EL REPRESENTANT DE L’ADMINISTRADOR PERSONA JURÍDICA

EL REPRESENTANT DE L’ADMINISTRADOR PERSONA JURÍDICA Tal i com estableix l’article 212 bis de la Llei de societats de capital, tota persona jurídica que sigui membre de l’Òrgan d’Administració d’una Societat ha de nomenar una única persona física que la representi per exercir les funcions pròpies del càrrec. – No cal que la persona designada […]

Com afecta l’increment de l’IPC a les nostres obligacions i contractes

Segons la nota de premsa de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) del passat 14 de gener de 2022, l’any 2021 s’ha tancat amb una taxa de variació anual de l’IPC del 6’5%, que tothom ha coincidit en assenyalar que és la pujada més alta dels últims trenta anys. Ara bé, com ens afecta? Què és l’índex […]

Estem preparats per afrontar els reptes de 2022. Especial Advocats

Acabem de deixar enrere un any en què hem intentat recuperar una certa normalitat en la nostra vida social i econòmica, però la realitat és que la situació de pandèmia derivada del coronavirus (COVID-19) ha estat i continua estant encara molt present, per més que alguns indicadors de l’àmbit científic i epidemiològic albirin l’inici d’una [...]

LLEI DE LA CADENA ALIMENTÀRIA. NOVETATS LLEI 16/2021

El passat dia 15 de desembre de 2021 es va publicar, en el Butlletí Oficial de l’Estat, la Llei 16/2021, del 14 de desembre, per la qual es modifica la Llei 12/2013, del 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària (d’ara endavant, denominada indistintament la “Llei de la Cadena Alimentària” [...]

ES PRORROGA MIG ANY MÉS L’OBLIGACIÓ DE DECLARAR UN POSSIBLE CONCURS DE CREDITORS

El proppassat dia 24 de novembre fou publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret-Llei 27/2021, de 23 de novembre, pel que es prorroguen determinades mesures per tal d’afavorir la recuperació econòmica. D’entre aquestes mesures volem posar de relleu aquelles que tenen una naturalesa concursal o societària. LA NOVA MORATÒRIA CONCURSAL. En primer lloc, [...]

Empreses, autònoms i professionals poden reclamar la clàusula sòl dels seus préstecs hipotecaris

La clàusula sòl o clàusula terra és una clàusula inclosa en molts contractes de préstec hipotecari per la que s’estableix un tipus d’interès mínim a pagar en les quotes mensuals d’una hipoteca variable, independentment de l’interès fixat per el mercat, de manera que s’aplicarà aquest tipus mínim si  l’índex de referència més el diferencial pactat [...]

Celebració de Juntes exclusivament telemàtiques. Ha de modificar els seus Estatuts?

Amb l’arribada de la pandèmia, i gràcies a les previsions incloses en el diferents Reials Decrets aprovats pel govern, moltes Societats van començar a realitzar les reunions dels seus òrgans de gestió i administració (junta / consell) a través de mitjans telemàtics.   Ara bé, el paraigües legal que permetia realitzar les reunions d’aquesta forma, [...]

Modificacions en el càlcul de la plusvàlua municipal. Sentència 182/2021 Tribunal Constitucional

Per mitjà de la sentència 182/2021 dictada el dia 26 d’octubre de 2021, el Tribunal Constitucional (TC)  ha declarat la inconstitucionalitat i la nul·litat dels arts. 107.1, paràgraf segon, 107.2.a) i 107.4 del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals (LHL), relatius a la determinació de la base imposable de l’Impost sobre l’Increment [...]

DEROGACIÓ DE L’ARTICLE 28 DE LA LLEI HIPOTECÀRIA

El passat 3 de setembre entra en vigor la Llei estatal 8/2021 de 2 de juny de reforma de la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica. Tot i que amb el títol de la llei pot passar desapercebut, en l’àmbit de dret [...]

Model 232. Declaració informativa d’operacions vinculades i operacions relacionades amb paradisos fiscals

Model 232. Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals El proper dia 30 de novembre finalitza el període de presentació del model 232, Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com paradisos fiscals, corresponent a l’exercici 2020. [...]

LA DETERMINACIÓ DE LA LLEI APLICABLE ALS CONTRACTES INTERNACIONALS

En Dret internacional privat l’elecció de la llei aplicable als contractes internacionals és considerat com un dels fets de major complexitat i confusió. Quina llei regeix els contractes amb efectes més enllà de les fronteres d'un sistema legal? la llei del lloc on es van celebrar? la llei d’on s'ha de complir l'obligació contractual? i, [...]

