EL REPRESENTANT DE L’ADMINISTRADOR PERSONA JURÍDICA

EL REPRESENTANT DE L’ADMINISTRADOR PERSONA JURÍDICA Tal i com estableix l’article 212 bis de la Llei de societats de capital, tota persona jurídica que sigui membre de l’Òrgan d’Administració d’una Societat ha de nomenar una única persona física que la representi per exercir les funcions pròpies del càrrec. – No cal que la persona designada […]

Com afecta l’increment de l’IPC a les nostres obligacions i contractes

Segons la nota de premsa de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) del passat 14 de gener de 2022, l’any 2021 s’ha tancat amb una taxa de variació anual de l’IPC del 6’5%, que tothom ha coincidit en assenyalar que és la pujada més alta dels últims trenta anys. Ara bé, com ens afecta? Què és l’índex […]

Estem preparats per afrontar els reptes de 2022. Especial Advocats

Acabem de deixar enrere un any en què hem intentat recuperar una certa normalitat en la nostra vida social i econòmica, però la realitat és que la situació de pandèmia derivada del coronavirus (COVID-19) ha estat i continua estant encara molt present, per més que alguns indicadors de l’àmbit científic i epidemiològic albirin l’inici d’una [...]

LLEI DE LA CADENA ALIMENTÀRIA. NOVETATS LLEI 16/2021

El passat dia 15 de desembre de 2021 es va publicar, en el Butlletí Oficial de l’Estat, la Llei 16/2021, del 14 de desembre, per la qual es modifica la Llei 12/2013, del 2 d'agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària (d’ara endavant, denominada indistintament la “Llei de la Cadena Alimentària” [...]

ES PRORROGA MIG ANY MÉS L’OBLIGACIÓ DE DECLARAR UN POSSIBLE CONCURS DE CREDITORS

El proppassat dia 24 de novembre fou publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret-Llei 27/2021, de 23 de novembre, pel que es prorroguen determinades mesures per tal d’afavorir la recuperació econòmica. D’entre aquestes mesures volem posar de relleu aquelles que tenen una naturalesa concursal o societària. LA NOVA MORATÒRIA CONCURSAL. En primer lloc, [...]

Empreses, autònoms i professionals poden reclamar la clàusula sòl dels seus préstecs hipotecaris

La clàusula sòl o clàusula terra és una clàusula inclosa en molts contractes de préstec hipotecari per la que s’estableix un tipus d’interès mínim a pagar en les quotes mensuals d’una hipoteca variable, independentment de l’interès fixat per el mercat, de manera que s’aplicarà aquest tipus mínim si  l’índex de referència més el diferencial pactat [...]

Celebració de Juntes exclusivament telemàtiques. Ha de modificar els seus Estatuts?

Amb l’arribada de la pandèmia, i gràcies a les previsions incloses en el diferents Reials Decrets aprovats pel govern, moltes Societats van començar a realitzar les reunions dels seus òrgans de gestió i administració (junta / consell) a través de mitjans telemàtics.   Ara bé, el paraigües legal que permetia realitzar les reunions d’aquesta forma, [...]

Modificacions en el càlcul de la plusvàlua municipal. Sentència 182/2021 Tribunal Constitucional

Per mitjà de la sentència 182/2021 dictada el dia 26 d’octubre de 2021, el Tribunal Constitucional (TC)  ha declarat la inconstitucionalitat i la nul·litat dels arts. 107.1, paràgraf segon, 107.2.a) i 107.4 del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals (LHL), relatius a la determinació de la base imposable de l’Impost sobre l’Increment [...]

DEROGACIÓ DE L’ARTICLE 28 DE LA LLEI HIPOTECÀRIA

El passat 3 de setembre entra en vigor la Llei estatal 8/2021 de 2 de juny de reforma de la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica. Tot i que amb el títol de la llei pot passar desapercebut, en l’àmbit de dret [...]

Model 232. Declaració informativa d’operacions vinculades i operacions relacionades amb paradisos fiscals

Model 232. Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals El proper dia 30 de novembre finalitza el període de presentació del model 232, Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com paradisos fiscals, corresponent a l’exercici 2020. [...]

LA DETERMINACIÓ DE LA LLEI APLICABLE ALS CONTRACTES INTERNACIONALS

En Dret internacional privat l’elecció de la llei aplicable als contractes internacionals és considerat com un dels fets de major complexitat i confusió. Quina llei regeix els contractes amb efectes més enllà de les fronteres d'un sistema legal? la llei del lloc on es van celebrar? la llei d’on s'ha de complir l'obligació contractual? i, [...]

