octubre
1

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 25 01.10.20 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19

Anàlisis del RDL 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació

que regula la pròrroga dels ERTO

Resum Normativa:

Es prorroguen els ERTES i les ajudes per als autònoms fins el 31 de gener de 2021.

De forma urgent i sintètica procedim a desenvolupar les principals novetats que incorpora el Reial decret llei (RDL) 30/2020, de 29 de setembre de 2020, publicat en el BOE núm. 259, i que entra en vigor avui mateix 30 de setembre , el qual és fruit del tercer Acord Social en Defensa de l’Ocupació subscrit entre el Govern i els agents socials.

 

ERTOS vinculats al Covid-19 i les mesures extraordinàries

  1. Els ERTO vigents, basats en l’article 22 de l’RDL 8/2020, és a dir, els ERTO per força major (FM) es prorrogaran automàticament fins el 31 de gener de 2021.

Important:

No s’estipula, amb caràcter general, cap tipus d’exoneracions en quotes per aquests ERTO FM prorrogats automàticament, per la qual cosa, únicament hi haurà exoneracions directes, a PARTIR DE L’1 D’OCTUBRE, per a les situacions que descrivim a continuació:

Disposicions addicionals (8), transitòria (1) i finals (7) que regulen les activitats que seguiran amb exoneracions a partir de l’1 d’octubre:

La Disposició Addicional Primera estableix que es consideren empreses pertanyents a sectors amb una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació d’activitat aquelles que tinguin ERTES de Força Major prorrogats automàticament (article 1), i l’activitat es classifiqui en algun dels codis CNAE-09 previstos en l’annex de la norma (*).

(*) S’adjunta annex amb les activitats CNAE fixades en el RD Llei.

També s’estenen les exoneracions i la pròrroga automàtica dels ERTES a les empreses que el seu negoci depengui, indirectament i majoritàriament, de les empreses incloses en la relació d’activitats de la CNAE-09, o que formin part de la cadena de valor (*) de les mateixes. En aquest cas podran accedir a les exoneracions previstes a continuació -prèvia sol·licitud presentada entre els dies 5 i 19 d’octubre de 2020, i d’acord amb un breu procediment establert en la pròpia norma-:

cadena de valor (*) S’entén per empreses integrants de la cadena de valor o dependents indirectament de les esmentades empreses aquelles que la seva facturació, durant l’exercici 2019, s’hagi generat, al menys en un 50%, en operacions realitzades de forma directa amb les empreses incloses en l’Annex (CNAE-09), així com aquelles que la seva activitat real depengui indirectament de la desenvolupada efectivament per aquelles.

Aquests dos grups d’activitats, entre l’1 d’octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021, queden exonerades -amb el percentatge que veurem a continuació- de les quotes de la seguretat social:

 

 

a. Empreses a les que es prorrogui automàticament l’ERTO de Força Major i que tinguin la consideració d’especialment afectades per la pandèmia -o que el seu negoci depengui indirectament de les mateixes-.

b. Empreses que transitin d’un ERTO FM a un ERTO ETOP durant la vigència de la norma, i l’activitat es classifiqui en algun dels codis CNAE de l’Annex.

c. Empreses titulars d’un ERTO ETOP, a les quals es refereix l’article 4.2 de l’RDL 24/2020 i l’activitat es classifiqui en algun dels codis CNAE de l’Annex.

d. Empreses que, havent estat qualificades com a dependents o integrants de la cadena de valor, transitin d’un ERTO FM a un ERTO ETOP,

 

Exoneracions de l’1 d’octubre de 2020 el 31 de gener de 2021

Aquestes exempcions seran incompatibles amb les de l’article 2 (ERTE per impediment i per limitacions).

  1. Nous ERTO per “Impediment” i per “Limitacions”

El RD Llei 30/2020 estableix dues noves modalitats de ERTO. L’ERTO per impediment i l’ERTO per limitacions d’activitat. Es tracta d’uns nous tipus de ERTO que s’apliquen a empreses de qualsevol sector i activitat que consisteixen en:

2.1. ERTO per impediment:

Empreses que vegin impedit el desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres de treball com a conseqüència de noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades per autoritats -espanyoles o estrangeres- a partir de l’1 d’octubre de 2020-. Aquestes empreses podran beneficiar-se de les següents exoneracions – prèvia autorització d’un ERTO en base al que preveu l’article 47.3 (1) de l’ET-. En altres paraules, s’haurà de tramitar un nou ERTO per FM derivat d’aquestes noves restriccions. En aquest cas les exoneracions seran les següents:

 

Aquestes exoneracions s’aplicaran durant el període d’impediment (tancament) i fins el 31 de gener de 2021.

2.2. ERTO per limitacions:

Empreses que vegin limitat el desenvolupament normalitzat de la seva activitat per conseqüència de decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles a partir de l’1 d’octubre de 2020. Aquestes empreses podran beneficiar-se de les següents exoneracions -prèvia autorització d’un ERTO de rebrot per limitacions en base al que preveu l’article 47.3 de l’ET. En aquest cas les exoneracions seran les següents:

A més, es mantenen vigents els denominats “ERTO per rebrot” basats en l’apartat 2 de la disposició addicional primera de l’RDL 24/2020, que ja implicaven el tancament de centre de treball / empresa, sent les exoneracions, en aquests casos, del100 % en empreses de menys de 50 treballadors i del 90% en empreses de 50 o més treballadors, és a dir, mateixes exoneracions que per als ERTO per Impediment.

