octubre
17

LLEI 18/2022 DE 28 DE SETEMBRE - Ribas Àlvarez

LLEI CREIX I CREA: MESURES SOCIETÀRIES

El proppassat dia 29 de setembre de 2022 es va publicar al BOE la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses (l’anomenada “Llei Crea i Creix”) que entrarà en vigor, amb caràcter general, el proper dia 19 d’octubre.

Aquesta llei pretén agilitzar la creació d’empreses, reduir la morositat comercial i facilitar l’accés al finançament de les societats.

La seva promulgació s’emmarca dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (que preveu inversions i reformes estructurals, entre les quals destaquen les destinades a millorar el clima de negocis).

En aquest article detallarem les mesures societàries destinades a agilitzar i facilitar la constitució de societats:

1/ Constitució de societats de responsabilitat limitada amb 1€ de capital social

A fi i efecte d’alinear la normativa estatal amb la de la majoria de països europeus, desapareix la xifra de capital social mínim de 3.000€ que fins ara existia per a les societats de responsabilitat limitada, de manera que les societats de responsabilitat limitada es podran crear amb un capital social d’1€.

Ara bé, mentre el capital no arribi a la xifra de 3.000 €, s’aplicaran les següents normes, tendents a protegir els interessos dels creditors o tercers que contractin amb la societat:

  • Destinar el 20% del benefici a reserva legal fins que aquesta reserva juntament amb el capital social assoleixin la xifra de 3.000 €.
  • Responsabilitat dels socis, si la societat no disposa de patrimoni suficient per pagar les obligacions socials, els socis respondran solidàriament de la diferència entre la xifra de 3.000 € i la de capital subscrit.

A tenir en compte que, no es preveu cap norma específica en relació amb la causa de dissolució per pèrdues greus que deixin el patrimoni net reduït a menys de la meitat del capital social (fet que pot ocórrer amb certa freqüència si es constitueix amb la xifra mínima d’1 € de capital social).

2/ Mesures per agilitzar la constitució de societats de responsabilitat limitada

Es pretén facilitar i impulsar la constitució de societats de responsabilitat limitada mitjançant l’ús d’un sistema de tramitació telemàtica; estant els notaris i intermediaris que assessorin i participin en la seva creació obligats a informar dels avantatges de fer-ho a través d’aquest sistema.

Aquesta tramitació facilitarà la constitució de societats de responsabilitat limitada amb rapidesa.

3/ Supressió de les societats en règim de formació successiva i de les societats limitades nova empresa

  • Societats en règim de Formació successiva: tipologia social que permetia la constitució amb un desembors parcial de capital.  
  • Societats limitades nova empresa: modalitat de SL l’objectiu principal de la qual era propiciar la creació de noves empreses de forma ràpida però amb el capital social topat)

Ambdues modalitats es convertiran automàticament en societats limitades ordinàries, sempre que en compleixin els requisits.

4/ Modificació de la Llei d’emprenedors de 2013

A fi i efecte que l’emprenedor individual de responsabilitat limitada (és a dir l’empresari individual-autònom), degudament inscrit al Registre Mercantil, pugui excloure l’habitatge habitual i determinats béns productius afectes de les responsabilitats que es puguin derivar de la seva activitat (és a dir, no seran embargables).

5/ Possibilitat d’Inscripció de les societats civils al Registre Mercantil

Es permet la inscripció al registre mercantil de les societats civils, en línia amb altres legislacions del nostre entorn, amb caràcter voluntari, i amb prevalença, si escau, del que disposen els drets civils especials o forals.

6/ Es reconeixen les Societats de Benefici i Interès Comú

Es reconeixen les anomenades “societats de benefici i interès comú”, que són aquelles que recullen als seus estatuts el seu compromís amb objectius socials i mediambientals, remetent a un futur desenvolupament reglamentari els criteris i la metodologia de validació d’aquesta nova figura empresarial.

Quedem a la seva total disposició per a qualsevol dubte, aclariment o qüestió addicional que els pugui sorgir, així com els oferim concertar assessorament concret al respecte en cas que ho considerin convenient.

Atentament,

 

Laura Pasqual Lleopart

Advocada col·legiada núm. 32.892 ICAB

 

Ribas Àlvarez Advocats

Article

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!