octubre
8

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 26 08.10.20 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19

Mesures de suport als treballadors autònoms RDL 30/2020

 

Aquest RD inclou les noves ajudes per als autònoms per afectacions sobre les seves activitats per la pandèmia a partir del 1 d’octubre i fins al 31 de gener de 2021.

 

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat com a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació de virus covid-19 i per a aquells treballadors autònoms que no puguin tenir dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat.

 

 

PRESTACIÓ PER SUSPENSIÓ D’ACTIVITAT

A partir de l’1/10/20 els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació de virus COVID-19, tindran dret a una prestació econòmica de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària en els termes i requisits que s’estableixen a continuació.

Requisits

 • Estar afiliats i en alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi, al menys 30 dies naturals abans de la data de la resolució que acordi el cessament d’activitat.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

 

Quantitat

 

 • 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.
 • Aquesta quantitat s’incrementarà en un 20% si el treballador autònom té reconeguda la condició de membre d’una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva activitat suspesa.

 

Naixement del dret i durada

 

Des del dia següent a l’adopció de la mesura de tancament d’activitat adoptada per l’autoritat competent i finalitzarà l’últim dia del mes en què s’acordi l’aixecament de la mateixa.

 

Manteniment Alta i Exoneració Cotització

 • Durant el temps que romangui l’activitat suspesa es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom exonerat de l’obligació de cotitzar. L’exoneració de l’ingrés de les quotes s’estendrà des del primer dia del mes en què s’adopta la mesura de tancament d’activitat fins a l’últim dia del mes següent a què s’aixequi aquesta mesura.
 • El període durant el qual el treballador autònom estigui exempt de l’obligació de cotitzar s’entendrà com a cotitzat.

 

Incompatibilitat

El cobrament de la prestació és incompatible amb:

 • El cobrament d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte d’altri, llevat que els ingressos de la feina per compte d’altri siguin inferiors a 1,25 vegades l’import de l’SMI.
 • Amb l’exercici d’una altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat s’hagi vist afectada pel tancament.
 • Amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l’exercici de l’activitat que desenvolupava.

 

PRESTACIÓ PER REDUCCIÓ D’INGRESSOS

A partir de l’1 d’octubre de 2020, podran accedir a una prestació econòmica de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària els treballadors autònoms que compleixin:

Requisits

 1. Estar donat d’alta i al corrent en el pagament de les cotitzacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms des d’abans de l’1 d’abril de 2020.
 2. No tenir dret a la prestació de cessament d’activitat que es regula en la disposició addicional quarta de la norma oa la prestació de cessament d’activitat regulada en els articles 327 i següents de la LGSS per no reunir els requisits de carència exigits en la norma.
 3. No tenir ingressos procedents de l’activitat per compte propi en l’últim trimestre del l’exercici 2020 superiors a l’SMI.
 4. Patir, en el quart trimestre del 2020, una reducció en els ingressos de l’activitat per compte propi de al menys el 50% en relació als ingressos que hi ha hagut en el primer trimestre del 2020.

Per al càlcul de la reducció d’ingressos es tindrà en compte el període en alta en el primer trimestre del l’any 2020 i es compararà amb la part proporcional dels ingressos que hi ha hagut en el quart trimestre pel mateix temps.

Quantitat

 1. Serà de el 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.
 2. Tanmateix, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d’activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà de l’40 per cent.

Naixement del dret i durada

Podeu començar a meritar amb efectes d’1 d’octubre de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers quinze dies naturals d’octubre. En cas contrari, els efectes queden fixats en el primer dia del mes següent a el de la presentació de la sol·licitud i la durada no podrà excedir de el 31 de gener de 2021.

Incompatibilitat

El cobrament de la prestació és incompatible amb:

 1. El cobrament d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte d’altri, llevat que els ingressos de la feina per compte d’altri siguin inferiors a 1,25 vegades l’import de l’SMI.
 2. Amb l’exercici d’una altra activitat per compte propi.
 3. Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat s’hagi vist afectada pel tancament.
 4. Amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l’exercici de l’activitat que desenvolupava.

 

Manteniment Alta i Exoneració Cotització

 • Durant el temps de cobrament de la prestació es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent i el treballador autònom exonerat de l’obligació de cotitzar.

 

PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CESSAMENT D’ACTIVITAT PER ALS TREBALLADORS DE TEMPORADA (ART. 14)

Definició de treballador autònom de temporada

A l’efecte d’aquest precepte es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l’únic treball al llarg dels últims dos anys s’hagués desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant els mesos de juny a desembre.

Es considera que el treballador autònom ha desenvolupat un únic treball durant els mesos de juny a desembre de 2018 i 2019 sempre que, d’haver estat d’alta en un règim de seguretat social com a treballador per compte aliè, aquesta alta no superi els 120 dies al llarg d’aquests dos anys.