Publicat el salari mínim interprofessional per a 2021

Publicat el salari mínim interprofessional per a 2021   Els informem que s'ha publicat al BOE el Reial Decret 817/2021, de 28 de setembre pel qual s'estableix el SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL que s'aplica des de l'1 de setembre 2021, tant per als treballadors fixos com per als eventuals o temporers, així com per als empleats [...]

Reforma legislació civil i processal per al recolzament de les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica

  La reforma que posa fi a la incapacitació judicial i estableix l’assistència com a mecanisme de suport per a les persones amb discapacitat El proppassat dia 3 de setembre, va entrar en vigor el Decret Llei 19/2021, de 31 d’agost, pel que s’adapta el Codi civil de Catalunya a la Llei estatal 8/2021, de [...]

10 Consells bàsics per a formalitzar un contracte d’arrendament d’habitatge o local

10 consells bàsics per a formalitzar un contracte d’arrendament d’habitatge o local   En la meva experiència professional com a advocat, per evitar futurs problemes, us detallo fins a 10 consells que considero cal tenir en compte abans de signar un contracte d’arrendament d’un habitatge o local de negoci,: 1.- El contracte s'ha de fer [...]

Novetats en la Llei General Tributària i en els impostos patrimonials introduïdes per la Llei 11/2021

Novetats en la Llei General Tributària i en els impostos patrimonials introduïdes per la Llei 11/2021 deMesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal En els últims anys el Tribunal Suprem i el Tribunal Central han dictat sentències i resolucions favorables als obligats tributaris en temes que afecten la recaptació i les comprovacions de [...]

Novetats IRPF LLEI 11-2021

Novetats fiscals a l’Impost de la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost del Patrimoni introduïdes per laLlei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal El passat 10 de juliol, es va aprovar la Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal [...]

LA DETERMINACIÓ DE LA LLEI APLICABLE ALS CONTRACTES

LA DETERMINACIÓ DE LA LLEI APLICABLE ALS CONTRACTES: ESPECIAL REFERÈNCIA A L’APLICACIÓ DEL LLIBRE SISÈ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA RELATIU A LES OBLIGACIONS I ELS CONTRACTES La present Circular té per finalitat fer una breu referència a l’àmbit d’aplicació del Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, [...]

Nou pas en la coordinació del Registre de la Propietat i el Cadastre

Nou pas en la coordinació del Registre de la Propietat i el Cadastre Tradicionalment, han existit dos organismes encarregats del registre o cens dels béns immobles: el Registre de la Propietat que principalment acredita la titularitat dels immobles i el Cadastre que té una vessant més fiscal, estableix la valoració que servirà de base dels [...]

LA SOCIETAT CIVIL ENVERS LA SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA

LA SOCIETAT CIVIL ENVERS LA SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA   Quan volem constituir una societat per tal d’explotar un determinat negoci o gestionar una activitat, sovint se’ns planteja la problemàtica de decidir si es constitueix una societat civil o bé una societat de responsabilitat limitada.   Abans de triar una forma jurídica han de tenir-se [...]

Sr JOAN RIBAS FEIXAS 21.03.1937 – 20.06.2021

El Sr. Joan Ribas Feixas ens va deixar el dia 20 de juny de 2021, a l’edat de 84 anys. Tots els que formem l’equip de RIBAS ÀLVAREZ  i l’hem tingut de company i mestre, ens unim al dolor de la família i el portarem sempre en el nostre pensament.         GRUP [...]

EL PROCEDIMENT JUDICIAL DE DESNONAMENT

EL PROCEDIMENT JUDICIAL DE DESNONAMENT 1.- Què és un procediment judicial de desnonament? El judici de desnonament es pot definir com aquell procediment que pretén que el propietari o arrendador d'una finca lliurada en arrendament pugui recuperar-la, ja sigui (i) per falta de pagament de la renda o de quantitats assimilades a aquesta, (ii) o [...]

IMPOST CO2 VEHICLES. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA CATALANA

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya. Des de l’1 de maig es pot consultar el padró provisional de l’Impost sobre CO2 (emissions de diòxid de carboni) que meritaran els turismes, furgonetes i motocicletes.   A QUI VA ADREÇAT AQUEST [...]

