agost
11

Novetats en la Llei General Tributària i en els impostos patrimonials introduïdes per la Llei 11/2021 - Ribas Àlvarez

Novetats en la Llei General Tributària i en els impostos patrimonials introduïdes per la Llei 11/2021 deMesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal

En els últims anys el Tribunal Suprem i el Tribunal Central han dictat sentències i resolucions favorables als obligats tributaris en temes que afecten la recaptació i les comprovacions de valors. La Llei 11/2021 de Mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal regula aquests aspectes conflictius. A continuació ressenyem algunes de les modificacions introduïdes a la Llei General Tributària i en els impostos patrimonials.

Responsables solidaris i el termini voluntari inicial o “termini originari” 

Les persones que legalment responen del deute juntament amb el deutor principal queden inclosos en el llistat de deutors tributaris si el deutor principal no ha pagat en el primer termini voluntari de pagament.
Igualment el procediment contra el responsable solidari es podrà iniciar sense esperar la resolució de les sol·licituds d’ajornament o de suspensió que hagi tramitat el deutor principal.

Entrada i registre
L’Agència Tributària podrà entrar en el domicili constitucionalment protegit encara que no hagi iniciat formalment el procediment d’inspecció, perquè el jutge podrà autoritzar aquesta actuació prèvia, si està motivada
i la mesura és proporcionada.

Suspensió de l’ingrés de les liquidacions
La llei adopta mesures per evitar la demora en l’execució de les liquidacions que s’aconseguia amb peticions de suspensió i ajornament.
• Les sol·licituds de suspensió sense aportar cap garantia per perjudicis de difícil o impossible reparació podran ser inadmeses si aquests perjudicis no estan mínimament justificats. A conseqüència de la inadmissió el deute ja portarà el recàrrec de constrenyiment.
• Si aleshores es sol·licita la suspensió o es demana ajornament sense aportar aval, l’Administració pot continuar l’execució.
• Mentre estigui pendent la sol·licitud de suspensió sense aval o amb garanties diferents, l’Administració tributària podrà adoptar mesures cautelars quan existeixin indicis racionals que es frustri el cobrament del deute.
• Una sol·licitud de suspensió, ajornament o altres garanties que resulti denegada comportarà un nou període de pagament en voluntària que només serà de pagament i que no permetrà reiterar la petició de suspensió o ajornament en voluntària.
• L’Agència Tributària podrà notificar liquidacions a l’obligat tributari concursat.

Valor de referència
En l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses, Impost de Successions i Donacions i Impost sobre el Patrimoni es substitueix la paraula valor real per valor, i en immobles aquest és el valor de referència que fixarà la Direcció General del Cadastre. Si s’ha fixat un valor de referència s’entendrà, en immobles, que aquest és el valor de mercat excepte si el contribuent en declara un de superior.
Aquest valor de referència es podrà recórrer quan l’Administració l’apliqui, per exemple en una comprovació de valors. També quan l’obligat tributari l’hagi de declarar, per no ser sancionat, per exemple en una autoliquidació en ocasió d’una compra-venda. En aquest cas i si no s’està conforme amb el valor de referència es presentarà una rectificació de l’autoliquidació amb proves i arguments que justifiquin que el valor de referència no és correcte.
En conclusió, quan els valors de referència d’immobles siguin un fet, la càrrega de la prova que el valor que aplica l’Administració no és correcte recaurà sobre l’obligat tributari que no podrà suspendre l’ingrés proposant o reservant-se la taxació pericial contradictòria perquè aquesta mesura deixarà de tenir contingut.
Durant aquest any 2021 atès que no hi han valors de referència, l’Administració Tributària haurà d’aplicar els mètodes de comprovació de valors usuals i contra aquestes liquidacions es podrà oposar o reservar-se el dret a la taxació pericial contradictòria.
A partir de l’any 2022, havent-se publicat els valors de referència dels immobles, ja regirà aquest nou sistema que afectarà a l’alça els impostos patrimonials.

Si necessiten qualsevol aclariment al respecte, no dubtin en posar-se en contacte amb el seu assessor.

Atentament,

Ribas·Àlvarez Assessors i Consultors, SL

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!