desembre
2
pacte supervivencia

Meritació de l'IVA en els mesos de carència en els arrendaments de locals - Ribas Àlvarez

El passat 26 d’octubre la Direcció General de Tributs va emetre la seva consulta vinculant número 2651-19 en la que considera que els mesos de carència pactats en un contracte d’arrendament de local, amb la finalitat d’efectuar obres de condicionament del mateix, meritin IVA. Per tant, generant l’obligació al propietari de repercutir el corresponent impost a l’arrendatari.

D’aquesta manera, la Direcció General de Tributs argumenta que, tot i que s’hagués pactat que no existia cap  contraprestació durant un període de temps determinat, realment el propietari sí està obtenint una contraprestació. En aquest sentit, disposa que l’arrendament d’un local s’ha de considerar efectuat a títol onerós quan, en virtut d’un contracte celebrat entre el propietari de l’immoble i l’arrendatari del mateix, aquest últim s’obliga a assumir determinades despeses derivades de les obres necessàries per condicionar el local per poder desenvolupar l’exercici de la seva activitat econòmica, obres que es realitzaran durant el període de carència pactat en el contracte.

Conseqüentment, el propietari haurà de repercutir a la part arrendatària l’IVA corresponent als mesos de carència, prenent com a base la constituïda pel valor que atribueix als serveis que pretén obtenir.
Així, l’Administració Tributària ha establert el seu criteri sobre la tributació dels períodes de carència pactats contractualment en els arrendaments de locals amb l’objectiu d’efectuar obres per adaptar l’immoble, establint l’obligació de repercutir IVA a l’arrendatari, tot i que s’hagi acordat, durant un període de temps determinat, la cessió del local sense obligació de satisfer una renda mensual.

Com sempre, per a qualsevol dubte o aclariment, poden posar-se en contacte amb el seu assessor en relació a aquest tema.

Javier Sierra Rebollo
Assessor fiscal

Ribas Àlvarez Assessos i Consultors SL

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!