Declaració INTRASTAT per a l’exercici 2021

El dia 27 de gener de 2015 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat l’Ordre HAP/50/2015, de 21 de gener, per la que es fixen els llindars referents a les estadístiques d’intercanvis de béns entre els estats membres de la Unió Europea (Intrastat). Es mantenen els imports: Introduccions a la Península i Balears [...]

Mòduls 2021

Novetats en matèria de l’aplicació del Règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit i el Mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (MÒDULS)   El passat dia 4 de desembre de 2020 va entrar en vigor l’Ordre HAC/1155/2020, de 25 de novembre, que desenvolupa per a l’any 2021 [...]

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a l’exercici 2020

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Aspectes a tenir en compte per reduir o diferir la tributació per a aquest impost de l’exercici 2020 Davant la proximitat del final de l’exercici, és el moment d’analitzar la tributació per a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’any 2020, d’acord amb la [...]

Impost sobre Activitats Econòmiques (model 840) 17.11.20

L'Impost sobre Activitats Econòmiques és un tribut directe i de caràcter real, on el fet imposable es el mer exercici, en un territori municipal, provincial o nacional, d’activitats empresarials, professionals o artístiques, tant si s'exerceixen com si no, en un local determinat.   Es consideren activitats empresarials, als efectes d'aquest impost: les ramaderes (quan tinguin [...]

AUGMENT DE LA COTITZACIÓ DELS AUTÒNOMS A PARTIR DE LA QUOTA D’OCTUBRE 06.11.20

S'aplica la pujada de la base de cotització prevista a partir de gener de 2020 (que no es va realitzar en el seu moment a causa de la crisi de la pandèmia) i s'abonaran els endarreriments des d'aquesta data. La disposició transitòria segona del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per la revaloració [...]

RECORDATORI VARIACIÓ BASES DE COTITZACIÓ RÈGIM ESPECIAL AUTÒNOMS 04.11.20

De l’1 d’octubre fins al 31 de desembre es pot sol·licitar el canvi de bases de cotització del règim d’autònoms, amb  efectes des de l'1 de gener de l'any següent (Llei 6/2017 de 24 d’octubre, de Reformes Urgents del Treballador Autònom).   Així doncs, si desitja modificar la seva base de cotització, té de termini [...]

“Sumem innovació a l’experiència adquirida” Publicació EL PUNT 25.10.2020

“Sumem innovació a l’experiència adquirida”  La incorporació de l’advocat Joan Vidal al consell d’administració de Ribas Àlvarez Assessors i Consultors consolida l’aposta per millorar l’atenció especialitzada al client que caracteritza l’empresa Joan Vidal en una de les sales de reunions de Ribas Àlvarez Advocats QUIM PUIG. Què aporta la seva in­cor­po­ració al con­sell d’ad­min­is­tració? És un [...]

MESURES URGENTS EN MATERIA DE CONTENCIÓ DE RENDES EN ELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’HABITATGE

El proppassat 18 de setembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, vigent des del dia 22 de setembre de 2020. Per tant, tots els contractes d’arrendament d’habitatge que es subscriguin a partir d’aquesta data, s’hauran de regir obligatòriament [...]

LES CLÀUSULES IRPH EN ELS PRÉSTECS HIPOTECARIS 15.10.20

LES CLÀUSULES IRPH EN ELS PRÉSTECS HIPOTECARIS Què és la clàusula IRPH? L'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris conegut com a IRPH, és un índex oficial que fou introduït per la Norma Sexta Bis de la Circular 8/1990 de 7 de setembre, modificada per la Circular 5/1994, de 22 de juliol del Banc d’Espanya. L’annex [...]

AJUTS EXTRAORDINARIS PER AL MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ EN MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES 04.08.20

S’ ha aprovat la convocatòria dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin el domicili fiscal i, si escau el centre de treball en un municipi de Catalunya. Termini presentació: comença a partir del 31-07-2020 i restarà obert fins al 30-09-2020 inclòs. Objecte:  Entitats beneficiàries: són les [...]

MONOGRÀFIC IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS 11.05.20

Impost sobre successions i donacions. Novetat: Increment de la Tributació   En el marc de l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2020, i dins del conjunt de mesures establertes per completar-los, el proppassat 30 d’abril es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 5/2020, [...]

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Resum de comunicats de 4 d’abril fins al maig

Resum de les circulars publicades per RIBAS ÀLVAREZ del dia 4 d’abril fins al 8 de maig   Des de la publicació al BOE del Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma, el Grup RIBAS ÀLVAREZ ha publicat diversos comunicats, amb l’objectiu de mantenir informats als nostres clients, de les novetats normatives que [...]

