abril
9

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 17 - 09.04.20 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19, Monogràfics

GUIA RESUM DE LES AJUDES FISCALS I LABORALS PER ALS AUTÒNOMS VINCULADES AL COVID-19 I DUBTES HABITUALS

 

A continuació, enviem relació de totes les ajudes econòmiques, fiscals i laborals per als empresaris i professionals autònoms arran de la pandèmia del Covid-19 i l’estat d’alarma al territori espanyol.

1.- QUINES AJUDES PUC SOL·LICITAR COM AUTÒNOM A CATALUNYA?

Actualment hi ha dues línies d’ajudes directes que els autònoms poden sol·licitar:

1.1. A la Generalitat de Catalunya:

Es contempla una línia d’ajudes per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques a conseqüència del Covid-19.

1.1.1 En què consisteix?

L’ajuda consisteix en una prestació econòmica única de fins a 2.000 €, que té per finalitat compensar les pèrdues econòmiques de persones treballadores autònomes amb activitats econòmiques per les quals s’ha decretat el seu tancament pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i que a la vegada acreditin una reducció dràstica i involuntària de la facturació.

1.1.2 Qui pot accedir a aquesta ajuda? Requisits:

Només les persones treballadores autònomes i persona física. Per tant, NO s’inclouen els treballadors autònoms societaris, ni familiars col·laboradors.

Les persones que no disposin de fons alternatius d’ingressos: la base imposable de l’última declaració de la renda de les persones físiques disponible, ha de ser igual o inferior a 25.000 euros.

Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social, o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l’Estat.

Estar en situació d’alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre de 2020.

Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona sol·licitant de la subvenció en un municipi de Catalunya.

Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació de Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació al mes de març de 2020, en comparació del mateix mes de l’any anterior, a conseqüència dels efectes del Covid-19.

Quantia de l’ajuda: l’import mai serà inferior a 100 € ni superior a 2.000 €.

1.1.3. Com es determina l’import de l’ajuda?

En aquest cas hem de diferenciar el sistema pel qual tributen:

Persones treballadores autònomes que tributen pel sistema d’estimació objectiva:

 • L’import de l’ajuda es calcula basant-se en el rendiment net anual pel mòdul corresponent a la seva activitat consignat al model 131.
 • L’import de l’ajuda serà igual a la part proporcional dels dies del mes de març de 2020 que el treballador autònom ha tancat el negoci i/o ha reduït dràsticament la seva activitat econòmica.

Persones treballadores autònomes que tributen pel sistema d’estimació directa:

En aquest cas es diferencia les persones treballadores autònomes que es van donar d’alta a l’RETA abans de l’1 de març de 2019 de les persones treballadores autònomes que es van donar d’alta a l’RETA a partir de l’1 de març de el 2019.

 • RETA abans de l’1 de març de 2019

Es basen en el resultat del mes de març de 2020 i el resultat del mes de març de 2019.

 • RETA a partir de l’1 de març de 2019

Els conceptes que determinen l’import de l’ajuda es basen en el resultat del mes de març de 2020 i la mitjana dels resultats obtinguts des de la data d’alta al RETA fins al mes de febrer 2020.

La determinació de l’import del resultat econòmic es fa sobre la base dels ingressos per facturació i a les despeses de caràcter fix mensual[1] directament vinculats a l’activitat per compte propi.

El resultat econòmic del mes de març de 2020 ha de ser inferior a 950 euros, i també hi ha d’haver experimentat una reducció igual o superior al 35% respecte al resultat del mes de març de 2019, o bé respecte a la mitjana dels resultats dels mesos anterior (en cas d’alta RETA a partir de l’1 de març de 2019).

Les activitats en què el resultat econòmic en el mes de març de 2019 (o mitjana del resultat des de l’alta) és igual o superior a 950 euros, tenen dret a una ajuda calculada en funció del resultat obtingut en el mes de març de 2020, per tal de garantir un salari mínim de 950 euros.

– En cas que el resultat del mes de març de 2020 sigui positiu, l’import de l’ajuda es determina calculant la diferència entre 950 euros i el resultat.

– En cas que el resultat del mes de març de 2020 sigui nul, l’import de l’ajuda és de 950 euros.

– En cas que el resultat del mes de març de 2020 sigui negatiu, l’import es calcula sobre la base de la suma de les pèrdues obtingudes més 950 euros.

1.1.4 Sóc persona treballadora i tributo per estimació directa. Em poden requerir algun tipus de documentació per acreditar els ingressos i les despeses?

