abril
17

LES DONACIONS A DESCENDENTS - Ribas Àlvarez

És habitual que, arribada una determinada edat, ens plantegem com afrontar la transmissió del patrimoni a la següent generació. Normalment, sorgeix el dilema de si és millor fer-ho en vida o bé esperar que el traspàs es faci a través de l’herència en el moment de defunció.

Cal estudiar cada cas concret i les diferents repercussions, però des de l’òptica estricta de l’Impost sobre Successions i Donacions, com a norma general, quan hi ha un patrimoni important, econòmicament pot resultar més beneficiós fer una donació en vida, ja que el tipus impositiu màxim a pagar és del 9%, mentre que en la successió mortis causa pot arribar al 32%.

Quins béns poden ser objecte de transmissió?

Recordem que una donació és el lliurament d’un bé o d’un dret a títol gratuït a favor d’una altra persona, és a dir, sense que hi hagi cap tipus de contraprestació. En aquest sentit pot ser objecte de donació un bé immoble o un bé moble, efectiu, una activitat o empresa, i qualsevol altre tipus de bé o dret transmissible.

Quins són els tipus impositius aplicables a les donacions a favor de descendents?

Sempre que la donació es porti a terme mitjançant escriptura pública, la Llei preveu uns tipus impositius reduïts a aplicar sobre la base imposable (valor del bé o dret transmès), i que són els següents:

Base liquidable

Fins a euros

Tipus

%

0,00 a 200.000,00 € 5,00
200.000,00 a 600.000,00 € 7,00
600.000,00 en endavant 9,00

(*) en el supòsit que el patrimoni preexistent de l’adquirent sigui superior a 500.000,00 € el tipus impositiu es pot veure corregit per uns coeficients multiplicadors, així com en el cas que s’hagin realitzat donacions anteriors.

Hi ha previst algun altre benefici fiscal per la donació a favor de descendents?

En determinats casos s’estableixen reduccions que es poden aplicar sobre la base imposable. Les principals reduccions que es preveuen són:

  1. Donació d’un immoble o diners per adquirir el que constituirà el primer habitatge habitual d’un descendent menor de 36 anys: té prevista una reducció del 95% de la base imposable fins a un límit de 60.000,00 € sempre que es compleixin els requisits que exigeix la Llei. Amb la normativa actual inclou la donació de solars en els quals s’hi construirà l’habitatge. En aquest supòsit caldrà valorar la tributació del donant per IRPF pel guany.
  2. Donació d’un negoci professional o empresarial: prevista pels casos en què el donant ha complert els 65 anys. Té prevista una reducció del 95% de la base imposable sempre que es compleixin tots els requisits legalment establerts.
  3. Donació de participació en entitats: es preveu una reducció del 95% de la base imposable per la donació de participacions o accions d’una societat que no tingui per activitat la gestió d’un patrimoni.
  4. Reducció per aportacions a patrimonis protegits constituïts per a fills discapacitats: es preveu una reducció del 90% de la base imposable.
  5. I per últim, des de març de 2023 s’inclou una reducció del 95% de la base imposable per la donació de determinades finques rústiques de dedicació forestal.

També hi ha previstes unes exempcions per la donació d’explotacions agràries.

Estem a la seva total disposició per a qualsevol dubte o aclariment, oferint-los els nostres serveis professionals per l’assessorament que precisin i ajudar-los a prendre la millor decisió per la gestió del seu patrimoni.

 M. Àngels Adroher Recasens

Advocada Col. núm. 3081 ICAG

Ribas Alvarez Advocats

 

Article

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!