novembre
30

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 28 27.11.20 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19

Registre previ a subvencions per autònoms individuals i persones treballadores  autònomes que formin part d’una microempresa

 

 La Generalitat ha aprovat avui l’ORDRE TSF/2001/2020, de 26 de novembre, on s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa.

Els mitjans de comunicació descriuen aquest registre previ a subvencions com el Registre d’Autònoms de la Generalitat.

Objectiu del Registre

Segons descriu l’Ordre de la Generalitat, la finalitat d’aquest Registre és la de definir amb claredat els termes en els quals s’ha de produir l’ajut i per tal que l’Administració disposi de les dades que siguin rellevants per a la definició de les bases i de la respectiva convocatòria.

La inscripció prèvia en el Registre permetrà a les persones inscrites, una vegada publicada la convocatòria i sense cap altre tipus d’actuació, tenir el caràcter de sol·licitants de l’ajut, els quals en podran resultar beneficiaris si a més compleixen els requisits establerts a les bases reguladores i a la convocatòria.

 

Termini de presentació

El registre s’iniciarà a partir de dilluns 30 de novembre a les 9h fins el 7 de desembre a les 15h.

 

Qui pot inscriure’s en el Registre?

 

a) Les persones treballadores autònomes donades d’alta al Règim especial de treballadors autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. El sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte d’altri de la unitat de negoci no pot ser superior a sis, i es pren com a referència la mitjana de l’any anterior a la Convocatòria.

b) Les persones treballadores autònomes donades d’alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. El sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte d’altri de la unitat de negoci no pot ser superior a sis, i es pren com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria.

c) Les persones treballadores autònomes donades d’alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis. El nombre de socis no pot ser superior a tres, i es pren com a referència la mitjana de socis de l’any anterior de la convocatòria. El sumatori de persones sòcies i persones treballadores per compte d’altri no pot ser superior a sis, i es pren com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria.

 

L’Ordre especifica que NO es poden inscriure les persones treballadores autònomes col·laboradores.

 

Els requisits per accedir-hi

a)Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.

b) Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l’1 d’octubre de 2020.

c) La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques del darrer exercici ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta..

d) El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 euros.

 

Certificat electrònic/Idcat o Idcatmobil/DNI electrònic

 Els obligats han de disposar del certificat electrònic, Idcat o Idcatmobil o DNI electrònic per a poder accedir al Registre.

 

Dades sol·licitades a complimentar en el formulari

a) Dades d’identificació de la persona, institució o entitat sol·licitant: nom, cognoms i/o raó comercial i d’altres.

b) Adreça

c) Dades bancàries

d) Dades complementàries de la persona sol·licitant:

 • Naturalesa jurídica de la persona sol·licitant.
 • Nombre de persones treballadores autònomes col·laboradores del seu negoci
 • Nombre de persones treballadores contractades en el seu negoci
 • NIF/CIF
 • Nom de l’empresa o cooperativa
 • Nombre de socis, inclosa la persona sol·licitant de l’ajut
 • Nombre de persones treballadores contractades per l’empresa o cooperativa
 • Data d’alta al RETA o mutualitat
 • Import de la base imposable de l’impost de la renda de les persones físiques del darrer exercici, que ha de ser igual o inferior a 35.000 euros.
 • Rendiment net de l’activitat durant els tres primers trimestres de l’exercici 2020, o període equivalent, que ha de ser igual o inferior a 13.125 euros.

e) Altres dades complementàries de la persona sol·licitant:

 • Data de naixement
 • Codi IAE (secció/divisió/agrupació/grup/epígraf):
 • Règim fiscal

f) Domicili fiscal de la persona sol·licitant.

g) Declaracions responsables en relació amb el compliment dels requisits

 

Com sempre, estem a la vostra disposició per qualsevol consulta que us pugui sorgir. Poden posar-se directament en contacte amb el seu assessor o amb l’àrea de Gestió Administrativa (Imma Burrell i Olga Ginesta).

 

Atentament,

 

Ribas Alvarez Assessors i Consultors SL