maig
7

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 21 - 06.05.20 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19, Monogràfics

SUBSIDI EXTRAORDINARI PER FALTA D’ACTIVITAT PER ALS EMPLEATS DEL RÈGIM DE LA LLAR

 

Resolució de 30 d’abril de 2020, de el Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la que es desenvolupa el procediment per a la tramitació de sol·licituds del subsidi extraordinari per falta d’activitat per a les persones integrades en el Sistema Especial per a Empleats de Llar.

El subsidi extraordinari per falta d’activitat per a les persones integrades en el Sistema Especial per a Empleats de Llar, d’acord amb el que disposa l’exposició de motius de l’esmentat Reial Decret-llei 11/2020 de 31 de març, protegeix la falta d’activitat, la reducció de les hores treballades o l’extinció de el contracte com a conseqüència del COVID-19. La quantia del subsidi dependrà de la retribució percebuda amb anterioritat, així com de la reducció d’activitat que es pateixi, exigint una prova acreditativa d’aquesta reducció a l’ocupador. Aquest subsidi és compatible amb el manteniment d’altres activitats i la quantia màxima a rebre serà l’import mensual del SMI.

El Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, estableix en la seva disposició transitòria tercera que, en el termini d’un mes a partir de la seva entrada en vigor, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) establirà el procediment per a la tramitació de sol·licituds, determinarà els formularis, sistema de tramitació (presencial o telemàtic) i els terminis per a la seva presentació.

En virtut de l’anterior, la Direcció General del Servei Públic d’Ocupació Estatal dicta la present resolució que resumim:

 

Objecte i àmbit de la de la resolució

Seran beneficiàries del subsidi extraordinari per falta d’activitat per a les persones integrades en el Sistema Especial per a Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social les persones que, estant d’alta en aquest Sistema Especial abans de l’entrada en vigor de Reial Decret 463/2020 , de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es trobin en alguna de les següents situacions:

 

a)Hagin deixat de prestar serveis, totalment o parcialment, amb caràcter temporal, per tal de reduir el risc de contagi, per causes alienes a la seva voluntat, en un o diversos domicilis amb motiu de la crisi sanitària del COVID-19.

 

b)S’hagi extingit el seu contracte de treball per la causa d’acomiadament recollida en l’article 49.1.k) del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.

 

Els fets causants s’han d’haver produït amb posterioritat al dia 14 de març, data d’entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i durant la vigència de l’estat d’alarma.

 

Sol·licitud de el subsidi extraordinari i termini de presentació

El subsidi extraordinari s’ha de sol·licitar presentant el formulari disponible a la seu electrònica (SEPE) degudament emplenat.

La sol·licitud s’acompanyarà de la declaració responsable signada per la persona o persones ocupadores, en què es confirmi que les dades consignades per la persona treballadora en la sol·licitud sobre la relació laboral que els uneix són certes.

La presentació de la sol·licitud es realitzarà preferentment per mitjans electrònics a través de la seu electrònica del SEPE.

El termini de presentació de la sol·licitud s’iniciarà a l’endemà de la publicació de la present resolució en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i finalitzarà l’últim dia de vigència de la mesura, de conformitat amb la disposició final dotzena de la Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març.

 

Documentació a acompanyar i acreditació del fet causant

En el cas que la persona treballadora hagi deixat de prestar serveis amb caràcter temporal, totalment o parcialment, i per tant es mantingui d’alta al Sistema Especial per a Empleats de la Llar, el fet causant s’acreditarà mitjançant la presentació d’una declaració responsable subscrita per l’ocupador.

En el cas que hi hagi diversos ocupadors s’haurà de presentar una declaració per cadascun dels treballs suspesos totalment o parcialment.

Aquesta declaració responsable s’ha de fer en el model disponible a la seu electrònica del SEPE.

En el supòsit d’extinció del contracte de treball per les causes detallades en la instrucció segona, lletra b), per acreditar la concurrència dels requisits exigits per a accedir al subsidi s’ha d’aportar junt amb la sol·licitud, o bé la carta d’acomiadament, o bé la comunicació del desistiment de la persona ocupadora, o bé la documentació acreditativa de la baixa en el Sistema Especial per a Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social. En aquest cas no caldrà aportar la declaració responsable de la persona ocupadora.

En cas que en el moment del fet causant es mantinguin una altra o altres relacions laborals, s’haurà d’aportar declaració responsable subscrita per l’empresari o empresaris fent constar les retribucions netes percebudes.

Així mateix, si en el moment del fet causant la persona sol·licitant estigués realitzant una activitat per compte propi haurà d’aportar la documentació que acrediti els ingressos derivats d’aquella o fer-ho constar en una declaració responsable.

