agost
6

Novetats IRPF LLEI 11-2021 - Ribas Àlvarez

Novetats fiscals a l’Impost de la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost del Patrimoni introduïdes per laLlei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

El passat 10 de juliol, es va aprovar la Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal que modifica la tributació de determinats rendiments de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost sobre el Patrimoni. Les modificacions introduïdes tenen des de l’11 de juliol del 2021 a excepció del règim de transparència fiscal que té efectes des de l’1 de gener del 2021.
Modificacions a l’impost de la Renda de les Persones Físiques:
1- Rendiments del capital immobiliari. Reducció del 60% a l’arrendament de béns immobles destinats a habitatge. Es clarifica que només serà possible aplicar-la sobre el rendiment net positiu calculat pel contribuent a la seva declaració o autoliquidació, sense possibilitat de poder aplicar-la quan el rendiment es posi de manifest en una posterior comprovació de l’administració.
2- Guanys i pèrdues patrimonials. Transmissions a títol lucratiu. Pactes Successoris.  A partir del 11 de juliol, quan el beneficiari adquirent de béns a títol lucratiu derivants de contractes o pactes successoris els transmeti en un període inferior a cinc anys des de la seva adquisició, haurà de subrogar-se el valor i la data d’adquisició que tingués el causant/donant en el moment de formalitzar el pacte.
3- Imputació de rendes en règim de transparència fiscal internacional. La transparència fiscal internacional està dissenyada per evitar supòsits de diferiment fiscal en l’àmbit de les
inversions patrimonials i no al de les inversions empresarials.
Així, amb efectes pels exercicis iniciats a 1 de gener del 2021, s’han incorporat noves rendes susceptibles d’imputació i s’han inclòs els establiment permanents com a entitats que poden quedar afectades.
4- Noves obligacions d’informació. Monedes Virtuals.
S’introdueixen dues noves obligacions informatives:
– Obligació de subministrar informació sobre la totalitat de les monedes virtuals que es tinguin en custòdia així com dels titulars, autoritzats o beneficiaris dels saldos, per qui proporciona els serveis per salvaguardar claus criptogràfiques provades en nom de tercers, mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals.

– Obligació de comunicar les operacions d’adquisició, transmissió, permuta i transferència, relacionades amb monedes virtuals, així com els cobrament i pagaments realitzats amb aquest tipus de monedes. Aquesta informació l’ha de subministrar qui ofereixi els serveis de canvi de moneda de curs legal i criptomonedes.
5- Regla d’imputació temporal. Assegurances de vida on el prenedor assumeix el risc de la inversió. Els contractes de vida per casos de supervivència, coneguts com Unit Linked, tributen com a rendiments del capital mobiliari i s’imputen, amb caràcter general, en el període en què s’exigeix la prestació pel beneficiari.
Tanmateix, si aquestes assegurances no s’ajusten a uns determinats requisits i el prenedor assumeix el risc de la inversió, s’aplica una regla especial d’imputació per mitjà la qual el contribuent tributa cada any per la diferència entre el valor liquidatiu dels actius afectes a la pòlissa al final i a l’inici del període impositiu.
Modificacions a l’Impost del Patrimoni
1- Valor dels immobles. S’introdueix el concepte valor determinat. A efectes del càlcul de la base imposable de la liquidació de l’impost es prendrà el valor més alt dels següents: el valor cadastral, el valor determinat o comprovat per l’administració i el valor d’adquisició.
2- Assegurances de vida sense dret a rescat i rendes temporals o vitalícies. Les assegurances de vida han de computar-se pel seu valor de rescat al moment que es merita l’impost. No obstant quan el prenedor no tingui la facultat d’exercir el dret de rescat total en aquesta data l’assegurança es computarà pel valor de la provisió matemàtica a la data en què es merita.
3- Tributació dels no residents. S’amplia l’aplicació de la normativa pròpia de cada comunitat autònoma no només als no residents de la Unió Europea sinó a qualsevol contribuent no resident.

Si necessiten qualsevol aclariment al respecte, no dubtin en posar-se en contacte amb el seu assessor.

Atentament
Ribas·Àlvarez Assessors i Consultors, SL

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!