octubre
4

RECLAMACIÓ DE RENDES D'UN IMMOBLE ARRENDAT - Ribas Àlvarez

EL PROCEDIMENT JUDICIAL DE RECLAMACIÓ DE RENDES O ALTRES QUANTITATS DEGUDES D’UN IMMOBLE ARRENDAT

En el cas d’impagaments de rendes o altres quantitats assimilades a la renda d’immobles arrendats (ja sigui d’habitatge habitual o per a ús diferent d’habitatge habitual), és convenient posar en coneixement de l’arrendatari la situació d’impagament, requerint-lo personalment de manera fefaent ja sigui amb una carta certificada, burofax, e-mail certificat o per via notarial. Si tot i el requeriment fefaent, l’arrendatari  o llogater no paga la quantitat deguda, el més recomanable és iniciar accions judicials exigint el pagament del deute i posant de manifest l’incompliment del contracte d’arrendament de què es tracti.

El procediment judicial de desnonament per manca de pagament de rendes i/o altres quantitats

El procediment judicial per recuperar l’immoble arrendat així com per reclamar l’import de les rendes o les quantitats degudes per l’inquilí, es troba regulat a la Llei d’Enjudiciament Civil (articles 440.3 i següents). Amb aquest procediment, denominat procediment de desnonament per falta de pagament, hi ha la possibilitat que l’arrendador pugui acumular accions, és a dir, que juntament amb la demanda de desnonament, l’objectiu del qual és recuperar l’immoble lliurat en arrendament per incompliment contractual (doncs l’arrendatari no paga les quantitats a les que es troba obligat segons el contracte subscrit), s’acumuli l’acció de reclamació de quantitat per l’import de les rendes o altres quantitats degudes (subministres, arbitris, taxes…).

Després de la presentació i admissió de la demanda, es requereix a l’arrendatari perquè en el termini de deu dies desallotgi l’immoble i pagui a l’arrendador la quantitat deguda, o perquè comparegui davant el Jutjat i al·legui les raons per les quals, al seu entendre, no deu en tot o en part, les quantitats que se li reclamen.

Documentació necessària per iniciar el procediment judicial

  • Carta (burofax), carta certificada, burofax, e-mail certificat o requeriment notarial.
  • Contracte d’arrendament.
  • Escriptura de propietat o nota simple registral.
  • Si fos el cas, relació de rebuts i/o factures pendents en concepte de subministres de llum, aigua, gas i/o qualsevol altre concepte que hauria de fer front l’arrendatari segons el contracte d’arrendament.

Enervació de l’acció de desnonament

L’enervació del desnonament (art. 22.4 LEC) és una possibilitat excepcional que es pot utilitzar una sola vegada, per la qual es permet a l’arrendatari evitar la resolució de l’arrendament en cas d’impagament. Per això, cal que l’arrendatari pagui les quantitats degudes a l’arrendador o propietari. L’enervació del desnonament és una manera d’acabar el procediment judicial de desnonament sense procedir al llançament de l’inquilí, és a dir, és una oportunitat que se li concedeix a l’arrendatari morós de pagar o consignar totes les quantitats que deu i posar fi al procediment judicial, continuant el contracte d’arrendament en vigor.

Com sempre, estem a la seva disposició per tal d’assessorar-los en aquesta matèria i adoptar les mesures que en cada cas siguin més convenients.

 

Pau Vila Rutllant

Advocat (Col. Núm. 2468)

 

Ribas Àlvarez Advocats

Article