març
4

EL REPRESENTANT DE L’ADMINISTRADOR PERSONA JURÍDICA Ribas Àlvarez

EL REPRESENTANT DE L’ADMINISTRADOR PERSONA JURÍDICA

Tal i com estableix l’article 212 bis de la Llei de societats de capital, tota persona jurídica que sigui membre de l’Òrgan d’Administració d’una Societat ha de nomenar una única persona física que la representi per exercir les funcions pròpies del càrrec.
– No cal que la persona designada com a representant pertanyi a l’òrgan d’administració de la persona jurídica administradora.

– La designació de la persona física s’ha d’inscriure necessàriament al Registre Mercantil.

Qui té competència per designar la persona física representant de l’administrador persona jurídica?

La societat nomenada administradora és qui ha de designar la seva persona física representant.

La persona física designada, per si sola i amb caràcter permanent, exercirà totes les funcions inherents al càrrec assignat. Ha de constar necessàriament la identitat de la persona física per poder inscriure el nomenament de la persona jurídica al Registre.

Quins requisits legals ha de complir la persona física representant?

Les mateixes que per la designació d’un administració persona física:
• No estar inhabilitada.
• Tenir plena capacitat de fer.
• No trobar-se sotmesa a cap de les prohibicions i incompatibilitats legals.

És possible designar diverses persones físiques representants de la societat administradora?

No. No obstant això, si que és possible que la persona jurídica designi un suplent del representant designat.

Dins de la societat administradora, qui té competència per designar la persona física representant?

La competència per a la designació correspon a l’òrgan d’administració de la persona jurídica nomenada administradora. Inclosos consellers delegats amb facultats suficients; i és imprescindible que la persona física designada com a representant manifesti l’acceptació del nomenament; sense l’acceptació del representant, no es procedirà a inscriure al Registre el nomenament de la persona jurídica administradora.

Responsabilitat per deutes socials de la persona física representant de persona jurídica administradora

Les persones físiques representants estan subjectes als mateixos deures que els administradors, i respondran solidàriament amb la persona jurídica per l’incompliment dels seus deures

Conclusions

  • Quan és una societat la que ostenta el càrrec d’administrador, ha de designar una persona física representant.
  • El representant ha de complir els mateixos requisits exigits per accedir al càrrec que l’administrador.
  • Per a la inscripció al Registre, el representant persona física ha d’acceptar la designació.
  • El representant serà responsable dels actes solidàriament amb la persona jurídica.

Quedem a la seva total disposició per a qualsevol dubte, aclariment o qüestió addicional que els pugui sorgir, així com els oferim concertar assessorament concret al respecte en cas que ho considerin convenient.

Atentament,

Laura Pasqual Lleopart
Advocada
Col·legiada núm. 32.892 ICAB

http://Ribas àlvarez Advocats

 

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!