març
25

INCENTIUS FISCALS AL MECENATGE COL.LABORAR PER A FER FRONT ALS EFECTES DEL COVID-19 - Ribas Àlvarez

INCENTIUS FISCALS AL MECENATGE COL.LABORAR PER A FER FRONT ALS EFECTES DEL COVID-19

Davant la situació d’emergència sanitària no s´ha aprovat, fins a dia d’avui, cap incentiu fiscal especial per a aquelles persones o entitats que vulguin col·laborar per fer front als efectes del brot de COVID-19. Tot i així, volem recordar-los que la Llei 49/2002, de 23 de desembre, del Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i els incentius fiscals al mecenatge estableix diversos incentius fiscals. La mateixa Llei 49/2002, estableix quines són les entitats sense ànim de lucre que poden ser objecte d’aquests mecenatges i els tipus que es poden concedir.
Les donacions dineràries o en espècie que permetin subministrar medicaments o equipaments sanitaris, o desenvolupar activitat d’investigació per combatre el COVID-19, en la mesura que es realitzi a una entitat beneficiària del mecenatge segons la Llei 49/2002, podrà originar un incentiu fiscal a l’impost personal del donant.
Els incentius fiscals seran aplicables als donatius, donacions i aportacions, amb caràcter irrevocable pur i simple, realitzats a favor de les entitats següents:

a) Fundacions o associacions declarades d’utilitat pública que prestin serveis d’assistència sanitària o desenvolupin activitats d’investigació científica.
b) L’Estat, les Comunitats Autònomes i Ajuntaments.
c) La Creu Roja Espanyola.
d) Les universitats públiques que desenvolupin activitats d’investigació científica.
e) Els Organismes Públics d’Investigació dependents de l’Administració General del Estat.

Tot i que és convenient informar-se sobre el compliment, per part de l’entitat receptora, de les condicions de la normativa, en la pràctica, la condició de l’entitat donatària queda establerta amb un certificat que ella mateixa expedirà.
Existeixen formes de mecenatge que donen dret a diferents incentius fiscals, tant en l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques, com en l’Impost sobre Societats dels donants:

a) La donació, que es l’entrega d’aportacions a l’entitat sense ànim de lucre. Aquestes aportacions no han de ser necessàriament amb diners. Les persones físiques que realitzin donacions tindran dret a una deducció en l’IRPF d’entre el 75% pels primers 150 euros i del 30% per la resta de l’import.
Les empreses que realitzin donacions tindran dret a una deducció del 35% sobre la base de la deducció en l’Impost sobre Societats, amb un increment del 5% si són recurrents. En el cas de l’Impost sobre Societats, la despesa no té la consideració de despesa deduïble, tot i tenir dret a la deducció. En els dos impostos la deducció té un límit màxim aplicable.

b) Els Convenis de Col·laboració, aquesta modalitat està dirigida als empresaris individuals i a les entitats jurídiques. L’entitat donant signa un conveni amb una entitat sense ànim de lucre pel que aquesta rep una donació que destinarà a la consecució d’un projecte per fer front el COVID-19, a canvi de donar a conèixer la participació del donant. La difusió de la col·laboració no estarà subjecte a IVA. La Llei considera que aquesta aportació es deduïble com a despesa de l’activitat, en el moment de calcular el resultat de l’activitat de l’empresari individual o l’entitat jurídica – sense aquesta norma seria una liberalitat no deduïble fiscalment.

En el cas que volgués realitzar alguna aportació a alguna entitat i aquesta fos d’un import significatiu, no dubti en posar-se en contacte amb el seu assessor per tal de valorar els aspectes fiscals d’aquesta.

Atentament,

David Carpena Vilella
Auditor – Assessor Fiscal
Ribas Àlvarez Assessors i Consultors SL