maig
15

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 22 15.05.20 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19

CIRCULAR RESUM DEL REIAL DECRET LLEI 18/2020 DE 12 DE MAIG DE 2020 SOBRE MESURES SOCIALS EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ

 

Ahir dimecres 13 de maig, es va publicar al BOE el RD Llei 18/2020 de mesures socials en defensa de la ocupació,  que regula mesures socials en l’àmbit del treball i que regula principalment novetats legals respecte dels següents temes:

 • ERTO de força major.
 • ERTO objectiu.
 • Exoneració de quotes de la seguretat social derivats de situació d’ERTO.
 • Sistema de tramitació de desafectació dels ERTO.
 • Protecció a treballadors en situació de desocupació.
 • Regulació del Compromís de manteniment de la plantilla en els ERTO de Força major.
 • Prohibició de fer acomiadaments objectius derivats del Covid-19
 • Suspensió dels contractes temporals durant els ERTO de força major.
 • Creació d’una comissió de seguiment Tripartida laboral.
 • Possibilitat de prorrogar ERTO de força major en sectors amb especial restricció de la seva activitat.

 

L’objectiu d’aquest RD queda explicada en l’exposició de motius de la norma que diu textualment:

 

“Cumplido su objetivo inicial, se impone la necesidad, tras este periodo excepcional, de reactivar de manera progresiva la economía, mediante la dinamización de aquellos sectores cuya actividad continúa limitada por restricciones sanitarias derivadas, entre otras situaciones, por las medidas de confinamiento y contención acordadas en el marco del estado de alarma.

El objetivo, por tanto, es proporcionar una respuesta ponderada ante la situación descrita, teniendo en consideración los efectos que la emergencia sanitaria y las medidas de contención y las limitaciones han causado en la actividad de las empresas y en los contratos de trabajo, y en especial sobre las rentas salariales, a la par que atender al panorama de desescalada y a la reanudación progresiva de la actividad económica, que requiere de los mecanismos de sostén, racionalidad social y protección necesarios

 

Amb aquest objectiu aquesta norma pretén facilitar el retorn progressiu de les empreses a la seva activitat, aplicant les mesures que els resumim i comentem tot seguit:

 

NOVETATS RESPECTE ALS  ERTO DE FORÇA MAJOR

 

L’article 1 estableix una extensió temporal fins al 30 de juny dels ERTO aprovats en virtut de l’ex art. 22 RD-Llei 8/2020 distingint entre força major total (ap. 1) i parcial (ap. 2).

Per tant tots els ERTO de força major es desvinculen de l’Estat d’Alarma i queden prorrogats, sempre que es mantingui la causa de força major que impedeixi l’activitat de l’empresa, fins al 30 de juny.

La norma dona un tractament diferent si l’ERTO es de suspensió total o parcial:

 

ERTO per Força major total (art. 1.1)

Si la força major és total, l’extensió temporal està condicionada al fet que la impossibilitat objectiva persisteixi (explícitament s’estableix que les empreses o entitats “estuvieran afectadas por las causas referidas en dicho precepto que impidan el reinicio de su actividad, mientras duren las mismas”).

 

ERTO PER Força major parcial (art. 1.2)

 

Si la força major és parcial podran mantenir el ERTO encara que s’hagi produït una recuperació parcial de la seva activitat. En aquest cas, s’ha de procedir a la reincorporació progressiva dels treballadors en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, prevalent els ajustos en termes de reducció de jornada (s’ha d’entendre que pel que fa a la suspensió de les relacions de treball d’una part de la plantilla).

Les empreses que desafectin a tots o part dels treballadors del ERTO per començar l’activitat progressivament, hauran de comunicar a l’autoritat laboral i al SEPE les variacions.

 

MODIFICACIONS EN EL SISTEMA D’EXONERACIONS DE QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL DERIVADES DELS ERTO DE FORÇA MAJOR

L’art. 4 estableix un conjunt de regles noves en l’exoneració  de la cotització, pels mesos de maig i juny,  per als supòsits de pròrroga de l’ERTE distingint entre els supòsits de força major total i parcial (article 1):

Si l’ERTO és  total (art. 4.1), la TGSS exonera a aquestes empreses, respecte a les cotitzacions meritades en els mesos de maig i juny de 2020, de l’abonament de l’aportació empresarial prevista en l’art. 273.2 LGSS, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta, distingint en funció de la dimensió de la plantilla a 29 de febrer de 2020:

 • Si tenen menys de 50 treballadors, o assimilats als mateixos, en situació d’alta a la Seguretat Social l’exoneració serà de el 100%.
 • Si tenen 50 treballadors, o assimilats als mateixos, o més, en situació d’alta a la Seguretat Social, l’exoneració de l’obligació de cotitzar arribarà al 75% de l’aportació empresarial.