 

Naixement del dret i durada

El dret al subsidi neix a partir de la data en què es produeixi la reducció total o parcial de l’activitat, o a partir del dia en què s’extingeixi la relació laboral.

Si en el moment del fet causant s’estiguessin desenvolupant activitats per compte d’altri o per compte propi serà imprescindible perquè es produeixi el naixement de el dret, que els ingressos derivats d’aquells treballs no assoleixin l’import del Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.

La durada del subsidi extraordinari s’estendrà des de la data de naixement del dret fins a l’últim dia de vigència de la mesura, de conformitat amb la disposició final dotzena del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març, sempre que l’import del subsidi sumat als ingressos derivats de la resta d’activitats compatibles no sigui superior al Salari Mínim Interprofessional.

 

Determinació de la quantia

La quantia del subsidi extraordinari per falta d’activitat serà el resultat d’aplicar a la base reguladora corresponent a l’activitat que s’hagués deixat d’exercir, el percentatge del 70%.

Sent la base reguladora diària de la prestació, la base de cotització de l’empleat de llar corresponent a el mes anterior al fet causant dividida entre 30.

En el cas de pèrdua parcial de l’activitat, la quantia del subsidi indicada es percebrà en proporció directa al percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat la persona treballadora.

Quan són diversos els treballs exercits, la quantia total del subsidi serà la suma de les quantitats obtingudes aplicant a les diferents bases reguladores corresponents a cada un dels diferents treballs el percentatge de el setanta per cent.

La quantia del subsidi no podrà ser superior al Salari Mínim Interprofessional, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.

 

Compatibilitat i incompatibilitat

El subsidi extraordinari per falta d’activitat serà compatible amb les percepcions derivades de les activitats per compte propi o per compte d’altri que s’estiguessin desenvolupant en el moment de la seva meritació, incloent les que determinen l’alta en el sistema especial per a empleats de la llar del Règim General de la Seguretat Social, sempre que la suma dels ingressos mensuals derivats del subsidi i la resta d’activitats no sigui superior al Salari Mínim Interprofessional.

Són causes d’incompatibilitat del subsidi extraordinari per falta d’activitat:

 

  1. a) Ser beneficiari del subsidi per incapacitat temporal.
  2. b) Haver gaudit del permís retribuït recuperable regulat en el Reial decret llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.
  3. c) La realització d’activitats per compte propi o per compte d’altri iniciades amb posterioritat a la sol·licitud del subsidi extraordinari per falta d’activitat quan la suma dels ingressos derivats del subsidi i la resta de les activitats sigui superior al Salari Mínim Interprofessional.

 

Pagament del subsidi

El subsidi extraordinari es percebrà per períodes mensuals de la data de naixement del dret, prorrogant fins al final de la seva durada per períodes mensuals quan subsisteixin els fets que van determinar la concessió.

S’abonarà el dia 10 de cada mes a l’entitat bancària facilitada en la sol·licitud.

Els beneficiaris del subsidi extraordinari que ho haguessin percebut indegudament estan obligats a reintegrar el seu import.

Els qui per acció o omissió hagin contribuït a fer possible la percepció indeguda del subsidi extraordinari respondran subsidiàriament amb els perceptors, excepte bona fe provada, de l’obligació de reintegrar que s’estableix en l’apartat anterior.

 

Resolució

El director general de Servei Públic d’Ocupació Estatal ha de dictar resolució expressa i notificar el reconeixement o denegació de el dret al subsidi.

La resolució s’ha de dictar i notificar en el termini màxim de tres mesos.

 

Comunicació de dades

La persona beneficiària del subsidi extraordinari haurà de comunicar qualsevol variació que es produeixi en la seva situació laboral o en les seves retribucions a partir de la presentació de la sol·licitud i durant la percepció del subsidi extraordinari, en el mateix moment en què es produeixi la variació i com a màxim en el termini de 3 dies naturals.

La manca de comunicació d’aquestes dades, així com la falsedat, incorrecció o ocultació en la informació facilitada en la declaració responsable de la persona ocupadora o de la persona treballadora suposarà l’extinció del subsidi i la devolució de les quantitats indegudament percebudes, a més de les sancions que eventualment corresponguessin.

 

 

Absència de cotització durant la percepció del subsidi

El Servei Públic d’Ocupació Estatal NO s’efectuarà la cotització a la Seguretat Social durant la percepció del subsidi extraordinari al no estar expressament previst en el Reial Decret-llei 11/2020.

 

Per a qualsevol dubte o aclariment al respecte, poden posar-se en contacte amb la Laura Momplet telefonat al 972 201 014 o per correu electrònic lmomplet@ribasalvarez.cat.

 

Atentament,

David Carbonés i Andorrà

Director Àrea de Laboral

Ribas Àlvarez Gestió Laboral