març
31

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 13. 31.03.20 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19, Monogràfics

Ordre aclaridora del Ministeri de Sanitat, respecte als TREBALLADORS AUTÒNOMS, afectats pel RD 10/2020, de 29 de març

 

Ordre SND/307/2020, de 30 de març, per la que s’estableixen els criteris interpretatius per a l’aplicació del Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, i del model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de la feina.

Amb data 29 de març, el govern espanyol va aprovar el Reial Decret-llei 10/2020, pel que es regula el permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19. En virtut d’aquesta norma, s’estableix un permís de caràcter obligatori i limitat en el temps entre els dies 30 de març i 9 d’abril (ambdós inclosos), per a totes aquelles persones treballadores per compte aliè que prestin serveis en empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupin les activitats no essencials qualificades com a tal, en l’annex que acompanya el propi Reial Decret-llei.

Conforme a allò establert en l’article 1.1 del Reial Decret-llei indicat, el permís retribuït recuperable resulta únicament d’aplicació a les persones treballadores per compte aliè.

Per tant, les persones treballadores per compte propi queden fora de l’àmbit d’aplicació, ja que no podria fer-se efectiva ni la contraprestació econòmica ni la recuperació d’hores que estableixen els articles 2 i 3 d’aquesta mateixa norma. En conseqüència, els autònoms que realitzen activitats que no s’hagin vist suspeses per les mesures de contenció previstes en el Reial Decret-llei 463/2020, de 14 de març, i la resta de normes que el desenvolupen, poden continuar prestant els seus serveis normalment.

Per tant, tots els AUTÒNOMS que no estan dins les activitats prohibides pel RDL de proclamació de l’estat d’alarma del dia 14 de març i que fins ara podien treballar, NO es veuen afectats per la prohibició de treballar que s’ha aplicat des d’ahir a les activitats que no siguin essencials.  I per tant, en la mesura que no té sentit que un autònom es pugui aplicar un permís retribuït, aquesta ordre l’habilita a poder seguir treballant.

Als efectes de poder demostrar la seva situació, el Ministeri de Sanitat ha habilitat el document de declaració responsable que els adjuntem. DESCARREGA AQUÍ

 

Des de Ribas Àlvarez estem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment al respecte.

Atentament,

 

David Carbonés i Andorrà

Director Àrea de Laboral

Ribas Àlvarez Gestió Laboral