novembre
7

Normes legals i instruccions sobre la gestió dels permisos retribuïts per als treballadors - Ribas Àlvarez

Normes legals i instruccions sobre la gestió dels permisos retribuïts per als treballadors derivats del dret a votar a les eleccions generals del proper diumenge 10 de novembre
El Reial Decret 605/99 de 16 d’abril, sobre regulació complementària dels processos electorals, en el seu article 13, estableix els diferents permisos retribuïts que poden gaudir els treballadors i el seu funcionament, que resumim a continuació:
1.- EMPLEATS QUE TREBALLIN EL DIA DE LES ELECCIONS (DIUMENGE 10 NOVEMBRE):
Poden disposar de fins a un màxim de 4 hores lliures de permís retribuït, dins del seu horari laboral, per exercir el seu dret a vot. Quan la jornada sigui a temps parcial, les hores de permís es reduiran proporcionalment a la seva jornada.
El número de hores del permís de fins a 4 hores per exercir el dret a vot dependrà de les hores de coincidència de la jornada laboral del treballador, amb les hores d’obertura dels col·legis electorals (habitualment de les 9h a les 20h), pel que:
1. Si l’horari de treball del treballador no coincideix amb el de l’obertura dels col·legis electorals o ho faci en menys de dues hores: NO HI HA DRET A CAP HORA DE PERMÍS (ex.: un torn nocturn).
2. Si l’horari de treball coincideix amb el de l’obertura dels col·legis electorals en dues o més hores i en menys de
quatre: PODEN GAUDIR D’UN PERMÍS MÀXIM DE DUES HORES.
3. Si l’horari de treball coincideix amb el de l’obertura dels col·legis electorals en quatre o més hores: PODEN
GAUDIR D’UN PERMÍS MÀXIM DE QUATRE HORES.
Serà potestat de l’empresari la distribució i organització del permís que disposin els treballadors per anar a votar, en funció de les necessitats organitzatives de l’empresa.
2.- EMPLEATS DESIGNATS PRESIDENTS O VOCALS DE LES MESES ELECTORALS I INTERVENTORS:
*Interventor: és la persona designada pel representant d’una candidatura per poder assistir a la mesa electoral.
Tenen dret a un permís retribuït de la jornada completa, si és en dia laboral i a una reducció durant les 5 primeres hores del dia posterior al de les eleccions.
Si el dia de les eleccions coincideix amb un dia de descans setmanal, només tindran dret al permís de les 5 hores del dia següent.
3.- EMPLEATS QUE ACREDITIN LA SEVA CONDICIÓ D’APODERATS:
*Apoderat: és qui te la representació d’una candidatura en els actes i processos electores.
Tenen dret a un permís retribuït de la jornada completa, si és en dia laboral. Si és en dia de descans setmanal no disposen de permís.
Si els membres de la mesa, interventors o apoderats haguessin de treballar en el torn de nit en la data immediatament anterior a la jornada electoral, tenen dret a sol·licitar i que li sigui concedit el canvi de torn.
4.- EMPLEATS QUE NECESSITIN TRAMITAR EL VOT PER CORREU PER ESTAR DESPLAÇATS DEL SEU LLOC DE VOTACIÓ:
Poden disposar de fins a un màxim de 4 hores lliures de permís retribuït, dins del seu horari laboral, per tal de poder les gestions prèvies del vot per correu.
Dubtes més freqüents:
Com es gestiona l’organització i operativa del permís per anar a votar durant el dia 10 de novembre?
L’organització i determinació del moment per utilitzar les hores de permís per anar a votar, entre tots els treballadors de la plantilla, és potestat de l’empresari.
L’empresa pot demanar algun justificant al treballador per les hores del permís per anar a votar?
A l’efecte de l’abonament del salari pel temps utilitzat per anar a votar, l’empresari té dret a sol·licitar als treballadors el justificant acreditatiu d’haver anat a votar expedit per la mesa electoral.
Quin tractament retributiu tenen aquests permisos?
Tots els permisos esmentats tenen el caràcter de retribuïts i no recuperables, sempre que es compleixin els requisits.
Estem a la seva disposició per a qualsevol consulta al telèfon 972 20 10 14 (Àrea Laboral), on el seu assessor laboral l’informarà, o enviant correu electrònic de consulta a laboral@ribasalvarez.cat.
Atentament,
Ribas-Àlvarez Gestió Laboral

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!