gener
13
cistella de verdures

LLEI DE LA CADENA ALIMENTÀRIA. NOVETATS LLEI 16/2021 - Ribas Àlvarez

El passat dia 15 de desembre de 2021 es va publicar, en el Butlletí Oficial de l’Estat, la Llei 16/2021, del 14 de desembre, per la qual es modifica la Llei 12/2013, del 2 d’agost, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària (d’ara endavant, denominada indistintament la “Llei de la Cadena Alimentària” o la “LCA”), que va entrar en vigor el dia següent de la seva publicació.

La reforma operada en la Llei de la Cadena Alimentària te com a finalitat  principal incorporar, al ordenament jurídic nacional, la directiva europea relativa a les pràctiques comercials deslleials, no obstant això, la reforma introdueix altres modificacions que van més enllà de les exigències derivades de la directiva, ampliant el seu àmbit d’aplicació i introduint nous mecanismes per reforçar la seva eficàcia.

La present Circular té per objecte realitzar una breu exposició de les principals novetats introduïdes en la Llei de la Cadena Alimentària, les quals es poden sistematitzar de la següent manera:

1.Ampliació de l’àmbit d’aplicació:

1.1 Ampliació de l’àmbit territorial:

 •  La LCA serà la llei d’aplicació quan un dels operadors que intervé en la cadena alimentària estigui establert a Espanya i l’altre en un Estat membre de la UE, sempre i quan no resulti d’aplicació la legislació de l’altre l’Estat membre.
 • Independentment de la legislació que resulti d’aplicació, quan un dels operadors que intervé en la cadena alimentària estigui establert a Espanya i l’altre en un altre Estat no membre de la UE, resultaran sempre d’aplicació les prohibicions contingudes en la Llei de la Cadena Alimentària i el seu règim sancionador.

  1.2. Ampliació de l’àmbit objectiu:

 •  S’amplia la definició de productes agrícoles i alimentaris afegint els productes del llistat de l’annex I del Tractat de Funcionament de la UE, amb independència de si els mateixos estan destinats a ser ingerits o no. Per tant, queden subjectes a l’àmbit LCA productes no destinats a ser ingerits, com per exemple, el tabac en branca o sense elaborar, el suro o el lli.
 • La LCA resulta d’aplicació a totes les relacions comercials dels operadors que intervenen a la cadena alimentària i que realitzin transaccions comercials superiors a 1.000€, amb independència de si existeix o no una situació de desequilibri entre els operadors, tal com s’exigia anteriorment.

 1.3 Ampliació de l’àmbit subjectiu:

 • S’amplia la definició de cadena alimentaria, incloent, com a operadors que intervenen a la cadena alimentària, les empreses d’hostaleria i restauració amb un volum de facturació superior a 10 milions d’euros i les empreses d’activitats de serveis d’allotjament amb un volum de facturació superior a 50 milions d’euros.

2. Modificacions en el règim de contractació:

 2.1 Formalització dels contractes alimentaris:

 •  S’introdueix, expressament, la necessitat de que els contractes alimentaris estiguin signats per les parts.
 • Obligació de formalitzar el contracte per escrit en les operacions comercials superiors a 1.000€, amb algunes excepcions, com per exemple, les operacions amb pagament al comptat.

2.2 Condicions contractuals:

 • Preu del contracte alimentari: S’introdueix una nova definició de cost efectiu de producció. Aquesta inclou un llistat no tancat i més exhaustiu dels factors que el composen. Tanmateix, s’estableix explícitament que la determinació del cost efectiu de producció haurà d’efectuar-se per referencia al conjunt de la producció comercialitzada per la totalitat o part del cicle econòmic o productiu, el qual s’imputarà en la forma que el proveïdor consideri que millor s’ajusta a la realitat i característiques dels productes objecte de cada contracte.
 • Condicions de pagament: S’estableix que les condicions de pagament del contracte hauran d’ajustar-se als terminis de pagament de les operacions comercials de productes alimentaris establerts en al llei, és a dir, 30 dies en els productes d’alimentació frescos i peribles i 60 dies en els que no siguin frescos o peribles. Tanmateix, s’introdueix, expressament, la prohibició de que el comprador rebi cap classe de compensació, avantatge o descompte per complir l’establert en el contracte o en la normativa aplicable, ni establir condicionant algun en el pagament.
 • Clàusula de resolució de conflictes: S’introdueix l’obligació de incorporar als contractes una clàusula de resolució de conflictes amb determinació del procediment i l’òrgan de resolució.
 • Nul·litat: S’estableix, explícitament, la nul·litat de les clàusules i estipulacions contractuals relacionades amb el preu del contracte que incompleixin els requisits mínims establerts per la llei.
 • Negociacions comercials: S’incorpora un termini màxim de 3 mesos per la negociació dels contractes anuals i de 2 mesos per la renovació dels contractes, quan la renovació estigui prevista contractualment.