Publicat el salari mínim interprofessional per a 2021

Publicat el salari mínim interprofessional per a 2021   Els informem que s'ha publicat al BOE el Reial Decret 817/2021, de 28 de setembre pel qual s'estableix el SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL que s'aplica des de l'1 de setembre 2021, tant per als treballadors fixos com per als eventuals o temporers, així com per als empleats [...]

Reforma legislació civil i processal per al recolzament de les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica

  La reforma que posa fi a la incapacitació judicial i estableix l’assistència com a mecanisme de suport per a les persones amb discapacitat El proppassat dia 3 de setembre, va entrar en vigor el Decret Llei 19/2021, de 31 d’agost, pel que s’adapta el Codi civil de Catalunya a la Llei estatal 8/2021, de [...]

10 Consells bàsics per a formalitzar un contracte d’arrendament d’habitatge o local

10 consells bàsics per a formalitzar un contracte d’arrendament d’habitatge o local   En la meva experiència professional com a advocat, per evitar futurs problemes, us detallo fins a 10 consells que considero cal tenir en compte abans de signar un contracte d’arrendament d’un habitatge o local de negoci,: 1.- El contracte s'ha de fer [...]

Novetats en la Llei General Tributària i en els impostos patrimonials introduïdes per la Llei 11/2021

Novetats en la Llei General Tributària i en els impostos patrimonials introduïdes per la Llei 11/2021 deMesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal En els últims anys el Tribunal Suprem i el Tribunal Central han dictat sentències i resolucions favorables als obligats tributaris en temes que afecten la recaptació i les comprovacions de [...]

Novetats IRPF LLEI 11-2021

Novetats fiscals a l’Impost de la Renda de les Persones Físiques i de l’Impost del Patrimoni introduïdes per laLlei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal El passat 10 de juliol, es va aprovar la Llei 11/2021 de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal [...]

LA DETERMINACIÓ DE LA LLEI APLICABLE ALS CONTRACTES

LA DETERMINACIÓ DE LA LLEI APLICABLE ALS CONTRACTES: ESPECIAL REFERÈNCIA A L’APLICACIÓ DEL LLIBRE SISÈ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA RELATIU A LES OBLIGACIONS I ELS CONTRACTES La present Circular té per finalitat fer una breu referència a l’àmbit d’aplicació del Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, [...]

Nou pas en la coordinació del Registre de la Propietat i el Cadastre

Nou pas en la coordinació del Registre de la Propietat i el Cadastre Tradicionalment, han existit dos organismes encarregats del registre o cens dels béns immobles: el Registre de la Propietat que principalment acredita la titularitat dels immobles i el Cadastre que té una vessant més fiscal, estableix la valoració que servirà de base dels [...]

LA SOCIETAT CIVIL ENVERS LA SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA

LA SOCIETAT CIVIL ENVERS LA SOCIETAT DE RESPONSABILITAT LIMITADA   Quan volem constituir una societat per tal d’explotar un determinat negoci o gestionar una activitat, sovint se’ns planteja la problemàtica de decidir si es constitueix una societat civil o bé una societat de responsabilitat limitada.   Abans de triar una forma jurídica han de tenir-se [...]

Sr JOAN RIBAS FEIXAS 21.03.1937 – 20.06.2021

El Sr. Joan Ribas Feixas ens va deixar el dia 20 de juny de 2021, a l’edat de 84 anys. Tots els que formem l’equip de RIBAS ÀLVAREZ  i l’hem tingut de company i mestre, ens unim al dolor de la família i el portarem sempre en el nostre pensament.         GRUP [...]

EL PROCEDIMENT JUDICIAL DE DESNONAMENT

EL PROCEDIMENT JUDICIAL DE DESNONAMENT 1.- Què és un procediment judicial de desnonament? El judici de desnonament es pot definir com aquell procediment que pretén que el propietari o arrendador d'una finca lliurada en arrendament pugui recuperar-la, ja sigui (i) per falta de pagament de la renda o de quantitats assimilades a aquesta, (ii) o [...]

IMPOST CO2 VEHICLES. AGÈNCIA TRIBUTÀRIA CATALANA

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya. Des de l’1 de maig es pot consultar el padró provisional de l’Impost sobre CO2 (emissions de diòxid de carboni) que meritaran els turismes, furgonetes i motocicletes.   A QUI VA ADREÇAT AQUEST [...]

Declaració INTRASTAT per a l’exercici 2021

El dia 27 de gener de 2015 es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat l’Ordre HAP/50/2015, de 21 de gener, per la que es fixen els llindars referents a les estadístiques d’intercanvis de béns entre els estats membres de la Unió Europea (Intrastat). Es mantenen els imports: Introduccions a la Península i Balears [...]