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 21 – 06.05.20

SUBSIDI EXTRAORDINARI PER FALTA D’ACTIVITAT PER ALS EMPLEATS DEL RÈGIM DE LA LLAR   Resolució de 30 d'abril de 2020, de el Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la que es desenvolupa el procediment per a la tramitació de sol·licituds del subsidi extraordinari per falta d'activitat per a les persones integrades en el Sistema Especial per [...]

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 20 – 05.05.20

ORDRE MINISTERIAL QUE REGULA LA MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DE LES QUOTES DE LA SEGURETAT SOCIAL DERIVADES DE LA SITUACIÓ PROVOCADA PEL COVID-19   Benvolguts,   Recentment es va publicar la Ordre ISM/371/2020, de 24 d’abril, que regula les condicions per demanar la moratòria pel pagament de les quotes de la Seguretat Social que es [...]

Regulació d´obertura d’establiments de comerç minorista I de prestació de serveis a partir de dilluns 4/05 – BOE- ORDEN SND-388-2020 de 3 de Maig

Regulació d´obertura d’establiments de comerç minorista I de prestació de serveis a partir de dilluns 4/05 - BOE- ORDEN SND-388-2020 de 3 de Maig     Aquest diumenge s´ha publicat en el BOE l´ordre en relació a l´obertura del comerç minorista i de prestació de serveis. Destaquem les mesures d´higiene i prevenció de riscos que [...]

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 19 – 23.04.20

MESURES ADOPTADES DURANT L’ESTAT D’ALARMA EN ELS ARRENDAMENTS PER A ÚS DIFERENT D’HABITATGE   El Butlletí Oficial de l’Estat del 22 d’abril de 2020 ha publicat el Reial Decret-llei 15/2020 pel qual s’adopten una sèrie de mesures urgents complementàries que, entre d’altres, afecten al pagament del lloguer dels arrendataris per a ús diferent d’habitatge habitual [...]

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 18 – 15.04.20

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ I PAGAMENT DE LES DECLARACIONS TRIBUTÀRIES NOMÉS PER ALS CONTRIBUENTS AMB UN VOLUM D’OPERACIONS NO SUPERIOR A 600.000 EUROS EN L’ANY 2019   El Reial Decret-Llei 7/2020, de 12 de març, va aprovar un ajornament especial per tots els impostos dels empresaris individuals i les empreses amb un volum d’operacions [...]

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 17 – 09.04.20

GUIA RESUM DE LES AJUDES FISCALS I LABORALS PER ALS AUTÒNOMS VINCULADES AL COVID-19 I DUBTES HABITUALS   A continuació, enviem relació de totes les ajudes econòmiques, fiscals i laborals per als empresaris i professionals autònoms arran de la pandèmia del Covid-19 i l'estat d'alarma al territori espanyol. 1.- QUINES AJUDES PUC SOL·LICITAR COM AUTÒNOM [...]

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 16 – 08.04.20

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19 Comunicat núm. 16   MESURES ADOPTADES DURANT L’ESTAT D’ALARMA EN ELS ARRENDAMENTS D’HABITATGE HABITUAL   Arran de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat, el 31 de març de 2020, del Reial Decret-llei 11/2020, en el qual s’adopten una sèrie de mesures urgents que afecten al pagament del lloguer [...]

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 15 – 07.04.20

Com poden, les EMPRESES, gestionar les cotitzacions socials en els pròxims mesos: qui està exempt i qui pot sol·licitar moratòries o ajornaments?   Les mesures adoptades pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions per pal·liar els efectes econòmics per a la declaració de l'estat d'alarma s’allargaran diversos mesos més. Aquestes mesures afecten, entre altres, a [...]

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 14 – 01.04.20

RECENT NOTA INTERPRETATIVA ADREÇADA AL SECTOR INDUSTRIAL Amb el present comunicat el volem informar de l’existència d’una Nota Interpretativa que el Ministeri d’Indústria ha difós a través de la seva pàgina web i en virtut de la qual pretén aclarir l’àmbit d’aplicació, respecte de les activitats industrials, del Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de [...]

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 13. 31.03.20

Ordre aclaridora del Ministeri de Sanitat, respecte als TREBALLADORS AUTÒNOMS, afectats pel RD 10/2020, de 29 de març   Ordre SND/307/2020, de 30 de març, per la que s’estableixen els criteris interpretatius per a l’aplicació del Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, i del model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris [...]

