octubre
27

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 27 27.10.20 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19

Mesures urgents de recolzament a l’activitat econòmica  desenvolupada als locals de negocis arrendats

 Com a conseqüència de la pandèmia del COVID-19, i arrel de les mesures de suspensió del desenvolupament de l’activitat o de restricció de l’aprofitament material de béns immobles arrendats per a la realització d’activitats industrials i comercials, el Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya del 22 d’octubre de 2020, va publicar el Decret Llei 34/2020, de 20 d’octubre pel qual s’adopten mesures urgents de recolzament a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats. Aquesta regulació és vigent des del mateix dia 22 d’octubre de 2020. Així doncs,

  • Com ha de procedir l’arrendatari afectat per a negociar amb la part arrendadora una modificació de les condiciones del contracte?

 

L’arrendatari/a que té arrendat un local comercial l’activitat del qual s’ha vist afectada per les mesures de suspensió o restricció imposades per evitar la propagació de la pandèmia del COVID-19,  podrà requerir a la part arrendadora per burofax o d’una altra manera fefaent, una modificació raonable i equitativa de les condiciones del contracte, amb la finalitat de restablir l’equilibri de les prestacions entre ambdues parts.

 

  • Què passa si les parts no arriben a cap acord?

Si les parts no arriben a cap acord en el termini d’un mes a comptar des de la recepció del requeriment al que es fa referència a l’apartat anterior per part de l’arrendador, s’aplicaran les següents regles:

 

2.1.- En cas de suspensió del desenvolupament de l’activitat, la renda i altres quantitats degudes per la part arrendatària hauran de reduir-se a un 50% mentre duri la mesura de suspensió.

 

2.2.- En cas de restricció parcial de l’aprofitament material de l’immoble, la renda i altres quantitats degudes per la part arrendatària també hauran de reduir-se a un 50% de la part desaprofitada, tenint en compte la reducció de l’aforament o d’honoraris o altres limitacions imposades. Per exemple, si un negoci té un aforament limitat a la meitat, el titular haurà de pagar la totalitat del lloguer de la meitat de la que sí en pot treure rendiment, però només pagarà el 50% de la part restringida per les mesures sanitàries.

 

  • Si la part arrendatària ven productes per endur i/o fa enviaments a domicili té dret a sol·licitar una reducció de la renda?

 

La resposta és que sí. La venta de producte per endur o l’enviament de productes a domicili no es té en compte a efectes d’aquesta Llei. Així doncs, es considera que l’activitat està suspesa o bé restringida i, per tant, la reducció de la quota del lloguer ha de ser igualment del 50% d’acord amb els apartats 2.1 i 2.2 anteriors.

 

  • A partir de quin moment la part arrendadora està obligada a aplicar aquestes mesures?

La reducció de la renda s’haurà de fer efectiva des de la data de recepció per la part arrendadora del requeriment de sol·licitud modificació de les condicions contractuals realitzat per la part arrendatària.

És a dir, la part arrendadora, des de el moment que rebi el requeriment, haurà d’abstenir-se d’emetre factura a la part arrendatària per l’import de la renda fins que transcorri el termini mensual per a negociar la modificació contractual o, si és anterior, fins a la data de l’acord.

 

Recordin que estem a la seva disposició per tal de resoldre qualsevol dubte, aclariment o qüestió addicional que els pugui sorgir entorn a aquesta nova normativa i els oferim els nostres serveis professionals per tal formalitzar els documents annexes al seu contracte d’arrendament amb la millor cobertura jurídica.

 

 

Atentament,

 

Núria Camps Bossacoma

Advocada col. 2981 ICAG

Ribas Àlvarez Advocats