juny
30

Nou pas en la coordinació del Registre de la Propietat i el Cadastre - Ribas Àlvarez

Nou pas en la coordinació del Registre de la Propietat i el Cadastre

Tradicionalment, han existit dos organismes encarregats del registre o cens dels béns immobles: el Registre de la Propietat que principalment acredita la titularitat dels immobles i el Cadastre que té una vessant més fiscal, estableix la valoració que servirà de base dels impostos. Al seguir diferents sistemes d’incorporació de la informació, no hi ha hagut una coordinació de les dades que contenen, fent més difícil donar certesa que una finca registral coincideix amb una cadastral.

Amb el temps, la informació que contenen ha adquirit més rellevància en el tràfic jurídic, fent necessària la coordinació entre els dos organismes, per aquest motiu es va aprovar la Llei 13/2015 de 24 de juny, en la que s’estableix que en el foli registral de cada finca s’ha d’incorporar la representació gràfica GEO referenciada de la finca (coordenades que la identifiquen sobre plànol).

Com a novetat, i per avançar en el procés de coordinació, com un pas previ a l’accés al Registre de la Propietat i al Cadastre, s’ha publicat la Resolució de 8 d’abril de 2021, de la Direcció del Cadastre i la del Registre i Notariat, establint la obligatorietat d’incorporar la representació gràfica cadastral en el document notarial i procediment a seguir en cas de discrepàncies. Tot i que entra en vigor al mateix dia de la seva publicació, 15 d’abril de 2021, la mateixa resolució ja adverteix que s’han de desenvolupar els mitjans per portar-la a terme.

Què pretén la nova regulació?

La coherència entre la descripció que es fa de l’immoble en l’escriptura pública, i el que figura en el foli registral i la representació gràfica en el Cadastre.

Com es portarà a terme?

En tot document notarial que tingui per objecte béns immobles, els interessats hi hauran de manifestar que la descripció que consta a la certificació cadastral que s’incorpora es correspon amb la realitat física de la finca. D’observar alguna diferència en la superfície solar o construïda i/o delimitació el Notari haurà d’iniciar un procediment de rectificació de discrepàncies.

Quines conseqüències comporta?

Que amb una antelació suficient, abans de signar una escriptura que tingui per objecte principalment una finca urbana amb solar o una rústica, l’interessat haurà de revisar la informació registral i la cadastral i comprovar que s’adequa a la realitat física de la finca, per assegurar que la manifestació que farà és correcta. En cas de dubte, és aconsellable realitzar un estudi topogràfic que confirmi la realitat, i d’observar alguna discordança iniciar el corresponent procediment de rectificació.

 

Quina és la nostra recomanació?

Que de forma preventiva, sobretot si tenen previst realitzar operacions sobre immobles (compravenda, hipoteca, obra nova…), facin les comprovacions oportunes.

En el cas que observin alguna discrepància, si disposen de suficient temps i per evitar tot el procediment exposat amb la demora i complicacions que pot suposar, poden iniciar a instància pròpia un procés de rectificació de dades en el Cadastre, així quan atorguin l’escriptura pública ja s’haurà rectificat i el certificat cadastral que s’hi incorporarà serà correcte. De no disposar de temps, hauran de preparar tota la documentació tècnica necessària per tal que el Notari iniciï el procediment en el moment d’atorgar l’escriptura.

 

En aquest sentit, els oferim els nostres serveis professionals per tal de realitzar les comprovacions que siguin necessàries, així com per preparar les rectificacions corresponents per evitar els problemes abans exposats.

M. Àngels Adroher Recasens

Advocat col. 3081 ICAG

 

 

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!