març
16

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 1 - Ribas Àlvarez

Categories: COVID-19, Monogràfics

Després d’un cap de setmana ple d’incerteses és la voluntat i la responsabilitat del Grup RIBAS ÀLVAREZ d’estar al costat de les persones i de les empreses. Per aquest motiu no deixem ni deixarem de donar servei, així com les solucions que siguin més adequades per tal d’atendre les necessitats que requereixi cada cas.
En el nostre àmbit intern ja hem activat el teletreball així com altres sistemes de treball a distància per tal de mantenir el nostre despatx en ple funcionament. Malgrat això, ens veiem amb la necessitat d’haver de restringir les visites i les reunions presencials amb els nostres clients. Respecte a aquelles visites que actualment estiguin concertades, es procedirà a la seva reprogramació o a la utilització de mitjans telemàtics per tal de dur-les a terme. En qualsevol cas, podrà acudir a la recollida o recepció de documentació relativa a aquells assumptes que siguin de màxima urgència, agraint-li que ens avisi prèviament, si es dona aquesta circumstància.
Per altra banda, i seguint les instruccions derivades de la declaració d’estat d’alarma decretat per l’Estat i les recomanacions del Govern de la Generalitat, li demanem que eviti els viatges i desplaçaments als casos estrictament necessaris, per la seguretat i la salut de tots.
Com no podria ser d’altra manera, els assessors/es i altres professionals del Grup RIBAS ÀLVAREZ estan a la seva disposició i l’atendran a través del seu correu electrònic habitual o a través del telèfon 972210673.

Igualment, també podrà contactar amb nosaltres a través dels següents e-mails i telèfons de les diferents àrees del despatx:
Ribas Àlvarez Assessors i Consultors SL:                  972 210 673 asssessoria@ribasalvarez.cat
Ribas Àlvarez Gestió Laboral:                                     972 201 014 laboral@ribasalvarez.cat
Ribas Àlvarez Advocats:                                               972 414 873 advocats@ribasalvarez.cat
Corredoria d’Assegurances                                         972 201 014 corredoria@ribasalvarez.cat
Ribas Àlvarez Olot                                                         972 276 401 infolot@ribasalvarez.cat
Ribas Àlvarez Roses                                                      972 256 113 info@corcoll-assessoria.com

Els mantindrem informats puntualment sobre qualsevol modificació legislativa o instrucció de les autoritats competents que siguin relatives a temes laborals, fiscals i jurídics relacionats
amb el COVID-19 que puguin afectar a la seva empresa.

Quedant a la seva disposició, aprofitem l’ocasió per saludar-lo cordialment.

Sr. Josep Alvarez i Rubirola              Sra. Angèlica Ribas i Donato

Soci – Conseller Delegat                    Soci – Conseller Delegat