2.3 Obligació de conservació de documents: S’amplia l’obligació de conservar tota la documentació relacionada amb els contractes alimentaris a 4 anys.

2.4 Registre de contractes alimentaris:

 •  Es preveu la creació d’un registre digital on s’inscriuran tots els contractes que es subscriguin amb els productors primaris, així com les seves modificacions.
 • L’obligació d’inscripció del contracte s’imposa al comprador del productor primari. En aquest sentit, s’estableix que la inscripció haurà de ser prèvia a l’entrega del producte objecte del contracte.

2.5 Pactes sobre activitats promocionals:

 •  Amb la finalitat de reforçar el coneixement del consumidor respecte les promocions, s’imposa als operadors l’obligació d’identificar, de forma clara, el preu de la promoció en la informació publicitària, la cartellera i els tiquets de compra.
 • De la mateixa manera, s’imposa als operadors l’obligació d’establir el preu real del producte en les promocions.

2.6 Destrucció de la cadena de valor:

 Per protegir la capacitat de comercialització dels productors primaris, s’imposa expressament, als operadors que realitzin la venda final a consumidors, la prohibició d’aplicar o oferir un preu de venta al públic inferior al preu real d’adquisició.

 

3. Pràctiques comercials deslleials:

S’incorpora un nou catàleg de conductes i/o pràctiques que es reputen abusives. En aquest sentit, s’introdueix les denominades “pràctiques negres o grises”, és a dir, una sèrie de conductes que el legislador europeu  ha considerat que, en tot cas, s’han de qualificar com abusives o que ho poden ser en el supòsit que no es pactin expressament per les parts de manera clara i sense ambigüitats en les relacions comercials.

En aquest punt, s’ha de senyalar que el legislador espanyol ha optat per que la LCA contempli la possibilitat d’aplicar aquestes conductes ambdós direccions, és a dir, tant al venedor com al comprador.

4. Modificació del règim sancionador:

 •  S’incorporen com a noves infraccions les conductes no permeses per la normativa, com per exemple, les denominades practiques abusives o la resistència, obstrucció, excusa o negativa a les actuacions de l’Administració, i es requalifiquen altres conductes, com per exemple, la infracció consistent en exigir pagaments addicionals al preu pactat passa der ser una infracció lleu a una greu.
 • S’aclareixen els agreujaments per conductes reiterades, de manera que s’especifica que concorrerà reincidència quan es doni la comissió d’una segona o ulterior infracció en un termini de 2 anys, en el sentit de que és suficient que es tracti d’una infracció de la mateixa naturalesa i gravetat, sense que sigui exigible que es tracti exactament de la mateixa infracció.
 • S’incorpora un import mínim en les sancions per infraccions lleus de 250€ i s’afegeix l’especificació de que la comissió d’infraccions no podrà resultar més beneficiosa per l’infractor que el compliment de les normes infringides, de manera que l’import final de la sanció no podrà ser inferior al benefici econòmic obtingut per l’infractor.
 • S’estableixen criteris de quantificació (grau mínim, mitja i màxim) per cada una de les sancions pecuniàries. Tanmateix, s’amplien les circumstancies o els paràmetres per determinar el grau a aplicar, com per exemple, el benefici obtingut amb la infracció o la prèvia comissió d’una infracció quan no sigui aplicable la reincidència.
 • S’introdueix un límit màxim per les sancions greus i molt greus, segons el qual no podran superar, respectivament, un import equivalent al 5% i al 10% dels ingressos bruts obtinguts per l’infractor en l’any anterior.

5. Entrada en vigor i règim transitori:

 • Entrada en vigor: La modificació de la Llei de la Cadena Alimentària va entrar en vigor el dia 16 de desembre de 2021.
 •  Règim transitori:
 • Contractes preexistents: Els contractes alimentaris vigents en el moment de l’entrada en vigor de la reforma, incloses les seves pròrrogues i novacions, conservaran la seva validesa, però hauran d’adaptar-se a la nova norma abans del dia 1 de maig de 2022.
 • Inscripció dels contractes alimentaris: L’obligació d’inscripció dels contractes al registre digital entrarà en vigor en el moment que el registre estigui plenament operatiu -que es preveu pel dia 1 de gener de 2023-.

 

Des de Ribas- Àlvarez Advocats els oferim els nostres serveis professionals per tal d’obtenir informació addicional sobre el contingut de la present Circular i/o concertar assessorament concret al respecte en cas que resulti del seu interès.

Xavier Velasco Galindo

Advocat Col·legiat ICAB núm. 43.853

Ribas Àlvarez Advocats

 

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!