febrer
5

MECENATGE EN ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE - Ribas Àlvarez

No totes les entitats sense afany de lucre poden aplicar els beneficis fiscals al mecenatge sinó que han de reunir uns requisits, essent el primer de tots  tenir una utilitat pública

Arrel de la modificació de la Llei del mecenatge ( Llei 49/2002, de 23 de desembre de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius al mecenatge), hem tingut ocasió de comentar la pujada dels percentatges de deducció per les donacions irrevocables, pures i simples de diners, de béns o drets realitzades  a les entitats sense afany de lucre .

Normalment tota entitat sense afany de lucre   té  una utilitat pública ja que les seves finalitats van més enllà del benefici exclusiu dels seus membres. Tanmateix  les associacions i federacions  han de ser  declarades d’utilitat pública.

En contrapartida als beneficis econòmics i fiscals d’aquesta  declaració , les associacions i federacions han de complir les  obligacions comptables que preveuen les normes per les quals es regeixen ( o sinó  les del Codi de Comerç)   i tenen  el deure de rendició de Comptes Anuals .Cal tenir molt presents aquestes condicions perquè el seu incompliment pot produir la revocació de la declaració.

Altres requisits per aplicar el règim fiscal especial previst a la Llei del mecenatge:

  • L’entitat ha de perseguir finalitats d’interès general com poden ser les de l’art. 3.1 de la llei , que ara inclou la defensa dels animals . Les consultes tributàries consideren que l’entitat ha de disposar com a mínim dels mitjans materials i personals necessaris per fer seguiment de l’execució de la finalitat estatutària .
  • Ha de destinar directament o indirectament un mínim del 70% de les rendes netes a la realització de les finalitats estatutàries o fundacionals , i en cas que l’entitat desenvolupi també explotacions econòmiques no exemptes i alienes a la seva finalitat estatutària , el conjunt d’aquestes no pot superar el 40% dels ingressos totals de l’entitat . En tot cas l’entitat  no pot  vulnerar les normes reguladores de defensa de la competència.
  • Els fundadors, associats i patrons no poden ser els destinataris principals de les activitats, ni gaudir tampoc de condicions especials .
  • L’exercici del càrrec dels òrgans de govern ha de ser gratuït,   si bé a partir de 1 de gener de 2024 no es considera remuneració el pagament de les assegurances de responsabilitat civil contractades pel desenvolupament del càrrec.

Reunir aquests requisits no suposa l’aplicació automàtica del règim fiscal especial de la Llei 49/2002. És imprescindible optar-hi  mitjançant declaració censal ( model 036) .El règim fiscal especial s’aplicarà en el període impositiu que finalitzi amb posterioritat a la data de presentació de la declaració censal que contingui l’opció i als successius ( art. 1.2 del RD 1270/2003) .

Quedem a la seva disposició per qualsevol dubte en referència a la declaració d’utilitat pública, així com a altres relatius al règim fiscal i a la regulació jurídica de les entitats sense afany de lucre.

 

Anna Carina Ribas Donato

Advocada col. 3366 ICAG

Ribas Àlvarez Advocats

 

Article

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!