Mòduls 2021

Novetats en matèria de l’aplicació del Règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit i el Mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (MÒDULS)   El passat dia 4 de desembre de 2020 va entrar en vigor l’Ordre HAC/1155/2020, de 25 de novembre, que desenvolupa per a l’any 2021 [...]

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a l’exercici 2020

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Aspectes a tenir en compte per reduir o diferir la tributació per a aquest impost de l’exercici 2020 Davant la proximitat del final de l’exercici, és el moment d’analitzar la tributació per a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’any 2020, d’acord amb la [...]

Impost sobre Activitats Econòmiques (model 840) 17.11.20

L'Impost sobre Activitats Econòmiques és un tribut directe i de caràcter real, on el fet imposable es el mer exercici, en un territori municipal, provincial o nacional, d’activitats empresarials, professionals o artístiques, tant si s'exerceixen com si no, en un local determinat.   Es consideren activitats empresarials, als efectes d'aquest impost: les ramaderes (quan tinguin [...]

AUGMENT DE LA COTITZACIÓ DELS AUTÒNOMS A PARTIR DE LA QUOTA D’OCTUBRE 06.11.20

S'aplica la pujada de la base de cotització prevista a partir de gener de 2020 (que no es va realitzar en el seu moment a causa de la crisi de la pandèmia) i s'abonaran els endarreriments des d'aquesta data. La disposició transitòria segona del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per la revaloració [...]

RECORDATORI VARIACIÓ BASES DE COTITZACIÓ RÈGIM ESPECIAL AUTÒNOMS 04.11.20

De l’1 d’octubre fins al 31 de desembre es pot sol·licitar el canvi de bases de cotització del règim d’autònoms, amb  efectes des de l'1 de gener de l'any següent (Llei 6/2017 de 24 d’octubre, de Reformes Urgents del Treballador Autònom).   Així doncs, si desitja modificar la seva base de cotització, té de termini [...]

“Sumem innovació a l’experiència adquirida” Publicació EL PUNT 25.10.2020

“Sumem innovació a l’experiència adquirida”  La incorporació de l’advocat Joan Vidal al consell d’administració de Ribas Àlvarez Assessors i Consultors consolida l’aposta per millorar l’atenció especialitzada al client que caracteritza l’empresa Joan Vidal en una de les sales de reunions de Ribas Àlvarez Advocats QUIM PUIG. Què aporta la seva in­cor­po­ració al con­sell d’ad­min­is­tració? És un [...]

MESURES URGENTS EN MATERIA DE CONTENCIÓ DE RENDES EN ELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’HABITATGE

El proppassat 18 de setembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, vigent des del dia 22 de setembre de 2020. Per tant, tots els contractes d’arrendament d’habitatge que es subscriguin a partir d’aquesta data, s’hauran de regir obligatòriament [...]

LES CLÀUSULES IRPH EN ELS PRÉSTECS HIPOTECARIS 15.10.20

LES CLÀUSULES IRPH EN ELS PRÉSTECS HIPOTECARIS Què és la clàusula IRPH? L'Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris conegut com a IRPH, és un índex oficial que fou introduït per la Norma Sexta Bis de la Circular 8/1990 de 7 de setembre, modificada per la Circular 5/1994, de 22 de juliol del Banc d’Espanya. L’annex [...]

AJUTS EXTRAORDINARIS PER AL MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ EN MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES 04.08.20

S’ ha aprovat la convocatòria dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin el domicili fiscal i, si escau el centre de treball en un municipi de Catalunya. Termini presentació: comença a partir del 31-07-2020 i restarà obert fins al 30-09-2020 inclòs. Objecte:  Entitats beneficiàries: són les [...]

MONOGRÀFIC IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS 11.05.20

Impost sobre successions i donacions. Novetat: Increment de la Tributació   En el marc de l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2020, i dins del conjunt de mesures establertes per completar-los, el proppassat 30 d’abril es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 5/2020, [...]

Regulació d´obertura d’establiments de comerç minorista I de prestació de serveis a partir de dilluns 4/05 – BOE- ORDEN SND-388-2020 de 3 de Maig

Regulació d´obertura d’establiments de comerç minorista I de prestació de serveis a partir de dilluns 4/05 - BOE- ORDEN SND-388-2020 de 3 de Maig     Aquest diumenge s´ha publicat en el BOE l´ordre en relació a l´obertura del comerç minorista i de prestació de serveis. Destaquem les mesures d´higiene i prevenció de riscos que [...]

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!