gener
14

Reclamacions a les entitats bancàries de les targetes revolving - Ribas Àlvarez

Què és una targeta revolving?

Les targetes revolving són una línia de crèdit de consum concedida per una entitat financera per poder ajornar les compres que fem. Es caracteritzen perquè porten un límit de crèdit establert que són els diners de què podem disposar. Permeten pagar a terminis i fer ús del crèdit disponible, ja que a mesura que es salda el deute els diners torna a estar disponible perquè el titular de la targeta pugui fer ús d’ell.

 

Com funciona?

En línies generals, és el titular el que decideix quin import pagar, podent triar entre la modalitat de pagament total o pagament ajornat. En aquest tipus de targetes és molt important informar-se de com va a amortitzar el deute, i la primera elecció és en quin termini. Perquè aquí és on ve un de les principals característiques negatives d’aquest tipus de targeta.

Si s’opta pel pagament total en qualsevol data que triem les entitats no solen cobrar interessos. Però si el pagament és a terminis es generen interessos, els quals solen ser bastant alts.

 

Què ha dit la jurisprudència?

El Suprem considera que n’hi ha prou que es compleixi un dels requisits per a considerar que infringeix la Llei de Repressió de la Usura per a considerar abusius els interessos i per tant el contracte nul.

La norma, dictada en 1908, no posa límits precisos, però sí fixa els requisits per considerar que un préstec és lleoní: ho serà aquell que fixi un interès “notablement superior al normal dels diners” i que sigui “manifestament desproporcionat amb les circumstàncies del cas “. En concret el Tribunal Suprem, el 28 d’octubre de 2015 al Ple de la Sala Civil conclou en el cas jutjat que l’interès és “notablement superior al normal del diner“. Prenent com a referència el TAE dels crèdits concedits de caràcter personal pel Banc d’Espanya es pot comparar el cost anual de la targeta revolving i comparar-lo amb l’interès mitjà dels préstecs al consum en la data en què va ser concertat per considerar si l’interès contractat és “notablement superior al normal del diner” i en cas de ser abusiu reclamar. Per això, el Tribunal Suprem deixa el camí lliure a realitzar una reclamació per la totalitat dels interessos pagats, tenint la part prestatària no només el dret d’anul·lar el deute, sinó també tornar tots els interessos pagats de més.

 

Exemples

En el cas d’una entitat financera digital, a la seva pàgina web s’anuncia clarament que, en el cas que el client ajorni el pagament de la quota mensual de la seva targeta, se li aplicarà un TAE del 27,24%, xifra molt superior a la mitjana del TAE dels préstecs personals en 2017, que segons el Banc d’Espanya eren del 8,12%. Pel que, en aquests casos, s’estaria aplicant uns interessos tres vegades superiors a la mitjana dels préstecs personals, pel que segons el criteri del Tribunal Suprem es podrien considerar uns interessos notablement superiors i desproporcionats a la mitjana, i per tant usurers. El Tribunal Suprem va establir que la concessió ràpida d’aquest tipus de targetes, sense comprovar el veritable risc del client, no pot justificar tal elevació del tipus d’interès, ni es pot fer carregar amb les conseqüències de l’elevat nivell d’impagament d’aquest tipus de targetes als consumidors que sí compleixen amb les seves obligacions.

Per això els oferim des de Ribas Àlvarez els nostres serveis professionals per tal de realitzar un estudi gratuït del seu cas concret i així valorar les accions a emprendre.

 

Pau Vila  Rutllant
Advocat

Ribas Àlvarez Advocats

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!