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 12. 30.03.20

Benvolguts clients,   Si vostès continuen amb el desenvolupament de la seva activitat econòmica o empresarial, per tenir un caràcter essencial o pel fet de proveir servei o subministrament a una empresa que realitza una activitat de caràcter essencial, d’acord amb el que disposa el Reial Decret Llei 10/2020, sobre el permís retribuït recuperable (aprovat [...]

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 11. 30.03.20

CIRCULAR RESUM del RDL 10/2020, de 29 de març. Permís retribuït recuperable El govern ha publicat, aquesta matinada, aquest nou RDL, amb la prioritat de limitar al màxim la mobilitat. Amplia així, els sectors d’activitat restringides El present RDL regula un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori i limitat en el temps, entre els dies [...]

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 10

CIRCULAR RESUM I INTERPRETATIVA del Reial Decret-llei 9/2020, de 27 de març de 2020, pel que s’adopten mesures complementàries, en àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats del COVID-19 Aquest nou RDL 9/2020 s’ha aprovat per complementar, corregir i reforçar l’aplicació de les mesures posades en marxa pel RDL 8/2020, de 17 de març: 1. [...]

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 9

Incidències en el pagament del lloguer i la meritació de l’IVA arran de l’estat d’alarma decretat pel COVID-19 Arran de la situació d’excepcionalitat actual, i amb la publicació del Reial Decret Llei 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per tal de fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, i havent decretat, entre altres, una [...]

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. RESUM DE COMUNICATS 23.03.20

Resum de les circulars publicades per RIBAS ALVAREZ del 13 al 20 de març Des de la publicació al BOE del Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma, el Grup RIBAS ÀLVAREZ ha publicat diversos comunicats, amb l’objectiu de mantenir informats als nostres clients, de les novetats normatives que s’han produït i les [...]

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 8 -20.03.20

Mesures especials adoptades a nivell societari arran de l’estat d’alarma decretat per el COVID-19 Arran de la situació d’excepcionalitat actual, i amb la publicació del Reial Decret Llei 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per tal de fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, s’han adoptat diverses mesures que incideixen de forma directa en [...]

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 7 -20.03.20

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19 Comunicat núm. 7 Prestacions extraordinàries per als autònoms per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 A continuació els detallem el contingut corresponent al capítol I del Real Decret-Llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 que fa referència a [...]

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 6 -19.03.20

Ajudes per les persones amb règim d autònoms DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica A continuació els detallem el contingut del decret llei 007/2020, que ha publicat avui [...]

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 5 -19.03.20

INCIDÈNCIA DE L’ESTAT D’ALARMA COVID-19 EN ELS TERMINIS ADMINISTRATIUS I JUDICIALS Els hem d’informar que, arran de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat, el dissabte dia 14 de març, del Reial Decret 463/2020, pel que es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, tots els [...]

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 4 -18.03.20

GUIA LABORAL RESUM DE COM ACTUAR DAVANT LA SITUACIÓ CREADA PEL COVID-19 (actualitzada amb els canvis del RD-Llei 8/2020 de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer  front al impacte econòmic i social del COVID-19) L’objectiu d’aquesta Guia pretén ser una eina per oferir totes les possibles solucions que a nivell laboral podem [...]

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 3 -18.03.20

Real Decret Llei 8/2020 de Mesures Urgents Extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 A continuació els detallem el contingut corresponent al capítol I del Reial Decret-llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 que fa referència a la moratòria del deute hipotecari [...]

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 2 -17.03.20

Hem d’informar-lo del fet que les Forces i Cossos de Seguretat estan sol·licitant a les persones treballadores que es dirigeixen als seus centres de treball que acreditin que aquesta és la raó del seu desplaçament. A banda de les directrius concretes que es puguin emetre oficialment des del Govern, en referència a aquesta qüestió, i [...]

SITUACIÓ D’EXCEPCIONALITAT PROVOCADA PEL COVID-19. Comunicat núm. 1

Després d’un cap de setmana ple d’incerteses és la voluntat i la responsabilitat del Grup RIBAS ÀLVAREZ d’estar al costat de les persones i de les empreses. Per aquest motiu no deixem ni deixarem de donar servei, així com les solucions que siguin més adequades per tal d’atendre les necessitats que requereixi cada cas. En [...]