gener
10

Declaració de transaccions amb l'exterior del Banc d'Espanya 2019 (Formulari ETE) - Ribas Àlvarez

La circular 4/2012 del Banc d’Espanya regula, per part de les persones físiques o persones jurídiques residents a Espanya (diferents dels proveïdors de serveis de pagament), l’obligació de declarar al Banc d’Espanya els següents supòsits:
– Que realitzin transaccions amb no residents que suposin un cobrament de l’exterior o un pagament a l’exterior.
– Que mantinguin actius o passius a l’ exterior.
1. LEGISLACIÓ APLICABLE:
– Llei 19/2003 de 4 de juliol. Règim jurídic dels moviments de capitals i transaccions econòmiques amb l’exterior.
– Reial Decret 1816/1991 de 20 de desembre sobre transaccions econòmiques amb l’exterior (art. 6 i 9).
– Ordre 27 de desembre de 1991 (de desenvolupament del RD 1816/1991), art. 6 i 8.
– Circular 4/2012 de 25 d’abril del Banc d’Espanya (BOE 4 de maig).
Aquesta normativa preveu un règim sancionador que tipifica les infraccions i quantifica les sancions.
2. QUAN i COM S’HA DE PRESENTAR EL MODEL ETE?
La periodicitat de presentació de la declaració model ETE, dependrà del volum de les transaccions (de cobraments i pagaments) realitzades durant l’any immediatament anterior, així com del saldo d’actius i passius a 31 de desembre de l’any anterior.
Hi ha tres supòsits diferents de presentació:
– Periodicitat mensual: dins els 20 primers dies del mes següent, si l’import de les transaccions de l’any anterior o els saldos actius i passius a 31 de desembre de l’any anterior són iguals o
superiors a 300 milions d’euros.
– Periodicitat trimestral: dins els 20 primers dies del mes següent al final del trimestre, si l’import de les transaccions de l’any anterior o els saldos actius i passius a 31 de desembre de l’any anterior són iguals o superiors a 100 milions d’euros i inferiors a 300 milions d’euros.
– Periodicitat anual: fins el 20 de gener de l’any següent, si l’import de les transaccions de l’any anterior o els saldos actius i passius a 31 de desembre de l’any anterior són inferiors a 100 milions d’euros.
MONOGRÀFIC FINANCER
01/2020
La declaració anual es podrà efectuar de forma resumida quan les transaccions de l’any anterior o els saldos actius i passius a 31 de desembre de l’any anterior siguin iguals o inferiors a 50 milions d’euros.
No hi ha obligació de declarar quan els imports esmentats no superin 1 milió d’euros, si bé el Banc d’Espanya pot requerir-ne la seva presentació.
La presentació només es pot fer per internet i cal disposar de DNI electrònic o certificat de la FNMT (AEAT).
Per a més informació es poden adreçar a l’oficina virtual del web del BANC D’ ESPANYA (www.bde.es), a l’apartat “Presentación por los residentes en España de las declaraciones de transacciones económicas y los saldos activos y pasivos financieros con el exterior (Formulario ETE)”. És en aquest apartat des d’on es podrà realitzar la presentació de la declaració.
3. QUI HA DE PRESENTAR EL MODEL ETE?
La persona física o jurídica resident és qui ha de presentar aquesta declaració directament al Banc d’Espanya mitjançant el formulari ETE de transaccions i saldos exteriors. No és possible presentar la declaració a través d’un col·laborador social (com sí que es pot fer amb les declaracions d’impostos).
4. ALTRES DECLARACIONS INFORMATIVES
Els recordem que, a més d’aquesta obligació de declaració al Banc d’Espanya, hi ha ALTRES OBLIGACIONS DE DECLARACIÓ D’INVERSIONS ESPANYOLES A L’EXTERIOR que s’han d’adreçar a:
– La Direcció General de Comerç i Inversions (hi ha diferents models en funció de la inversió).
– L’Agència Tributària (declaració model 720).

Javier Sierra Rebollo
Assessor fiscal

Ribas Àlvarez Assessos i Consultors SL

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!