Requisits

 • Haver estat d’alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms com a treballador per compte propi durant al menys quatre mesos en el període comprès entre els mesos de juny a desembre de cada un dels anys 2018 i 2019.
 • No haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte d’altri en el règim de Seguretat Social corresponent més de 120 dies durant el període comprès entre l’1 de juny de 2018 i el 31 de juliol de 2020.
 • No haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d’alta o assimilat a l’alta des de l’1 de març a el 31 de maig de 2020.
 • No haver percebut cap prestació de el sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, llevat que la mateixa fos compatible amb l’exercici d’una activitat com a treballador autònom.
 • No haver obtingut durant l’any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

 

Quantitat

Serà l’equivalent a el 70 per% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat exercida en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.

Naixement i durada

Es pot començar a meritar amb efectes d’1 d’octubre de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers quinze dies naturals d’octubre. En cas contrari els efectes queden fixats a l’endemà de la presentació de la sol·licitud.

 

Manteniment, alta, no obligació de cotitzar

 1. Durant el cobrament de la prestació no hi ha obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d’alta o assimilada a l’alta en el règim de Seguretat Social corresponent.

Incompatibilitat

Serà incompatible amb:

 1. El treball per compte d’altri
 2. Amb qualsevol prestació de Seguretat Social que el beneficiari vingués percebent tret que fos compatible amb l’exercici de l’activitat com a treballador per compte propi.
 3. Amb el treball per compte propi
 4. Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat s’hagi vist afectada pel tancament, quan els ingressos que es perceben durant l’any 2020 superin els 23.275 euros.

 

 

DRET A LA PRESTACIÓ DE CESSAMENT D’ACTIVITAT COMPATIBLE AMB EL TREBALL PER COMPTE PROPI I PRÒRROGA DE LES PRESTACIONS JA CAUSADES a l’empara de l’article 9 del Reial Decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció de la feina autònom i de competitivitat de el sector industrial. Disposició addicional quarta.

 

Els treballadors autònoms que vinguessin percebent a l’entrada en vigor d’aquesta norma la prestació per cessament d’activitat prevista en l’article 9 de Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny,  podran continuar percebent fins el 31 de gener de 2021, sempre que durant el quart trimestre del l’any 2020 mantinguin els requisits que es van establir per a la seva concessió.

 

Així mateix, els treballadors autònoms que no hagin percebut aquesta prestació durant el tercer trimestre del 2020 podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat prevista en l’article 327 de la LGSS, sempre que concorrin els requisits establerts en els apartats a), b), d ) i e) de l’article 330.1 de la norma i hagin percebut fins al 30 de juny, la prestació extraordinària per cessament d’activitat prevista en l’article 17 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer enfront de l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Requisits

L’accés a aquesta pròrroga de la prestació o, si escau, a la prestació exigirà acreditar una reducció en la facturació durant el quart trimestre del l’any 2020 de al menys el 75% en relació amb el mateix període del l’any 2019, així com no haver obtingut durant el trimestre indicat de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.

Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets de el quart trimestre, i no podrà excedir de 1.939,58 euros mensuals.

En el cas dels treballadors autònoms que tinguin un o més treballadors al seu càrrec, haurà d’acreditar-a el temps de sol·licitar la prestació el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides. Per a això emetran una declaració responsable, podent ser requerits per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o per l’entitat gestora perquè aportin els documents necessaris que acreditin aquest extrem.

 

Durada

Aquesta prestació podrà percebre com a màxim fins el 31 de gener de 2021, sempre que el treballador tingui dret en els termes fixats en l’article 338 de la LGSS.

Cotitzacions

El treballador autònom, durant el temps que estigui percebent la prestació, haurà d’ingressar a la TGSS la totalitat de les cotitzacions aplicant els tipus vigents a la base de cotització corresponent.

La mútua col·laboradora o, si escau, l’Institut Social de la Marina, abonarà al treballador juntament amb la prestació per cessament en l’activitat, l’import de les cotitzacions per contingències comunes que li hagués correspost ingressar de trobar-se el treballador autònom sense desenvolupar activitat alguna, en aplicació del que disposa l’article 329 de la LGSS.

COMPATIBILITAT DE LA PRESTACIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT AMB TREBALL PER COMPTE ALIÈ

La prestació de cessament d’activitat podrà ser compatible amb el treball per compte d’altri, sent les condicions aplicables en aquest supòsit les següents:

 • Els ingressos nets procedents de la feina per compte propi i els ingressos procedents de la feina per compte d’altri no pot superar 2,2 vegades el salari mínim interprofessional. En la determinació d’aquest còmput, els ingressos procedents de la feina per compte aliè no superaran 1,25 vegades l’import del salari mínim interprofessional.
 • La quantia de la prestació serà el 50% de la base de cotització mínima que li correspongui en funció de l’activitat.
 • Juntament amb la sol·licitud s’ha d’aportar una declaració jurada dels ingressos que es perceben com a conseqüència de la feina per compte d’altri, sense perjudici de l’obligació que assisteix de presentar un certificat d’empresa i la declaració de la renda a l’entitat gestora de la prestació .

 

GESTIÓ I  RECONEIXEMENT D’AQUESTES PRESTACIONS

La gestió i el reconeixement d’aquestes prestacions correspondrà a les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social o a l’ISM.

 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, poden posar-se en contacte amb l’Àrea laboral de Ribas Alvarez.

 

 

Atentament,

David Carbonés Andorrà

Director

Ribas Àlvarez Gestió Laboral SLU