maig
11

MONOGRÀFIC IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS 11.05.20 - Ribas Àlvarez

Impost sobre successions i donacions. Novetat: Increment de la Tributació

 

En el marc de l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2020, i dins del conjunt de mesures establertes per completar-los, el proppassat 30 d’abril es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que entre d’altres mesures i dins l’àmbit dels tributs cedits a la Comunitat Autònoma de Catalunya, disposa la modificació d’alguns dels articles de la Llei 19/2010 reguladora de l’Impost sobre Successions i Donacions.

 

Les modificacions establertes en la referida Llei entren en vigor a partir del dia 1 de maig de 2020, afectant per tant a les herències en les que la defunció s’hagi produït a partir d’aquesta data així com les donacions efectuades a partir d’aquest dia.

Les principals novetats introduïdes per aquesta Llei són:

  1. a) Novetats en l’impost sobre Successions
  • Pel que fa al grup de parentiu I i II (descendents menors de 21 anys; cònjuge o parella estable, ascendents i descendents majors de 21 anys) s’introdueixen uns coeficients multiplicadors en funció del patrimoni preexistent, és a dir quan el subjecte passiu de l’impost (successor) tingui un patrimoni superior a 500.000 €, la quota tributària s’incrementarà aplicant de forma gradual uns coeficients correctors sobre aquesta, i que seran els següents:

 

De 500.000 € a 2.000.000 € ……………….  1,10

De 2.000.000 € a 4.000.000 € …………….. 1,15

Més de 4.000.000 ……………………………… 1,20

 

A la resta de grups III (sogres, joves, germans, oncles i nebots)  i IV (cosins) se’ls segueix aplicant els mateixos coeficients correctors que ja tenien previstos, 1,5882 i 2 respectivament.

 

  • Es modifica l’escalat de la bonificació de la quota tributària establerta pel grup II (excepte cònjuge o parella de fet), sobre la quota s’aplica un percentatge mig de bonificació en funció de la base imposable de cada contribuent, aquest percentatge en lloc de partir del 99% (com era fins ara) partirà del 60%. Així mateix, les bases imposables que siguin superiors a 3.000.000,00 € (valor de béns hereditaris adjudicats individualment) no es podran aplicar aquesta bonificació sobre la quota (fins ara es podien aplicar una bonificació del 20%).

 

  • Se suprimeix el quadre de bonificacions reduïdes sobre la quota, que fins ara s’aplicava quan el contribuent optava per qualsevol de les reduccions o bonificacions sobre la base imposable, a excepció de la reducció d’habitatge habitual (béns afectes a l’activitat econòmica, participació en entitats, finques rústiques de dedicació forestal, béns d’explotació agrària, béns patrimoni cultural o natural, modernització d’explotacions agràries…). Quan s’optava per alguna d’aquestes reduccions la bonificació de la quota quedava reduïda en un 50%, doncs bé amb les modificacions introduïdes aquest quadre de bonificacions reduïdes desapareix. Per posar un exemple: si s’opta per la reducció del 95% per adquisició de l’empresa familiar (aplicable sobre la base imposable), ja no es tindrà dret a gaudir de cap bonificació de la quota.

Per la resta, es mantenen els mateixos tipus impositius i reduccions de la base (personals, discapacitat, habitatge habitual, participació en entitats…), així com la bonificació del 99% sobre la quota del cònjuge o parella de fet i les bonificacions de la quota que ja tenia establertes el grup I (menors 21 anys).

 

  1. b) Novetats en l’impost sobre Donacions:

 

  • Pel que fa al grup de parentiu I i II s’introdueixen els mateixos coeficients multiplicadors en funció del patrimoni preexistent del donatari, previstos en l’apartat de l’impost sobre successions.
  • S’estableix una bonificació del 95% en determinades donacions, que no siguin d’immobles, rebudes de fundacions i associacions que compleixin finalitats d’interès general, no vinculades ni a partits polítics, associacions religioses o esportives ni a organitzacions empresarials ni sindicals.
  • S’amplia l’aplicació del tipus reduït de donacions (5-7-9%) a donacions formalitzades en sentència judicial, fins ara només es preveia en escriptura pública.
  • Eliminació del tipus reduït per les donacions d’assegurances de vida, estaran subjectes a l’escalat normal de donacions que parteix del 7%.
  • Reducció per l’adquisició de béns del patrimoni cultural: la regla de manteniment de cinc anys no serà necessari complir-la quan es transmetin gratuïtament a la Generalitat o ens locals territorials de Catalunya.