  1. ERTO ETOP (Per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives):

Aquells ERTO ETOP iniciats després de l’entrada en vigor d’aquest RDL (2020.09.30), i fins el 31 de gener de 2021, els és aplicable l’article 23 de l’RDL 8/2020.

Aquest ERTO ETOP es podrà iniciar mentre estigui vigent un ERTO per Força Major de l’article 1 (punt 1 de la present nota). Igualment, quan s’iniciï després de la finalització d’un ERTO de FM, la data d’efectes es retrotreu a la data de finalització d’aquest.

Per als ERTO ETOP ja vigents a la data d’entrada en vigor, continuaran sent aplicables en els termes que preveu la comunicació final de l’empresa i fins al terme referit a la mateixa, i és possible la pròrroga -quan aquest finalitzés durant la vigència de aquest RDL-, sempre que s’arribés a acord per a això en el període de consultes.

Clàusula de Salvaguarda de l’ocupació

El manteniment de l’ocupació es mantindrà vigent en els termes i terminis previstos en la seva regulació inicial. Aplicant literalment el contingut de la norma, els sis mesos de compromís començarien a comptar amb la primera desafectació que es va fer en el seu dia a l’ERTO.

No obstant això, aquelles empreses que rebin exoneracions d’acord amb el que preveu aquest nou RDL, quedaran compromeses a un nou període de sis mesos de salvaguarda de l’ocupació.

Això no obstant, si l’empresa estigués afectada per un compromís de manteniment de l’ocupació prèviament adquirit en virtut de l’anterior (5.1), l’inici del període previst en aquest apartat es produirà quan aquell hagi acabat.

Prohibició d’acomiadar pel Covid i pròrroga de la interrupció de la durada dels contractes temporals en situació d’ERTO

Es prorroguen, fins el 31 de gener de 2021, els articles 2 i 5 de l’RDL 9/2020, de 27 de març, és a dir:

Art. 2: La limitació als acomiadaments / extincions per causes de FM o ETOP vinculades al COVID-19 i;

Art. 5: La interrupció, tant del còmput de la durada màxima dels contractes temporals, com dels períodes de referència equivalents al període suspès.

Prohibició de realitzar Hores extres, externalitzar activitats i noves contractacions de personal en situació d’ERTO

Finalment, es manté també la prohibició ja prevista en el RDL 24/2020 de realitzar hores extraordinàries, establir noves externalitzacions de l’activitat i concertar noves contractacions -directes o indirectes-, durant l’aplicació dels ERTO. Cal recordar que aquestes limitacions s’exceptuen en el supòsit en què les persones regulades i que prestin els seus serveis en el centre afectat per aquestes noves contractacions o externalitzacions no puguin, per formació, capacitació o altres raons justificades, desenvolupar les funcions encomanades a aquelles.

 

Mesures extraordinàries de protecció de les persones treballadores

  1. Protecció per desocupació. Es prorroguen, per a les persones treballadores afectades per ERTO FM, ERTO ETOP, ERTO per impediment i ERTO per limitacions, i fins el 31 de gener de 2021, els apartats 1.a), i de el 2 a 6 de l’article 25 de l’RDL 8 / 2020, això és:

La no exigència del període d’ocupació cotitzada mínima (període de carència) per accedir a la prestació.

La quantia de la prestació es determinarà aplicant, a la base reguladora, el percentatge del 70% (i no del 50% que procediria després de 6 mesos cobrant el mateix).

La no reposició de prestacions (comptador a zero) es manté fins al 30 de setembre de 2020, tot i que no computen les prestacions consumides des d’aquesta data per als que, abans de l’1 de gener de 2022, accedeixin a la prestació per desocupació per finalització d’un contracte de durada determinada per un acomiadament, individual o col·lectiu, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o per un acomiadament per qualsevol causa declarat improcedent.

  1. Protecció per a persones amb contracte fix discontinu o que realitzin treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates que hagin estat afectades, durant tot o part de l’últim període teòric d’activitat per un ERTO FM o ETOP i deixin d’estar afectats per aconseguir- la data que hagués finalitzat el període d’activitat, així com aquelles que, per haver-se trobat en algun dels supòsits de l’article 25.6 b) ad) del RDL 8/2020 i sempre que, un cop esgotades, continuïn aturades i sense dret a percebre prestacions per atur a nivell contributiu ni assistencial, o les esgotin abans del dia 31 de gener de 2021.

 

Mesures de suport als treballadors autònoms (*)

 

S’estableix una prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència d’una resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del COVID-19 i per a aquells que no puguin causar dret a la prestació ordinària per cessament d’activitat o la prestació de cessament d’activitat regulada en els articles 327 de la LGSS.

També s’estableix una prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada.

(*) Els detalls per accedir a aquesta prestació es concretaran en una circular específica.

Entrada en vigor d’aquest RDL: el mateix dia de la seva publicació al BOE, és a dir, el 30 de setembre de 2020 (disp. final 3a).

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, poden posar-se en contacte amb el nostre despatx.

Atentament,

David Carbonés Andorrà

Director

Ribas Àlvarez Gestió Laboral SLU