte d’altri més de 60 dies en el primer semestre del 2021.

c) Rendiments nets no superiors a 6.650 € en el primer semestre 2021.

d) Trobar-se  al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

70% de la base mínima de cotització (661,11€/mes com a norma general) NO

No hi ha obligació de cotitzar

 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, poden posar-se en contacte amb la Carme Carreras o la Laura Momplet, de l’àrea de Laboral.

 

Atentament,

 

David Carbonés Andorrà

Director

Ribas Àlvarez Gestió Laboral SLU