març
30

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 11. 30.03.20 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19, Monogràfics

CIRCULAR RESUM del RDL 10/2020, de 29 de març. Permís retribuït recuperable

El govern ha publicat, aquesta matinada, aquest nou RDL, amb la prioritat de limitar al màxim la mobilitat. Amplia així, els sectors d’activitat restringides

El present RDL regula un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori i limitat en el temps, entre els dies 30 de març i 9 d’abril (ambdós inclosos), per a tot el personal laboral per compte aliè que presti els seus serveis a empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupin les activitats no essencials qualificades com a tal en l’annex adjunt.

Queden exceptuats de l’aplicació del present RDL, les persones treballadores que tinguin el seu contracte suspès durant el període indicat i aquelles que puguin continuar prestant serveis a distància.

En les disposicions transitòries s’estableixen excepcions puntuals i limitades per:

 • A aquelles activitats que puguin veure’s perjudicades de manera irremeiable o desproporcionada pel permís establert en el present RDL i,
 • Al personal d’activitats de transport que es trobi realitzant un servei en la data d’entrada en vigor d’aquest RDL.

CONTINGUT DEL REIAL DECRET:

Article 1. Àmbit subjectiu d’aplicació

 1. El present RDL s’aplicarà a totes les persones treballadores per compte aliè que prestin els seus serveis en empreses o entitats del sector públic o provat i que la seva activitat no hagi estat paralitzada com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma establerta pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
 2. No obstant, queden exceptuats de l’àmbit d’aplicació:

a) Les persones treballadores que prestin serveis en els sectors qualificats com a essencials en l’annex d’aquest RDL.

b) Les persones treballadores que presten serveis en les divisions o en les línies de producció en les que la seva activitat es correspongui amb els sectors qualificats com a essencials en l’annex d’aquest RDL.

c) Les persones treballadores contractades per a) aquelles empreses que hagin sol·licitat o estiguin aplicant un expedient de regulació temporal d’ocupació i b) aquelles persones a les que li sigui autoritzat un expedient de regulació temporal d’ocupació de suspensió durant la vigència del premís previst en aquest RDL.

d) Les persones treballadores que es troben de baixa per incapacitat temporal o que el seu contrate estigui suspès per altres causes legalment previstes.

e) Les persones treballadores que puguin seguir fent la seva activitat amb normalitat mitjançant el teletreball o qualsevol de les modalitats no presencials de prestació de serveis.

 

Article 2. Permís retribuït

 1. Les persones treballadores que es trobin dins l’àmbit d’aplicació del present RDL gaudiran d’un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d’abril, ambdós inclosos.
 2. Aquest permís comporta que les persones treballadores conservaran el dret a la retribució que els hagués correspost d’estar prestant serveis amb caràcter ordinari, incloent salari base i complements salarials.

 

Article 3. Recuperació de les hores de treball no prestades durant el permís retribuït

 1. La recuperació de les hores de treballa es podrà fer efectiva des del dia següent a la finalització de l’estat d’alarma fins al 31 de desembre de 2020.
 2. Aquesta recuperació s’haurà de negociar en un període de consultes obert a l’efecte, entre l’empres i la representació legal de les persones treballadores, o amb els propis treballadores afectats, que tindrà una durada màxima de set dies.

L’acord al que arribin podrà regular la recuperació de totes o de part de les hores de treball durant el permís regulat en aquest article, el preavís mínim amb que la persona treballadora ha de conèixer el dia i l’hora de la prestació de treballa resultant, així com el període de referència per a la recuperació del temps de treball no desenvolupat.

De no arribar a un acord durant aquest període de consultes, l’empresa notificarà a les persones treballadores i a la comissió representativa, en el termini de set dies des de la finalització d’aquell, la decisió sobre la recuperació de les hores de treball no prestades durant l’aplicació del present permís.

 1. En qualsevol cas, la recuperació d’aquestes hores no podrà suposar l’incompliment dels períodes mínims de descans diari i setmanal previstos en la llei i en el conveni col·lectiu, l’establert d’un termini de preavís inferior al recollit en l’article 34.2 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, ni la superació de la jornada màxima anual prevista en el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació. Així mateix, s’haurn de respectar els drets de conciliació de la vida personal, laboral i familiar reconeguts legalment i convencionalment.

