agost
3

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 24 03.07.20 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19

CIRCULAR RESUM DEL REIAL DECRET LLEI 24/2020 DE 27 DE JUNY DE 2020 SOBRE MESURES SOCIALS DE REACTIVACIÓ DEL TREBALL I PROTECCIÓ DEL TREBALLADOR AUTÒNOM I DE COMPETITIVITAT DEL SECTOR INDUSTRIAL

El passat dissabte, fruit de l’acord entre Govern, Patronal i Sindicats, es va publicar al BOE el RD Llei 24/2020, que regula mesures socials en l’àmbit del treball, i que regula principalment novetats legals respecte dels següents temes:

 1. Condicions per prorrogar els ERTO de força major fins al 30 de setembre.
 2. Condicions dels ERTO en cas d’una situació de rebrot del Covid-19.
 3. Noves condicions dels ERTO objectius.
 4. Exoneració de quotes de la seguretat social derivats de situació dels ERTO.
 5. Limitacions a la contractació de nous empleats si l’empresa està en ERTO.
 6. Protecció a treballadors en situació de desocupació. Prestacions d’atur dels treballadors que estan en ERTO, a partir del 27 de juny.
 7. Clàusula de salvaguarda de l’ocupació en empreses en ERTO: Regulació del Compromís de manteniment de la plantilla en els ERTO de força major. Prohibició de fer acomiadaments objectius derivats del Covid-19.
 8. Devolució de les exoneracions de les quotes de la seguretat social en cas d’incompliment del manteniment de la plantilla.
 9. Suspensió dels contractes temporals durant els ERTO de força major i ERTO objectiu.
 10. Pròrroga de la prohibició de realitzar acomiadaments objectius vinculats al Covid-19, fins al 30 de setembre.
 11. Límits relacionats amb el repartiment de dividends en empreses en ERTO.
 12. Mesures de recolzament als AUTÒNOMS. Pròrroga i nous requisits per a la prestació per cessament d’activitat.

 

1.- Condicions per prorrogar els ERTO de força major fins al 30 de setembre

A partir de l’entrada en vigor del RD 24/2020, ja no es poden sol·licitar nous ERTO per causa de força major.

Els ERTO de força major, mentre durin les circumstàncies que el van provocar, queden prorrogats fins el 30 de setembre.

La recomanació de la norma es que es vagi desafectant a mesura que les circumstàncies de l’activitat de l’empresa ho permetin. Aquesta valoració és una potestat imperativa de cada empresa.

 

 

 

2-. Condicions dels ERTO en cas d’una situació de rebrot del Covid-19

En el cas d’empreses que actualment estan actives però que es vegin obligades a tancar com a conseqüència d’un rebrot de virus, es permetrà que puguin acollir-se a un ERTO de força major total, que comptaria amb una exoneració de quotes per a les empreses del 80% si la seva plantilla és inferior a 50 treballadors i del 60% si té més de 50 treballadors.

 

3.- Noves condicions dels ERTO objectius

La norma preveu que les empreses que estiguin en un ERTO de força major, poden negociar les condicions d’un nou ERTO objectiu, que entraria en vigor en la data de finalització de l’ERTO de força major.

Els ERTO objectius passen a tenir les mateixes limitacions de contractació que els ERTO de força major (veure apartat 5).

 

4.- Exoneració de quotes de la seguretat social derivats de situació dels ERTO

Pel que fa a les exoneracions dels ERTO,  a partir del 27 de juny i fins al 30 de setembre pels ERTO que segueixin en vigor, adjuntem el quadre d’exoneracions que publica el RD:

 

NOVETAT EXONERACIONS PER ELS ERTO OBJECTIUS (vigents abans del 27 de juny)

Pels ERTO per causes objectives (tècniques, organitzatives, econòmiques i de producció), les exoneracions a les empreses seran les mateixes que les actualment vigents:

 1. A les empreses de menys de 50 treballadors: 60% per als treballadors que tornessin a l’activitat i el 35% per als que segueixin a l’ERTO.

 

 1. A les empreses de més de 50 treballadors: 40% per cada treballador que es reincorporés al seu lloc i del 25% pel que segueixi a l’ERTO.

Aquesta mesura suposa una novetat a l’establir exempcions de quotes per a aquest tipus d’ERTO, abans només aplicables als ERTO de força major, amb l’objecte de facilitar la transició dels mateixos.

 

5.- Limitacions a la contractació de nous empleats si l’empresa està en ERTO de Força Major o per causes objectives

Les empreses que estan aplicant ERTO, a partir del 27 de juny, tenen les següents limitacions, mentre tinguin treballadors afectats pels ERTO:

 1. No poden realitzar hores extres.
 2. No poden realitzar noves contractacions de personal, siguin directes o indirectes.
 3. No poden establir noves externalitzacions de l’activitat, amb subcontractacions.

Amb l’excepció d’aquelles contractacions, que la formació o capacitació per les funcions que requereixi el lloc de treball, no les tinguin els treballadors de l’ERTO.