 

Si l’ERTO és parcial (art. 4.2), les exempcions són majors per als empleats que tornin a l’activitat que per als que continuïn suspesos (probablement amb el propòsit d’incentivar el reingrés més ràpid). En concret, queden exonerades de l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, en els percentatges i condicions que s’indiquen a continuació:

 1. a) Respecte de les persones treballadores que reiniciïn la seva activitat a partir de la data d’efectes de la renúncia i dels períodes i percentatges de jornada treballats des d’aquest reinici, s’estableix una distinció en funció de la plantilla de l’empresa a 29 de febrer de 2020:
 • Si té menys de 50 treballadors o assimilats als mateixos en situació d’alta a la Seguretat Social l’exempció arribarà al 85% de l’aportació empresarial meritada al maig de 2020 i el 70% de l’aportació empresarial meritada al juny de 2020.
 • Si té més de 50 treballadors o assimilats als mateixos en situació d’alta a la Seguretat Social, l’exempció arribarà al 60% de l’aportació empresarial meritada al maig de 2020 i el 45% de l’aportació empresarial meritada al juny de 2020
 1. b) Respecte de les persones treballadores d’aquestes empreses que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de la data d’efectes de la renúncia i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió, també s’estableix una distinció en funció de la plantilla a 29 febrer 2020:
 • Si l’empresa hagués tingut menys de 50 treballadors o assimilats als mateixos en situació d’alta a la Seguretat Social, l’exempció arribarà al 60% de l’aportació empresarial meritada al maig de 2020 i el 45% de l’aportació empresarial meritada al juny de 2020.
 • Si en aquesta data l’empresa hagués tingut 50 o més treballadors, o assimilats als mateixos, en situació d’alta, l’exempció arribarà al 45% de l’aportació empresarial meritada al maig de 2020 i el 30% de l’aportació empresarial meritada en juny de 2020. En aquest cas, l’exoneració s’aplicarà a l’abonament de l’aportació empresarial prevista en l’article 273.2 LGSS, així com del relatiu a les quotes per conceptes de recaptació conjunta.

 

Adjuntem una taula resum amb els diferents percentatges d’exoneració de quotes en funció de cada cas:

 

 

 

NOVETATS RESPECTE ALS ERTO PER CAUSES OBJECTIVES

Respecte als procediments de suspensió i reducció de jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció comunicats a partir del 12 de maig, aquest Reial Decret especifica el següent:

L’art. 2 habilita dues opcions (apartats 1 i 2):

Als procediments de ERTO basats en causes objectives, iniciats a partir de el 12 de maig de 2020 i fins al 30 de juny de 2020, es podran seguir aplicant les previsions contingudes en l’article 23 de Reial decret llei 8/2020 sobre tràmits d’aplicació. Per tant, es pot seguir amb el procediment abreujat (art.23 RD 8/2020) derivat del COVID-19.

Així mateix, la tramitació d’aquests expedients es podrà iniciar mentre estigui vigent un ERTO a causa de força major.

Quan l’expedient s’iniciï un cop finalitzat un ERTO per causa de força major, la data d’efectes d’aquest ERTO objectiu podrà ser retroactiva a la data de finalització de l’ERTO a la força major anterior. D’aquesta manera es podrà encadenar un ERTO de força major, amb un ERTO objectiu, si la situació de l’empresa ho requereix i es pot demostrar.

Els ERTO per causes objectives, vigents en data 12 de maig de 2020, seguiran sent aplicables en els termes previstos a la comunicació inicial de l’empresa i fins el termini determinat en aquest.

 

MESURES EXTRAORDINÀRIES EN MÀTERIA DE PROTECCIÓ A LA DESOCUPACIÓ

L’art. 3 del RD-Llei 18/2020 preveu l’extensió temporal de diverses mesures de protecció per desocupació:

 • 3.1: les mesures de protecció per desocupació previstes en els apartats 1 a 5 de l’art. 25 RD-Llei 8/2020 s’estenen fins al 30 de juny de 2020. Per tant, segueix sense computar el temps de prestació de ERTO a efectes del còmput de consum.
 • 3.2: Les previstes en l’art. 25.6 RD-Llei 8/2020 (és a dir, per als treballadors fixos-discontinus) s’estenen fins al 31 de desembre de 2020.

