novembre
12

Modificacions en el càlcul de la plusvàlua municipal. Sentència 182/2021 Tribunal Constitucional - Ribas Àlvarez

Per mitjà de la sentència 182/2021 dictada el dia 26 d’octubre de 2021, el Tribunal Constitucional (TC)  ha declarat la inconstitucionalitat i la nul·litat dels arts. 107.1, paràgraf segon, 107.2.a) i 107.4 del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals (LHL), relatius a la determinació de la base imposable de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). Segons el TC, tals preceptes regulen un mètode objectiu de quantificació de l’Impost que no té en compte  si  en la transmissió existeix realment augment  de valor del terreny  i/o si la quantia d’aquest increment és real, vulnerant així el principi de capacitat econòmica establert a l’art. 31.1 de la Constitució Espanyola.

El TC limita els efectes d’aquesta sentència de manera que no serà possible reclamar la plusvàlua municipal ja meritada en els següents supòsits:

  • En cas d’haver-se impugnat la plusvàlua i a data de la sentència (26 d’octubre de 2021) ja hagi recaigut sentència amb força de cosa jutjada o resolució administrativa ferma.
  • Les liquidacions provisionals o definitives que no hagin estat impugnades a data de dictar-se la sentència (26 d’octubre de 2021).
  • Les autoliquidacions en relació amb les quals no s’hagi sol·licitat la seva rectificació a data de dictar-se la sentència (26 d’octubre de 2021).

La nul·litat dels esmentats articles deixa un buit normatiu sobre la determinació de la base imposable que impedeix la liquidació, comprovació, recaptació i revisió d’aquest tribut local per part dels Ajuntaments . Arran de la sentència comentada no es pot exigir el tribut fins que el legislador determini un nou sistema de càlcul, la qual cosa s’ha fet efectiva amb la publicació del Reial Decret-llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s’adapta la LHL a la jurisprudència del TC en relació a la plusvàlua municipal.

Per tant, totes aquelles transmissions realitzades entre el 26 d’octubre i el 9 de novembre no estaran subjectes a l’IIVTNU atesa la nul·litat dels articles que regulen la determinació de la base imposable.

 

REIAL DECRET LLEI 26/2021

La nova norma estableix un sistema optatiu pel càlcul de la base imposable de la plusvàlua municipal, de forma que el contribuent podrà escollir, dels dos següents, el sistema de càlcul que li sigui més favorable:

  1. a) Sistema de càlcul objectiu: La base imposable serà el resultat de multiplicar el valor cadastral del sòl en el moment de meritar-se l’Impost pels coeficients que aprovi l’Ajuntament en qüestió, en funció del número d’anys transcorreguts des de l’adquisició de l’immoble:
Període de generació Coeficient màxim
Inferior a 1 any 0,14
1 any. 0,13
2 anys. 0,15
3 anys. 0,16
4 anys. 0,17
5 anys. 0,17
6 anys. 0,16
7 anys. 0,12
8 anys. 0,10
9 anys. 0,09
10 anys. 0,08
11 anys. 0,08
12 anys. 0,08
13 anys. 0,08
14 anys. 0,10
15 anys. 0,12
16 anys. 0,16
17 anys. 0,20
18 anys. 0,26
19 anys. 0,36
Igual o superior a 20 anys. 0,45

 

Els nous coeficients són els màxims que els municipis poden modular i seran revisats cada any previsiblement a través dels Pressupostos Generals de l’Estat. Els Ajuntaments, via ordenança municipal, podran  establir una reducció del 15% del valor cadastral del sòl per actualitzar-lo.

En línies generals, aquests coeficients són més elevats que els anteriors per a les compres més recents. Tanmateix,  per  les operacions realitzades durant la crisi financera (2008 – 2011)  s’aplica el menor coeficient de la taula (0,08).

  1. b) Sistema de càlcul segons el guany real: el contribuent pot optar per tributar pel guany real obtingut en la transmissió, que es calcula per la diferència entre els valors de transmissió i d’adquisició del sòl que constin als títols de propietat de forma similar a la regulació de l’IRPF, però sense tenir en compte les despeses i els impostos inherents a l’adquisició i la transmissió.

