novembre
24

LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM DE 31 D’OCTUBRE DE 2023 - Ribas Àlvarez

EL TERMINI DE PRESCRIPCIÓ DE LA RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS PER DEUTES SOCIALS

Les accions de responsabilitat que es poden plantejar contra els administradors societaris.

En primer lloc, volem recordar que el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol de 2010, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital (LSC) preveu actualment dos tipus d’accions de responsabilitat contra els administradors societaris:

  • Una acció de responsabilitat pels danys i perjudicis que hagi pogut causar l’administrador al haver actuat amb culpa o negligència en l’exercici de les seves funcions, i que poden exigir els socis o tercers, i fins i tot la pròpia societat (que anomenarem acció de responsabilitat per danys). Aquesta acció ve prevista als articles 238 i 241 LSC.
  • Una acció de responsabilitat pels deutes que hagi contret la societat, a partir del moment en el que aquesta es trobi en causa de dissolució (per pèrdues, inactivitat, etc.) i l’administrador no hagi pres les mesures per promoure la dissolució i liquidació de la societat (que anomenarem acció de responsabilitat per deutes). Aquesta acció ve prevista a l’article 367 LSC.

Fins l’actualitat els tribunals entenien que els dos tipus d’accions estaven sotmeses al mateix termini de prescripció de 4 anys, si bé hi havia discrepàncies en quant a si aquest termini començava a comptar (en el cas de les accions de responsabilitat per deutes) des que l’administrador incomplia amb la seva obligació de dissoldre la societat o bé des que cessava en el seu càrrec d’administrador (conforme l’article 949 del Codi de Comerç).

Què diu la Sentència del Tribunal Suprem de 31 d’octubre de 2023?

Aquesta Sentència ve a resoldre les discrepàncies que hi havia entre els tribunals alhora de definir el termini de les accions de responsabilitat per deutes, ara bé, ho fa d’una manera sorprenent.

En resum, la Sentència conclou que l’acció de responsabilitat contra l’administrador, per deutes de la societat (art. 367 LSC), tindrà el mateix termini de prescripció que tingui l’obligació que garanteix. Es a dir, que si es dona la causa de responsabilitat de l’administrador i el deute que es reclama a la societat no està prescrit, tampoc estarà prescrita la responsabilitat de l’administrador.

Això vol dir que, en aquests casos, el termini durant el qual l’administrador tindrà responsabilitat serà el termini que la llei estableixi per la reclamació del deute a la societat, i que podrà ser diferent en cada cas, segons el tipus de deute que s’estigui reclamant (per exemple, els deutes per prestació de serveis tenen un termini de prescripció de 3 anys, mentre que d’altres que no tenen un termini específic poden prescriure als 10 anys, si estem a Catalunya, o als 5 anys, si ens trobem a la resta de l’Estat).

 

Com sempre, estem a la seva disposició per tal d’oferir-los qualsevol informació addicional que puguin requerir en aquesta matèria.

Atentament,

Joan Vidal i Vidal

Advocat i Soci Director

Ribas Àlvarez Advocats

Article

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!