 

6.- Protecció a treballadors en situació de desocupació. Prestacions d’atur dels treballadors que estan en ERTO, a partir del 27 de juny

Les prestacions per atur associades als ERTO (que es concedeixen sense necessitat de tenir carència) es mantindran fins al 30 de setembre, excepte en el cas dels fixes discontinus, que es prorroga fins al 31 de desembre.

 

7.-Clàusula de salvaguarda de l’ocupació en empreses en ERTO: Regulació del Compromís de manteniment de la plantilla en els ERTO de força major. Prohibició de fer acomiadaments objectius derivats del Covid-19.

S’estén el compromís de manteniment de l’ocupació de sis mesos a les empreses que realitzin ERTO per causes objectives. Per a les empreses que es beneficiïn per primera vegada de les exoneracions de cotitzacions associades a aquests ERTO, el termini de sis mesos en què estaran obligades a mantenir l’ocupació es computa a partir de l’entrada en vigor del nou decret.

Recordar que per mantenir plantilla del personal en ERTO, aquests no poden ser acomiadats per causes objectives o improcedents durant 6 mesos a comptar des de la primera desafectació d’un treballador del ERTO.

En cas d’incompliment s’hauran de retornar les exoneracions de les quotes de la seguretat social.

 

8.- Devolució de les exoneracions de les quotes de la seguretat social en cas d’incompliment del manteniment de la plantilla

Les empreses que incompleixin aquest compromís, hauran de reintegrar la totalitat de les cotitzacions exonerades pel personal de l’ERTO, amb els recàrrecs i interessos corresponents.

 

9.- Suspensió dels contractes temporals durant els ERTO de força major i ERTO objectiu.

Els contractes temporals de durada determinada queden interromputs mentre dura l’ERTO d’aplicació. Un cop desafectat de l’ERTO, es reprèn la durada del contracte fins a la seva finalització.

 

10.- Pròrroga de la prohibició de realitzar acomiadaments objectius vinculats al Covid-19, fins al 30 de setembre.

El RDL 24/2020 manté fins al 30 de setembre la prohibició a l’acomiadament per causes objectives i la suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, que va establir els articles 2 i 5 de l’RDL 9/2020 de 27 de març.

 

11.- Límits relacionats amb el repartiment de dividends en empreses en ERTO

Les empreses de més de 50 treballadors, que s’hagin acollit als ERTO previstos per la crisis generada pel COVID-19, no podran repartir dividends procedents dels beneficis generats en els exercicis en que s’hagin acollit a aquest ERTO (en principi el 2020) fins que liquidin les quotes de la Seguretat Social que s’hagin estalviat per la declaració del ERTO.

 

12.- Mesures de recolzament als AUTÒNOMS. Pròrroga i nous requisits per la prestació per cessament d’activitat.

S’aprova una pròrroga fins al 30 de setembre de la prestació extraordinària per a treballadors autònoms que es va habilitar per a aquells autònoms amb unes pèrdues significatives en els seus ingressos amb motiu del Covid-19.

Les mesures aprovades inclouen dues opcions:

 1. A) una pròrroga de l’exempció de les quotes de la Seguretat Social per als autònoms que vinguessin percebent la prestació extraordinària fins al 30 de juny.
 2. 100% de les cotitzacions corresponents al mes de juliol.
 3. 50% de les cotitzacions corresponents al mes d’agost.
 4. 25% de les cotitzacions corresponents al mes de setembre.

 

 1. B) Per a aquells que l’activitat encara segueixi molt afectada pels efectes de la pandèmia, podran accedir a la prestació ordinària per cessament d’activitat.

Els autònoms que estaven percebent la prestació extraordinària per cessament d’activitat a 30 de juny, podran sol·licitar novament la prestació pels mesos de juliol, agost i setembre, sempre que compleixin els següents requisits:

 1. Acreditar una reducció de la facturació durant el tercer trimestre de l’any 2020 de com a mínim un 75% respecte del mateix trimestre de l’any 2019.

 

 1. No obtenir durant el tercer trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75€.

Per determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del trimestre, no poden excedir de 1.939,58€ mensuals.

Per accedir a aquesta prestació ordinària compatible amb l’activitat no serà necessari esperar que acabi el trimestre, ja que es podrà sol·licitar en qualsevol moment i posteriorment es realitzarà una verificació de l’acompliment dels requisits. Els autònoms tenen la possibilitat de renunciar a la prestació durant aquests tres mesos si veuen recuperada la seva activitat (abans del 31 d’agost de 2020).

 1. C) Per als autònoms de temporada (Article 10) es preveu que podran accedir a la prestació extraordinària (del 70% de la base reguladora més l’exoneració de les cotitzacions socials) amb efectes des de l’1 de juny fins al 31 d’octubre.

Podran sol·licitar aquestes ajudes els autònoms que, al llarg dels últims dos anys, l’únic treball realitzat s’hagués desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar durant els mesos de març a octubre, i hagin estat d’alta en els citats règims com a treballadors autònoms durant al menys cinc mesos a l’any durant aquest període. Els ingressos d’aquests treballadors autònoms al 2020 no podran superar 1,75 vegades el SMI (23.275 euros).

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, poden posar-se en contacte amb el nostre despatx.

Atentament,

 

David Carbonés Andorrà   

Director

Ribas Àlvarez Gestió Laboral SLU