Has de custodiar i aportar, quan sigui requerida per l’administració de la Generalitat de Catalunya per dur a terme les actuacions de comprovació i verificació de les dades declarades, els documents següents:

 • Document “Estimació directa ingressos i despeses” degudament complimentat.
 • Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, del llibre diari d’ingressos i despeses, del llibre registre de vendes i ingressos o del llibre de compres i despeses del període justificat (març 2020 i març 2019 o període equivalent). Aquells treballadors que no estiguin obligats a portar llibres que acrediten les dades consignades, hauran d’acreditar-se per qualsevol mitjà de prova admès en dret.
 • Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en estimació directa. Primer trimestre 2019.
 • Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en estimació directa. Primer trimestre 2020.
 • Model 303. IVA. Primer trimestre 2019.
 • Model 303. IVA. Primer trimestre 2020.
 • Model 131. IRPF. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Primer trimestre 2020.

Això no vol dir que hagi d’aportar aquesta documentació en el moment de la sol·licitud.

1.1.5. On se sol·licita aquesta ajuda?

Aquest ajuda la podem tramitar des Ribas Àlvarez, sol·licitant-ho al seu assessor fiscal, o es pot tramitar directament amb la Generalitat seguint els següents passos:

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l’apartat Tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya, al portal corporatiu de tramitació Canal empresa.

Un cop omplert el formulari, s’ha de presentar electrònicament a través de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya, o de Canal empresa.

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que es disposi d’un certificat digital qualificat vàlid i vigent.

En els supòsits que les persones físiques no disposin dels mecanismes, podran accedir a la tramitació mitjançant el formulari de sol·licitud de l’ajuda per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus, que no tinguin ni puguin disposar de cap mecanisme de signatura electrònica.

1.1.6. Quin és el termini?

– El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta ajuda és d’un mes a comptar de l’endemà de la data de publicació d’aquesta Resolució al DOGC, a partir del 6 d’abril.

– El termini màxim per notificar i emetre resolució és d’un mes comptat des de l’endemà de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

La resolució de concessió de l’ajuda es notifica mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

1.1.7. Es compatible la prestació extraordinària per cessament d’activitat amb la línia d’ajuda de la Generalitat?

Aquesta ajuda és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi o subvenció pública o provada, destinada a aquesta mateixa finalitat

 

1.2. Al Govern de l’estat:

 • Prestació econòmica extraordinària per cessament d’activitat (atur de l’autònom), encara que no s’hagi cotitzat per cessament en el passat.
 • Aplicable a:
 • autònoms titulars de negocis tancats per l’administració arran de l’estat d’alarma, que són els comerços minoristes, excepte els d’alimentació i begudes, farmàcies, veterinaris, sanitat, automoció, òptiques, estancs, tintoreries, tecnologia i telecomunicacions.
 • autònoms en qualsevol activitat que hagin patit una caiguda de al menys un 75% en els seus ingressos de març de l’any 2020 en comparació a la mitjana dels últims 6 mesos.
 • Cal estar afiliats i d’alta, en la data de la declaració de l’estat d’alarma, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.
 • S’haurà trobar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma, no es complís aquest requisit, disposa del termini improrrogable de trenta dies naturals per regularitzar la seva situació.
 • La prestació serà equivalent al 70% de la base de cotització. En el cas dels autònoms que cotitzin per la quota mínima mensual (286,15 €), equivalent a 944,40 € de base, la prestació seria, doncs, 661,08 €.
 • Els autònoms beneficiaris d’alguna bonificació, com la tarifa plana de 60 € per nous autònoms, no perdran aquesta condició quan reprenguin la seva activitat.
 • Aquesta prestació serà compatible amb qualsevol altra prestació de seguretat social que el beneficiari vingués percebent i fos compatible amb l’exercici de l’activitat que desenvolupava.

On se sol·licita aquesta ajuda?

Aquesta prestació la podem tramitar des Ribas Alvarez, sol·licitant-ho al seu assessor fiscal, o bé la pot tramitar directament a través de la seva mútua d’accidents de treball, que li farà la gestió directament seguint els següents passos:

La prestació es demana al web de la mútua col·laboradora del professional autònom. En cas de dubte, consultar el punt 9 i 10.

 

2) PUC AJORNAR LES MEVES QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL COM A AUTÒNOM?

El Ministeri de Seguretat Social i Migracions ha aclarit que els autònoms que s’acullen a la prestació per cessament d’activitat (explicada en el punt anterior) no hauran de pagar la quota mensual a la Seguretat Social corresponent a la part no treballada, és a dir, a partir de l’estat d’alarma del 14 de març.

