Amb una experiència acumulada de més de 35 anys en el sí de l’assessoria i consultoria d’empreses Ribas·Àlvarez, l’àrea jurídica s’ha consolidat com un despatx d’advocats – Ribas Àlvarez advocats- integrat a l’estructura organitzativa del Grup Ribas Àlvarez.

Compta amb el suport i l’estreta col·laboració dels demés professionals del Grup, assessors fiscals, comptables auditors i assessors laborals.

 • Gestió constitució societat, redacció contractes, escriptures (+ info)
 • Gestió apoderaments i certificats digitals (+ info)
 • Serveis comptables (+ info)
 • Assessoment fiscal (+ info)
 • Obligacions tributàries: Hisenda, Generalitat, Municipal (+ info)
 • Serveis comptables (+ info)
 • Assessorament economicofinancer (+ info)
 • Operacions Vinculades Entre Empreses del Grup (Transfer Pricing) (+ info)
 • Racionalització de l’Estructura Corporativa (+ info)
 • Anàlisi i Gestió Fiscal de les Operacions de Reestructuració Empresarial (+ info)
 • Assessorament Especialitzat en Operacions Immobiliàries (+ info)
 • Processos compravenda (Tax Due Diligence) (+ info)
 • Assistència i Assessorament en Inspeccions Fiscals i Altres Procediments de Comprovació Tributària. (+ info)
 • Gestió de les nòmines (+ info)
 • Consultoria laboral (+ info)
 • Consultoria Recursos Humans (+ info)
 • Prevenció de riscos laborals (+ info)
 • Prevenció de riscos Penals (Compliance) (+ info)
 • Responsabilitat civil: Assegurances (+ info)
 • Servei advocats (+ info)

Vols que t’ajudi?
Seré el teu advocat

Joan Vidal
Ribas·Alvarez advocats

  L'informem que el responsable del tractament d'aquest formulari de recollida de dades és RIBAS-ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS, SL.
  La finalitat principal d'aquest formulari és registrar la sol·licitud de l'usuari d'informació i poder gestionar la seva petició de sol·licitud d'informació, relacionada amb els serveis i/o productes dels quals RIBAS-ÀLVAREZ ASSESSORS I CONSULTORS, SL disposa.
  Així mateix, informem l'usuari que la base legítima per als tractaments que es van a dur a terme és el consentiment.
  D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, l'usuari podrà dirigir-se a l'autoritat de control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna, així com també podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com a la retirada del consentiment prestat per al tractament dels mateixos. Per a més informació, l'usuari pot dirigir-se a la nostra política de privacitat.


  NOTICÍES RELACIONADES

  MECENATGE EN ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE

  No totes les entitats sense afany de lucre poden aplicar els beneficis fiscals al mecenatge sinó que han de reunir uns requisits, essent el primer de tots  tenir una utilitat pública Arrel de la modificació de la Llei del mecenatge ( Llei 49/2002, de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense afany […]

  CONFLICTE SOBRE LA COINCIDÈNCIA EN UNA MATEIXA PERSONA D’UN CONSELLER EN NOM PROPI I COM A REPRESENTANT D’UN CONSELLER PERSONA JURÍDICA

  És possible que una persona física que és conseller d’una societat sigui simultàniament representant d’un conseller persona jurídica? Sovint en societats anònimes i limitades on l’òrgan d’administració és un consell d’administració es planteja el dubte de si és admissible que una persona física, a més de ser ella mateixa consellera, pugui ser representant permanent d’una […]

  LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM DE 31 D’OCTUBRE DE 2023

  EL TERMINI DE PRESCRIPCIÓ DE LA RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS PER DEUTES SOCIALS Les accions de responsabilitat que es poden plantejar contra els administradors societaris. En primer lloc, volem recordar que el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol de 2010, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital (LSC) […]

  ×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!