Aquest sistema pot ser comprovat i revisat per part de l’Ajuntament en qüestió amb els mitjans previstos a l’article 57 de la Llei General Tributària.

En tot cas, si el contribuent acredita la inexistència d’increment de valor per la diferència entre els valors del sòl en el moment de transmissió i el d’adquisició, no hi haurà subjecció a l’IIVTNU.

En aquests supòsits, en les posteriors transmissions per calcular el període de generació de l’increment de valor, es prendrà com a data d’adquisició aquella en la qual es va produir l’anterior meritament de l’impost.

Com a novetat, s’introdueix un període de generació inferior a l’any, és a dir, es la liquidarà plusvàlua en tota transmissió a partir del primer mes d’adquisició de l’immoble.

 

CASUÍSTIQUES DEL PAGAMENT DE LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL AMB EL NOU SISTEMA, A PARTIR DEL 9 DE  NOVEMBRE 2021:

Exemple 1)

Propietari d’un habitatge comprat el 2007 per 400.000 euros i que el 2021 ven per 390.000 euros. Com que ens trobem en un cas de pèrdua no estarà subjecte i no es liquidarà l’impost de plusvàlua municipal degut a la falta de guany.

Exemple 2) 

Habitatge adquirit el 2017 per 210.000 euros i que es ven el 2021 per 250.000 euros. El valor cadastral a data de meritació és de 100.000 euros, corresponent 60.000 euros al terreny. Per tant, el valor del terreny suposa un 60% del valor cadastral total.

Si realitzem el càlcul amb la fórmula objectiva, la base imposable seria de 10.200 euros, resultat de multiplicar el valor cadastral del terreny pel coeficient de la taula (60.000 euros x 0,17).

En cas de calcular la base imposable per la  plusvàlua real seria el resultat d’aplicar el percentatge que suposa el terreny sobre el valor cadastral total (60%) al guany obtingut (40.000 euros). Això donaria una base imposable de  24.000 euros, i multiplicant pel tipus de gravamen establert per cada municipi, obtenim:

2.1 Sistema càlcul objectiu:  10.200 x 30% = 3.060 euros de quota.

2.2 Sistema càlcul guany real:  24.000 x 30% = 7.200 euros de quota. 

 

En aquest segon exemple es podria tributar per la base imposable obtinguda amb el mètode objectiu (10.200 euros) en lloc de l’obtinguda atenent la plusvàlua real (24.000 euros). I és que, aplicant el tipus impositiu del 30% – segons ordenances municipals de cada municipi– , en el primer cas surt més beneficiós.

Ens podem trobar en casuístiques que pot passar el contrari i ser més beneficiós tributar per la plusvàlua real que per l’objectiva.

Exemple 3)

Habitatge adquirit el 2014 per 350.000 euros i que el 2021 es ven per 360.000 euros. En aquest cas el valor del terreny suposa el 20% del valor cadastral total.

Si utilitzem la formula de càlcul objectiva caldria tenir en compte el valor cadastral del terreny (20.000 euros) i aplicar el coeficient del 0,12. I això donaria un resultat de 2.400 euros de base imposable.

En el cas de realitzar el càlcul amb el sistema de plusvàlua real tindríem en compte els 10.000 euros de la diferencia entre el valor de transmissió i valor d’adquisició, i a aquest import li aplicaríem la proporció que suposa el valor cadastral del terreny sobre el valor cadastral total (20%). Per això, la base imposable calculada d’acord amb la plusvàlua real seria de 2.000 euros.

3.1 Sistema càlcul objectiu:  2.400 x 30% = 720 euros de quota.

3.2 Sistema càlcul guany real  2.000 x 30% = 600 euros de quota

 

Per tant, el contribuent, en aquest cas, podria optar per tributar d’acord amb la base imposable obtinguda de la plusvàlua real ja que li és més favorable.

En conclusió, amb el nou sistema de càlcul de la base imposable de l’IIVTNU, abans de presentar les liquidacions, és recomanable fer un estudi dels resultats de les diferents opcions per acollir-se a la més favorable.

 

Com sempre, els mantindrem informats a mesura que es vagin coneixent més detalls sobre la citada reforma legal.

 

Ribas Àlvarez Assessors i Consultors SL

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!