Per la resta, es mantenen els mateixos tipus impositius així com totes les bonificacions previstes.

Per tant, important també l´increment de tributació en cas de Donacions.

Per últim, dins les novetats introduïdes, remarcar que en cas de pèrdua del dret que ha donat lloc a l’aplicació d’un benefici fiscal, s’estableix el termini d’un mes per presentar autoliquidació complementària amb els interessos de demora corresponents per incompliment dels requisits que donaven dret al benefici, termini a comptar des de l’endemà de la data en què s’ha produït l’incompliment.

La conseqüència immediata d’aquesta reforma de l’Impost sobre Successions i Donacions és una tributació molt més elevada en la gran majoria de transmissions mortis causa (herències), principalment en les que afectin a rendes mitjanes que només puguin optar per la reducció de l’habitatge habitual i que veuran reduïda la bonificació de la quota de partida en un 40%, i alhora una major tributació pels familiars directes que ja tinguin un patrimoni preexistent superior als 500.000 € (apart de veure reduïda la bonificació de la quota, aquesta  serà un 20% superior).

Per comprendre millor com ens poden afectar les modificacions portades a terme en l’Impost sobre Successions i Donacions, modalitat successions, a continuació presentem uns casos pràctics:

 

Supòsit 1 – herència bàsica: Causant amb dos fills i que el seu patrimoni està integrat pel seu habitatge habitual (450.000 €) i dipòsits bancaris (300.000 €). No computem aixovar. Familiars tenen un patrimoni preexistent inferior a 500.000 €. Valor herència: 750.000 €

Adjudicacions: a parts iguals entre els dos fills.

Quota tributària           normativa anterior       normativa vigent a partir 1 de maig

Fill A                                   208,45 €                           2.226,63 €

Fill B                                   208,45 €                           2.226,63 €

TOTAL                               416,90 €                             4.453,26 €    increment 968,18%

 

Supòsit 2 – herència mitjana: Causant amb esposa i dos fills, que el seu patrimoni està integrat pel seu habitatge habitual (300.000 €), dues segones residències (250.000 €+350.000€) i dipòsits bancaris (450.000 €). No computem aixovar. Familiars tenen un patrimoni preexistent entre 500.000-2.000.000 €. Valor herència: 1.350.000 €

Adjudicacions: habitatge habitual a cònjuge; una segona residència a cada fill; efectiu a parts iguals entre els 3.

Quota tributària           normativa anterior       normativa vigent a partir 1 de maig

Cònjuge                           51,50 €                                56,65 €  increment 10,00%

Fill A                            1.900,00 €                         20.900,00 €  increment 1000,00%

Fill B                            3.306,00 €                         30.723,00 €  increment 829,31%

TOTAL                        5.257,50 €                         51.679,65 €  increment 882,97%

 

Supòsit 3 – herència amb empresa familiar: Causant amb esposa i dos fills, que el seu patrimoni està integrat pel seu habitatge habitual (400.000 €), dues segones residències (300.000 € + 300.000 €), una empresa familiar (1.500.000 €) i dipòsits bancaris (300.000 €). No computem aixovar. Familiars tenen un patrimoni preexistent entre 500.000-2.000.000 €. Valor herència: 2.800.000 €

Adjudicacions: habitatge habitual i efectiu a cònjuge; una segona residència a cada fill; empresa familiar entre els dos fills.

Quota tributària           normativa anterior       normativa vigent a partir 1 de maig

Cònjuge                           264,00 €                                   290,40 € increment 10,00%

Fill A                           17.122,69 €                                32.312,50 € increment 88,71%

Fill B                           17.122,69 €                                32.312,50 € increment 88,71%

TOTAL                       34.509,38 €                                64.915,40 € increment  88,10%

 

Una vegada examinats els supòsits proposats, concloem que les modificacions realitzades en l’Impost sobre Successions i Donacions tenen unes implicacions fiscals importants, elevant de forma significativa la quota tributària a pagar en la majoria de casos.

La nostra recomanació és planificar la successió amb temps, valorant les conseqüències econòmiques que poden comportar les adjudicacions efectuades en el testament i tenint en compte que caldrà tenir una previsió o estalvi per fer front a l’increment de quotes, i sempre assessorant-se per part d’un professional.

Si precisen dels nostres serveis, així com per qualsevol aclariment que se’ls pugui plantejar al respecte no dubtin en contactar amb nosaltres

Ma. Àngels Adroher Recasens

Advocada

Ribas Àlvarez Advocats