maig
29

NOVES MESURES RELATIVES A LA DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS DE 2019 - Ribas Àlvarez

El Real Decret Llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries per a pal·liar els efectes del COVID-19, i en concret en l’àmbit tributari, estableix una modificació en el règim de presentació de les declaracions de l’Impost sobre Societats dels exercicis iniciats el 2019.
Es manté el termini de presentació habitual en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. Per exemple, per a les empreses que el seu exercici econòmic acaba el 31/12/2019, el darrer dia de la presentació de l’Impost sobre Societats és el 25/07/2020.
Ara bé, si arran de l’estat d’alarma, els comptes anuals no han estat aprovats, s’estableix la possibilitat de presentar l’Impost sobre Societats amb els comptes anuals disponibles.

A aquests efectes, s’entendrà per comptes anuals disponibles:
 Els comptes anuals auditats.
 Si no, els comptes anuals formulats per l’òrgan corresponent.
 A falta de les anteriors, la comptabilitat disponible portada d’acord amb el que preveu el Codi de Comerç o amb el que estableixen les normes per les quals es regeixin.

Posteriorment, si l’autoliquidació de l’impost, d’acord amb els comptes anuals finalment aprovats, difereix de la presentada en el termini anterior, s’haurà de presentar una nova autoliquidació abans del 30 de novembre de 2020.

En relació amb aquesta segona autoliquidació, si d’ella resulta una major quantitat a ingressar o una quantitat inferior a tornar respecte de l’autoliquidació anteriorment efectuada, tindrà la consideració de declaració complementària i es meritaran els interessos de demora corresponents, però no recàrrecs per declaració extemporània.

Per la resta de casos, la nova autoliquidació produirà efectes des de la seva presentació.

Les autoliquidacions presentades podran ser objecte de verificació i comprovació per l’Administració.

Recomanem seguir amb el termini de presentació habitual, però quedem a la seva disposició davant de qualsevol dubte oaclariment en relació amb aquest tema.

David Carpena Vilella
Assessor Fiscal
Auditor de Comptes