El RDL 11/2020 ha previst unes condicions especials per a l’ajornament de les quotes d’autònoms:

Segons el text publicat al BOE, la quota d’abril dels autònoms no es pot ajornar, mentre que el període de meritació per a empreses sí que inclou el mes d’abril.

La moratòria afecta als autònoms les dates de les quotes entre maig i juliol de 2020, exceptuant les activitats que s’hagin suspès amb motiu de l’estat d’alarma de l’14 de març.

Per poder accedir a aquestes moratòries, s’ha de comunicar prèviament dins dels deu primers dies del període normal d’ingrés. La concessió o no es donarà a conèixer en un termini màxim de tres mesos, que és el temps que té la seguretat social per respondre a la sol·licitud.

En aquest ajornament s’inclouran les quotes de març, però només per a aquells als quals es concedeixi la prestació extraordinària per cessament d’activitat pel Covid-19. A aquests autònoms que no hagin abonat la quota en l’esmentat mes se’ls permetrà reemborsar sense recàrrec (les primeres setmanes de març).

També inclou la possibilitat d’ajornar el pagament de deutes anteriors que s’hagin de pagar entre abril i juny. En cas d’exercir aquest nou dret, es requerirà un interès del 0,5%. Si s’accedeix a aquesta ajuda, la persona interessada l’ha de sol·licitar, també, en els deu primers dies naturals en què s’hagi de pagar el deute.

En qualsevol cas, és la Tresoreria General de la Seguretat Social qui està facultada per concedir de forma excepcional les moratòries en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social en circumstàncies excepcionals, en els casos i en les condicions determinats per ordre ministerial.

 

3) SÓC AUTÒNOM, PUC ANAR A TREBALLAR?

Arran dels Decrets 463/2020 i 465/2020 i de l’RDL 10/2020, les persones autònomes podran seguir treballant amb les següents condicions:

 • No es trobin entre les activitats suspeses per l’estat d’alarma dels Decrets 463 i 465/2020, que són totes les del comerç minorista excepte una sèrie de comerços essencials.
 • Tot i la prohibició d’obertura al públic, els autònoms poden seguir fent tasques diverses en els seus centres de treball o botigues.
 • El RDL 10/2020 de permís retribuït no és aplicable als autònoms, però sí als seus treballadors.
 • Els desplaçaments al lloc de treball s’haurien de fer preferiblement a peu, amb vehicle privat amb ocupació d’una persona, o bé d’una persona per filera en diagonal. En transport públic, respectant la distància d’un metre amb altres persones i rentant-se les mans amb cura quan s’arribi al lloc de treball.
 • També recordem que la venda a distància per telèfon o Internet està permesa segons el RD 465/2020, sempre que es compleixin les recomanacions de salut pel que fa al centre de treball, el transport de mercaderies i el lliurament a domicili.

Les forces de l’ordre públic poden parar a l’autònom o als treballadors per conèixer el motiu del seu desplaçament. Per això, l’autònom haurà d’omplir un formulari per als treballadors i per a ell/a mateix/a i portar-lo durant els seus desplaçaments.

 

4) PUC DEIXAR DE PAGAR ELS IMPOSTOS?

Tot i que el RD 463/2020 d’estat d’alarma ha parat els terminis administratius, aquesta mesura no s’aplica als terminis tributaris, segons ha aclarit el RD 465/2020. Només s’amplien els terminis de pagament fruit d’acords d’ajornament anteriors i de provisions de constrenyiment.

Pel que fa a les autoliquidacions pròximes, com ara la del proper 20 d’abril per l’IVA del primer trimestre del 2020, recomanem que els autònoms sol·licitin el seu ajornament de seguida que disposin de la seva autoliquidació.

Segons estableix el RDL 7/2020 del 12 de març, tant l’IVA com les retencions per IRPF (model 111) i altres tributs amb venciment fins al 30 de maig es podran ajornar fins a 6 mesos sense interessos, els primers 3 mesos, sempre que el contribuent sigui una pime o autònom amb facturació anual de fins a 6.010.121,04 €.

 

Des Ribas Àlvarez, estem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment al respecte.

 

Atentament,

Marta Oduber Martorell                                             Javier Sierra Rebollo

Assessora Fiscal                                                             Assessor Fiscal

 

[1] Les despeses de caràcter fixe són: La quota de la Seguretat Social, el lloguer, la part proporcional dels tributs directament vinculats a l’activitat, excepte l’IVA, les despeses corresponents a serveis d’assessorament i gestió, subministraments, telèfon/internet, la despesa de personal i altres despeses fixes directament vinculades a l’activitat (aquests últims fins a un màxim de 125 euros).