abril
1

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 14 - 01.04.20 - Ribas Àlvarez

RECENT NOTA INTERPRETATIVA ADREÇADA AL SECTOR INDUSTRIAL

Amb el present comunicat el volem informar de l’existència d’una Nota Interpretativa que el Ministeri d’Indústria ha difós a través de la seva pàgina web i en virtut de la qual pretén aclarir l’àmbit d’aplicació, respecte de les activitats industrials, del Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, pel que es regula el permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliena que no prestin serveis essencials. Adjuntem al present comunicat la referida Nota per tal que coneguin el seu contingut literal. DESCARREGA AQUÍ

Quin és l’aspecte que volem posar de relleu de l’esmentada Nota Interpretativa?

Entenem que l’objectiu de la Nota del Ministeri és guiar-nos en la interpretació de quines són les activitats o empreses que formen part de sectors essencials, i que no estan clarament descrites com a tals a la norma, com a criteri per discernir quins treballadors estaran subjectes a un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, i quins no.

Ara bé,  el que volem posar de manifest és que l’últim apartat de la Nota ens ve a dir que també quedaran exceptuades de l’aplicació obligatòria del permís retribuït recuperable (òbviament per prestar serveis en una activitat essencial)  les persones treballadores que prestin els seus serveis en activitats d’importació i exportació de tot tipus de productes, béns i materials, en la mesura que “se configuran como clave del abastecimiento o del cumplimiento de compromisos de contratos Internacionales”.

Segons el nostre criteri, el que afirma literalment la Nota és que podran continuar amb la seva activitat, les empreses que facin activitats d’importació i exportació, del tipus de producte que sigui, sempre i quan siguin necessàries per l’abastiment (hem d’entendre de productes alimentaris, sanitaris, i altres de caràcter essencial) o del compliment de les obligacions que tinguin amb destinataris o proveïdors d’altres països en virtut dels contractes internacionals que tinguin amb ells.

Significa això que a partir d’ara totes les activitats dedicades a la importació o exportació de productes de tot tipus que tinguin relacions contractuals amb empreses estrangeres podran seguir amb la seva activitat?

Si fem una lectura literal i donéssim tot el valor jurídic a la Nota Interpretativa, la resposta hauria de ser afirmativa, en la mesura que ens està dient que cal interpretar com activitats de caràcter essencial també les activitats d’importació i exportació de tot tipus de productes per part d’empreses que tinguin contractes internacionals i es vegin amb la necessitat de complir amb els seus compromisos. Ara bé, nosaltres considerem que cal ser extremadament prudents pel que diem tot seguit.

En aquest sentit, no tenim cap dubte que això ha de ser així respecte d’aquelles empreses importadores que comercialitzen productes que fins ara la norma ha qualificat de caràcter essencial, com són per exemple els productes alimentaris o sanitaris, ja que l’objectiu de la norma és garantir l’abastiment de la població de tots aquells productes i serveis bàsics per la seva subsistència.

Ara bé, tenim la garantia i la seguretat jurídica que això també és així per la resta de productes i materials?

La resposta és que hem de ser, com diem, extremadament prudents, i per vàries raons o incerteses:

  • Estem davant una Nota Interpretativa i no davant una norma jurídica (una llei o un Reial Decret, per exemple), i aquesta Nota va més enllà del contingut literal de la norma, fent una interpretació del que la norma no diu, amb la qual cosa crea una gran inseguretat jurídica.
  • En cas de contradicció entre la norma i una interpretació equivocada de la norma sempre preval la norma.
  • Es tracta d’una Nota Interpretativa del Ministeri d’Indústria, no del Govern en el seu conjunt.
  • Quan parla de del compliment de compromisos de contractes internacionals no ens diu si aquests contractes internacionals han d’haver estat subscrits prèviament a l’estat d’alarma o també inclou la possibilitat de nous contractes internacionals que es firmin a partir d’ara (el que significaria noves comandes o encàrrecs).

Si a partir d’ara, les empreses exportadores o importadores que no realitzaven serveis que fins ara consideràvem essencials continuen la seva activitat, estarien emparades per aquesta Nota Interpretativa?

Creiem que les empreses tenen arguments per emparar-se amb aquesta Nota Interpretativa en la mesura que és una interpretació que realitza la pròpia administració i que poden assumir com a pròpia, ara bé, que tinguin arguments no vol dir que, com hem dit abans, tinguin la garantia i la seguretat jurídica que això sigui així a partir d’ara, ateses les raons i incerteses que hem indicat abans, i per això recomanem la màxima prudència a l’espera que aquest criteri interpretatiu es consolidi.

En qualsevol cas, saben que restem a la seva disposició per qualsevol dubte o aclariment i els mantindrem informats de l’evolució d’aquest criteri interpretatiu de l’administració.

 

Atentament,

Joan Vidal i Vidal

Ribas Àlvarez Advocats