abril
7

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 15 - 07.04.20 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19, Monogràfics

Com poden, les EMPRESES, gestionar les cotitzacions socials en els pròxims mesos: qui està exempt i qui pot sol·licitar moratòries o ajornaments?

 

Les mesures adoptades pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions per pal·liar els efectes econòmics per a la declaració de l’estat d’alarma s’allargaran diversos mesos més.

Aquestes mesures afecten, entre altres, a les cotitzacions socials de treballadors de les empreses, per les quotes de la seguretat social de març, abril, maig i juny.

A continuació, els expliquem com afectaran aquestes mesures a les quotes durant els propers mesos en cada supòsit.

 

ASPECTES GENERALS

El Reial decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a l’COVID-19, estableix per a les empreses:

  1. En el seu article 34, MORATÒRIES de les cotitzacions socials a la Seguretat Social, de sis mesos, sense interessos, mentre el període de meritació estigui comprès entre els mesos d’abril i juny de 2020 (cotitzacions d’abril, maig i juny), i
  2. En el seu article 35, AJORNAMENT en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social, quan el termini reglamentari d’ingrés tingui lloc entre els mesos d’abril i juny de 2020, essent d’aplicació un interès de l’0.5%. (cotitzacions de març, abril i maig)

Tant les moratòries com els ajornaments han de sol·licitar abans del transcurs dels deu primers dies naturals del termini reglamentari d’ingrés.

Per tant, aquelles empreses que així ho desitgin, i sempre que concorrin les condicions establertes per a l’accés, tant a les moratòries com als ajornaments indicats, podran, en termes generals:

  1. Sol·licitar fins al proper dia 10 d’abril, l’ajornament en el pagament de les quotes corresponents al mes de març de 2020.
  2. Sol·licitar des del dia 1 al dia 10 de maig, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el pagament de les seves cotitzacions socials, i per conceptes de recaptació conjunta, corresponents a l’abril, o si no, l’ajornament de les quotes d’aquest mes d’abril, el que implicaria l’ingrés en termini reglamentari de l’aportació dels treballadors, així com de les quotes per accident de treball i malaltia professional.
  3. Sol·licitar des del dia 1 al dia 10 de juny, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el pagament de les seves cotitzacions socials, i per conceptes de recaptació conjunta, corresponents al mes de maig, o, si no, l’ajornament de les quotes d’aquest mes de maig, el que implicaria l’ingrés en termini reglamentari de l’aportació dels treballadors, així com de les quotes per accident de treball i malaltia professional.
  4. Sol·licitar des del dia 1 a el dia 10 de juliol, la moratòria de 6 mesos, sense interès, en el pagament de les seves cotitzacions socials, i per conceptes de recaptació conjunta, corresponents al mes de juny.

 

MORATÒRIES DE LES COTITZACIONS SOCIALS A LA SEGURETAT SOCIAL

El Reial decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a l’COVID-19, estableix en el seu article 34, sobre moratòries de les cotitzacions socials a la seguretat Social, el següent:

1.- S’habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a atorgar moratòries de sis mesos, sense interès, a les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, que ho sol·licitin i compleixin els requisits i condicions que s’establiran mitjançant una ordre del Ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, previ acord de la Comissió Delegada de Govern per a Assumptes Econòmics. (Aquesta ordre està pendent de publicació, de manera que en aquest moment es desconeixen els requisits).

La moratòria en els casos que sigui concedida afectarà el pagament de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, quan el període de meritació, en el cas de les empreses, estigui comprès entre els mesos d’abril i juny de 2020.

2.- Les sol·licituds de moratòria s’han de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d’ingrés corresponents als períodes de meritació assenyalats en l’apartat primer, sense que en cap cas sigui procedent la moratòria d’aquelles cotitzacions, en el que el termini reglamentari d’ingrés hagi finalitzat amb anterioritat a aquesta sol·licitud.

3.- Aquesta moratòria no és aplicable als codis de compte de cotització pels quals les empreses hagin obtingut exempcions en el pagament de l’aportació empresarial així com en les quotes de recaptació conjunta, regulada a l’article 24 De el Reial Decret Llei 8 / 2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID-19, com a conseqüència dels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major a què es refereix l’article esmentat.

Per tant, les empreses que hagin realitzat un ERTO de FORÇA MAJOR no podran sol·licitar la moratòria.

  1. En aplicació del que preveu el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, les sol·licituds presentades per les empreses, que continguessin falsedats o incorreccions en les dades facilitades donaran lloc a les sancions corresponents. El reconeixement indegut de moratòries com a conseqüència d’algun dels incompliments que preveu el paràgraf anterior, donarà lloc a la revisió d’ofici de l’acte de reconeixement de la moratòria. En aquests supòsits, i sense perjudici de la responsabilitat administrativa o penal que legalment correspongui, l’empresa o el treballador per compte propi, són aplicables a les quotes a les que s’hagués aplicat indegudament la moratòria el corresponent recàrrec i interessos, de conformitat amb el que estableix el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social.

 

Quan hauré ingressar les quotes de la seguretat social sobre les que he sol·licitat una moratòria?

