setembre
20

REFORMA DE LA LLEI CONCURSAL - Ribas Àlvarez

PRINCIPALS NOVETATS DE LA NOVA REFORMA DE LA LLEI CONCURSAL

Amb l’objectiu d’incorporar al Dret espanyol la Directiva europea 2019/1023, sobre reestructuracions i insolvències, el dia 6 de setembre es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del Text Refós de la Llei Concursal, que suposa una profunda modificació de l’actual règim jurídic de les insolvències, tant de persones físiques com jurídiques. A continuació els fem una breu síntesi de les principals novetats d’aquesta reforma que entra en vigor el proper dia 26 de setembre:

1/ El Pla de Reestructuració

La reforma crea aquest nou instrument que substitueix els acords de refinançament i els acords extrajudicials de pagament que preveia fins ara la llei concursal, i està dirigit a aquelles empreses que es troben en situació d’insolvència actual, imminent o fins i tot de probabilitat d’insolvència (és a dir, quan sigui previsible la impossibilitat de poder complir amb les obligacions que vencin en els propers dos anys). En realitat, estem davant un procediment que s’inicia davant el Jutjat Mercantil, on el deutor posa de manifest la seva intenció d’iniciar negociacions amb els creditors per tal d’assolir un pla de reestructuració que li permeti superar la seva actual situació. Aquest procediment implicarà el nomenament d’un expert en reestructuracions que mediarà en tot el procés fins que s’assoleixi, en el seu cas, l’homologació judicial del pla de reestructuració, el qual podrà afectar a tots els creditors, no només el financers, així com també a la composició dels actius de l’empresa o societat i fins i tot als socis d’aquesta.

2/ El mecanisme del Pre-pack concursal

És un nou procediment que permet al deutor sol·licitar davant el Jutjat Mercantil, abans de la declaració de concurs, el nomenament d’un expert que monitoritzarà la selecció d’un potencial comprador de la unitat o les unitats productives que integrin l’activitat del deutor, amb la finalitat que la transmissió o venda es pugui dur a terme d’una forma més eficient i ràpida en el moment que es declari el concurs de creditors.

3/ El procediment especial per a microempreses

La reforma introdueix un nou procediment especial per a microempreses, que defineix com aquelles que tenen menys de 10 treballadors i un volum de negoci inferior als 700.000,00 € o un passiu inferior als 350.000,00 €. Aquest procediment es caracteritza perquè no és obligatori el nomenament d’un administrador concursal i pel fet que la seva tramitació i comunicacions es realitzaran per mitjà de formularis normalitzats i mitjans electrònics. Podem dir que es tracta d’un procediment simplificat que pot tenir dues derivades, ja sigui l’assoliment d’ un pla de continuació (similar al pla de reestructuració) o bé la liquidació patrimonial. Aquest nou procediment no serà d’aplicació fins l’1 de gener de 2023.

4/ La reforma del mecanisme de la Segona Oportunitat

En aquest punt la reforma representa un pas enrere ja que, per una banda, restringeix el seu accés i introdueix noves excepcions per l’obtenció de l’exoneració (dispensa) dels deutes no satisfets (no podrà accedir-hi qui hagi tingut sancions fermes per infraccions tributàries o de seguretat social greus, derivacions de responsabilitat durant els deu anys anteriors, etc.) i, per l’altra, estableix una sobreprotecció del crèdit públic, de manera que no es podran exonerar més de 10.000,00 € quan es tracti de deutes amb l’AEAT o la Seguretat Social (en el cas d’altres deutes públics s’exoneraran íntegrament els primers 5.000,00 € i a partir d’aquesta xifra només el 50% del deute).

 5/ Altres novetats rellevants que recull la reforma

La desaparició del concurs “exprés” (que suposava una declaració i tancament gairebé simultanis del concurs), tal i com estava configurat fins l’actualitat, per aquelles empreses que no disposaven d’actius liquidables, així com la desaparició de la junta de creditors com a tal i la seva substitució per una tramitació totalment escrita.

 

Com sempre, estem a la seva disposició per tal d’assessorar-los en aquesta matèria i adoptar les mesures que en cada cas siguin més convenients.

Joan Vidal i Vidal

Advocat i Soci Director

 

Ribas Àlvarez Advocats

 

Article

 

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!