novembre
5

Model 232. Declaració informativa d'operacions vinculades i operacions relacionades amb paradisos fiscals - Ribas Àlvarez

Model 232. Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals

El proper dia 30 de novembre finalitza el període de presentació del model 232, Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com paradisos fiscals, corresponent a l’exercici 2020.

Obligació de presentar la declaració del model 232:

Estaran obligats a presentar aquesta declaració informativa:

1/ Els contribuents de l’Impost sobre Societats i de l’Impost sobre la Renda de no residents que actuïn mitjançant establiment permanent, que realitzin les següents operacions amb persones o entitats vinculades:

a. Conjunt d’operacions que superin 250.000 euros (valor de mercat), realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada.

 

b. Operacions específiques, sempre que l’import conjunt de cada un d’aquest tipus d’operacions superi els 100.000 euros. Es consideren operacions específiques:

  • Les operacions amb persones físiques que tributen en estimació objectiva i que la participació individual o conjuntament amb el seu familiars sigui igual o superior al 25% del capital o fons propis.
  • Les operacions de transmissió de negocis, valors o participacions en els fons propis de les entitats no admeses a negociació.
  • Les operacions de transmissió d’immobles.
  • Les operacions sobre actius intangibles.

  

c. Amb independència dels imports anteriors, existeix sempre l’obligació de presentar el model 232, en referència a les operacions del mateix tipus i mateix mètode de valoració, quan l’import conjunt de les mateixes sigui superior el 50% de la xifra de negocis de l’entitat.

No obstant, no hi ha obligació d’informar les següents operacions:

 

 1. Les realitzades entre entitats que s’integrin en un mateix grup de consolidació fiscal.
 2. Les operacions realitzades amb els seus membres per les agrupacions d’interès econòmic.
 3. Les operacions realitzades en l’àmbit d’ofertes publiques de venta o d’adquisició de valors.

 

2/ Els contribuents que obtinguin rendes com a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades i apliquin la reducció de les esmentades rendes prevista en l’article 23 de la LIS (“Patent Box”). S’han de declarar totes les operacions amb independència del seu import.

 

3/ Els contribuents que realitzin operacions o tinguin valors en països o territoris qualificats com paradisos fiscals. S’han de declarar totes les operacions amb independència del seu import.

Si necessiten qualsevol aclariment al respecte, no dubtin en posar-se en contacte amb aquest despatx.

Atentament,

Ribas Àlvarez Assessors i Consultors SL

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!