 

POSSIBILITAT DE NOVES AMPLIACIONS DE LA PRÒRROGA DELS ERTO DE FORÇA MAJOR

La Disposició addicional  1ª, preveu la possibilitat d’estendre, a través d’un Acord de Consell de Ministres, la pròrroga dels ERTO de l’art. 1 «en atenció a les restriccions de l’activitat vinculades a raons sanitàries que subsisteixin arribat el 30 de juny de 2020».

Pròrrogues extensibles (pel període de temps i percentatges que en ell es determinen) per Acord també a les exempcions de l’art. 4 o als ERTO per causes objectives o a les mesures de protecció per desocupació previstes en l’art. 25.1 RD-Llei 8/2020.

Per tant el govern deixa oberta la possibilitat d’allargar els ERTO de Força major, per activitats amb restriccions, més enllà del 30 de juny.

  

INTERPRETACIÓ DE LA CLAUSULA DE SALVAGUARDA DE L’OCUPACIÓ A NIVELL DEL MANTENIMENT DE PLANTILLA DURANT 6 MESOS EN ELS ERTO DE FORÇA MAJOR

Destaca especialment el nou contingut de la «Clàusula de Salvaguarda l’ocupació» (regulada a la DA 6ª) que introdueix l’apartat TRES i que es pot sintetitzar així:

Es concreta que el compromís de mantenir l’ocupació durant els 6 mesos següents a la represa de l’activitat per a les empreses que s’hagin acollit a un ERTO per força major, serà  a partir del moment de la reincorporació a la feina  de persones afectades per l’expedient, tot i que aquesta sigui parcial o només afecti part de la plantilla.

El  compromís de manteniment de plantilla s’entendrà incomplert si es produeix l’acomiadament o extinció dels contractes de qualsevol de les persones afectades per aquests expedients.

Per tant no afecten, a nivell del còmput de plantilla, i no generen incompliment, les següents causes d’extinció de contractes:

 • Extinció per acomiadament disciplinari procedent.
 • Dimissió (baixa voluntària).
 • Mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora;
 • Fi de la crida de les persones amb contracte fix-discontinu, quan aquest no suposi un acomiadament sinó una interrupció del mateix.
 • Finalització de contractes temporals o finalització de la obra o servei.

 

Finalment el  RD-Llei 18/2020, en l’apartat 3, habilita la possibilitat de modular aquest compromís (sense especificar qui ni com) al reconèixer que:

«Es valorarà en atenció a les característiques específiques dels diferents sectors i la normativa laboral aplicable, tenint en compte, en particular, les especificitats d’aquelles empreses que presenten una alta variabilitat o estacionalitat de l’ocupació».

 

D’altra banda, és important tenir en compte que (apartat 4) no és aplicable el compromís de manteniment de l’ocupació en aquelles empreses en què concorri un risc de concurs de creditors en els termes de l’art. 5.2 Llei Concursal.

 

Les conseqüències de no complir el nivell de plantilla seran:

Reintegrar la totalitat de l’import de les cotitzacions del pagament de resultar exonerades, amb el recàrrec i els interessos de demora corresponents, segons el que estableixen les normes recaptatòries en matèria de Seguretat Social, prèvies actuacions a l’efecte de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que acrediti l’incompliment i determini les quantitats a reintegrar.

 

PROHIBICIÓ D’ACOMIADAR (Disposició final segona).

Es mantindrà fins al 30 de juny de 2020, la prohibició d’extingir contractes de treball o fer acomiadaments per causes de força major o objectives.

 

ES CREA UNA COMISSIO TRIPARTIDA DE SEGUIMENT DEL REIAL DECRET I L’APLICACIÓ DE LES SEVES MESURES

Es crea una Comissió de Seguiment tripartida laboral integrada per les persones designades pel Ministeri de Treball i Economia Social, el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, CEOE, CEPYME, CCOO i UGT, per al seguiment de les mesures que en l’àmbit laboral s’estan adoptant en la fase d’excepcionalitat atenuada, l’intercanvi d’informació i el debat de les mitjanes que es proposin pel Govern o qualsevol de les organitzacions que la integren.

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, poden posar-se en contacte amb el seu assessor.

 

Atentament,

David Carbonés i Andorrà

Director Àrea de Laboral

Ribas Àlvarez Gestió Laboral