 

Article 4. Activitat mínima indispensable

Les empreses que hagin d’aplicar el permís retribuït recuperable regulat en aquest article, podran, en cas de ser necessari, establir el número mínim de plantilla o els torns de feina estrictament imprescindibles amb la finalitat de mantenir l’activitat indispensable. Aquesta activitat i mínim de plantilla o torns tindrà com a referència la mantinguda en un cap de setmana ordinari o en festius.

 

Article 5. Adaptació d’activitats

 El Ministre de Sanitat, en la seva condició d’autoritat competent delegada, podrà modificar o especificar, mitjançant les ordres necessàries, les activitats que es veuen afectades pel permís retribuït recuperable previst en aquest article i els seus efectes.

Disposició transitòria primera. Garanties per a la represa de l’activitat empresarial.

 En aquells casos en el que sigui impossible interrompre de forma immediata l’activitat, les persones treballadores incloses en l’àmbit subjectiu d’aquest RDL, podran prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l’únic propòsit de portar a terme les tasques imprescindible per poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l’activitat empresarial.

Disposició transitòria segona. Continuïtat dels serveis de transport.

Aquelles persones treballadores de l’àmbit del transport que es trobin realitzant un servei no inclòs en aquest RDL, en el moment de la seva entrada en vigor, iniciaran el permís retribuït recuperable una vegada hagi finalitzat el servei en curs, incloent com a part del servei, en el seu cas, l’operació de retorn corresponent.

Disposició addicional quarta. Continuació d’activitat.

Podran continuar les activitats no incloses en l’annex que hagin estat objecte de contractació a través del procediment establert en l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Disposició addicional cinquena. Personal d’empreses adjudicatàries de contractes del sector públic.

El permís retribuït recuperable regulat en aquest RDL no resultarà d’aplicació a  les persones treballadores de les empreses adjudicatàries de contractes d’obres, serveis i subministraments del servei públic que siguin indispensables per al manteniment i seguretat dels edificis i la correcta prestació dels serveis públics, inclosa la prestació dels mateixos de forma no presencial, tot això sense perjudici d’allò establert en l’article 34 del RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquest RDL entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el “Boletin Oficial del Estado”. És a dir, el 29 de març.

 

ACTIVITATS QUE PODEN SEGUIR TREBALLANT

Els adjuntem un document com annex, amb el detall de les activitats a les que, el permís regulat en el present RDL, no els serà objecte d’aplicació.

 

TINC DUBTES DE SI LA MEVA EMPRESA POT SEGUIR TREBALLANT

En principi ens hem d’atenir a la llista de les activitats essencials permeses en l’Annex del BOE del RD 10/2020 que adjuntem.

Hi ha uns punts de la llista que interpretem que poden habilitar a moltes empreses a poder seguir treballant per tal de no trencar la cadena de les activitats essencials:

 1. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen hasta el destino final.

 

Per tant, totes aquelles empreses que treballin directament o indirectament dins de la cadena de subministraments d’aquests sectors poden seguir treballant.

 1. Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios.

  

Per tant, totes aquelles empreses que treballin directament o indirectament dins de la cadena de subministraments d’aquests sectors poden seguir treballant.

 1. Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las actividades esenciales recogidas en este anexo.

 

En resum, empreses en les que la seva activitat forma part de la cadena de producció o distribució d’aquests sectors, entenem que poden seguir treballant. De fet, per exemple, ja ens estem trobant que moltes empreses d’alimentació segueixen requerint als seus proveïdors que no parin la seva activitat.

 

En el següent comunicat els enviarem un nou certificat de mobilitat per als seus treballadors, adaptat a les empreses en les que poden seguir treballant per la seva activitat, a l’empara d’aquest RDL, i a les que no els és d’aplicació aquest permís retribuït.

 

També adjuntarem un model de document per requerir a un proveïdor que ha de seguir prestant els seus serveis, per ser empreses de la cadena de subministraments d’activitats essencials.

 

Des de Ribas Àlvarez estem a la seva disposició per a qualsevol dubte o aclariment al respecte.

Atentament,

 

David Carbonés i Andorrà

Director Àrea de Laboral

Ribas Àlvarez Gestió Laboral