Ingrés de les cotitzacions a la Seguretat Social respecte de les que s’atorgui la moratòria en el pagament:

Les quotes corresponents als períodes de liquidació d’abril, maig i juny, s’hauran d’ingressar en els mesos de novembre, desembre de 2020 i gener de 2021, respectivament, i de forma simultània amb les quotes d’octubre, novembre i desembre de 2020.

 Tenint en compte que les moratòries es poden sol·licitar, en el cas de les empreses, respecte dels períodes de liquidació d’abril, maig i juny, a ingressar respectivament, en els mesos de maig, juny i juliol de 2020, en els 10 primers dies naturals de cada termini reglamentari d’ingrés, la sol·licitud de la moratòria de cada període de liquidació es podrà presentar en els següents terminis:

  • Entre l’1 i el 10 de maig: Es podrà sol·licitar la moratòria de les quotes corresponents als períodes de liquidació d’abril, maig o juny de 2020. És a dir, es podrà sol·licitar la moratòria de tots els períodes de liquidació indicats, o només d’un d’ells o de dos.
  • Entre l’1 i el 10 de juny: Es podrà sol·licitar la moratòria de les quotes corresponents als períodes de liquidació de maig i juny de 2020. De la mateixa forma al cas anterior, es podrà sol·licitar la moratòria dels dos períodes de liquidació indicats, o només d’un d’ells.
  • Entre l’1 i el 10 de juliol: Es podrà sol·licitar la moratòria de les quotes corresponents al període de liquidació de juny.

MOLT IMPORTANT:

La CONCESSIÓ DE LA MORATÒRIA NO EXIMEIX DE LIQUIDAR LES QUOTES inajornables (les corresponents a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals, i l’aportació dels treballadors).

 

AJORNAMENTS DE LES COTITZACIONS SOCIALS A LA SEGURETAT SOCIAL

A més de la moratòria, el Reial decret-llei 11/2020, de 31 de març, estableix en el seu article 35, sobre ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social, el següent:

“Les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat social, sempre que no tinguessin altre ajornament en vigor o deute ja contret amb la seguretat social, podran sol·licitar l’ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social, mentre el termini reglamentari d’ingrés tingui lloc entre els mesos d’abril i juny de 2020, en els termes i condicions establerts en la normativa de Seguretat Social, i d’aplicació un interès de l’0,5%.

Aquestes sol·licituds d’ajornament hauran d’efectuar abans del transcurs dels deu primers naturals del termini reglamentari d’ingrés anteriorment assenyalat.

IMPORTANT:

Durant la tramitació de les sol·licituds d’ajornament presentades en termini reglamentari, i amb independència de la data en què es dicti la corresponent resolució, no s’originarà cap perjudici a l’interessat a efectes de l’obtenció del certificat de corrent de pagament que tingués amb anterioritat al mes de meritació de l’ajornament que se sol·licita, no es faran càrrecs contra el sol·licitant, ni després de la concessió es generarà recàrrec pel temps de tràmit d’ajornament.

 

Sol·licitud d’ajornament per a empreses.

Quan sigui exigible, d’acord amb el que estableix l’article 33. 4 de Real Decret 1415/2004, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, en la sol·licitud s’ha de fer constar l’oferiment de garantia suficient per assegurar el compliment de l’ajornament en els termes que preveu l’apartat 4 de l’article 23 Reial Decret Legislatiu 8/2015.

 

Terminis de presentació de les sol·licituds.

La sol·licitud s’ha de presentar, per l’autoritzat a través dels mitjans descrits, en els següents terminis:

Entre l’1 i el 10 d’abril:

En el cas de les empreses: Es podrà sol·licitar l’ajornament de les quotes corresponents al període de liquidació de març.

Entre l’1 i el 10 de maig:

En el cas de les empreses: Es podrà sol·licitar l’ajornament de les quotes corresponents a el període de liquidació d’abril.

En el cas d’autònoms i treballadors per compte propi: Es podrà sol·licitar l’ajornament de les quotes corresponents a el període de liquidació de maig.

Entre l’1 i el 10 de juny:

En el cas de les empreses: Es podrà sol·licitar l’ajornament de les quotes corresponents a el període de liquidació de maig.

 

Recordem un aspecte important:

Les sol·licituds d’ajornament que es presentin amb posterioritat als terminis indicats respecte del mes corrent, es consideren extemporànies a l’efecte d’obtenir un ajornament COVID amb interès reduït.

 

Requisits per a la concessió d’ajornaments COVID

L’ajornament COVID no podrà aplicar-se quan l’empresa presenti deute amb la seguretat social o un ajornament en vigor pel període de liquidació anterior al mes de març, o la sol·licitud no es realitzés en els termes previstos en el RDL.

 

LA CONCESSIÓ DE L’AJORNAMENT NO EXIMEIX DE LIQUIDAR LES QUOTES INAJORNABLES (les corresponents a les contingències d’accidents de treball i malalties professionals i l’aportació dels treballadors).

 

Des de Ribas Àlvarez estem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment al respecte.

Atentament,

 

David Carbonés i Andorrà

Director Àrea de Laboral

Ribas Àlvarez Gestió Laboral