juliol
28

LA DETERMINACIÓ DE LA LLEI APLICABLE ALS CONTRACTES - Ribas Àlvarez

LA DETERMINACIÓ DE LA LLEI APLICABLE ALS CONTRACTES: ESPECIAL REFERÈNCIA A L’APLICACIÓ DEL LLIBRE SISÈ DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA RELATIU A LES OBLIGACIONS I ELS CONTRACTES

La present Circular té per finalitat fer una breu referència a l’àmbit d’aplicació del Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, mitjançant l’exposició dels criteris que estableix l’ordenament jurídic per determinar la seva aplicació, doncs sovint ens trobarem amb contractes que, per les seves circumstàncies, faran possible l’aplicació de dos o més legislacions civils diferents.

Abans d’analitzar els criteris establerts legalment per determinar l’aplicació  d’una o altre llei a una relació contractual, resulta convenient assenyalar que l’Estat espanyol té reservada la competència exclusiva per dictar les normes que resolen els conflictes de lleis.

Per tant, sostreta enterament aquesta matèria de la potestat legislativa de les comunitats autònomes, s’ha d’acudir, necessàriament, a les normes emanades de l’Estat per resoldre els conflictes de lleis que pugin sorgir com a conseqüència de la coexistència de les diferents legislacions civils vigents dintre l’Estat.

Les normes dictades per l’Estat dirigides a resoldre els conflictes de lleis o, en altres paraules, les normes que ens permetran determinar l’aplicació del Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, es troben regulades en el Codi Civil espanyol, concretament, dintre del seu Títol Preliminar.

Especificat el cos normatiu que estableix les normes de determinació de la llei aplicable, a continuació, procedeix l’exposició dels criteris que s’utilitzen per determinar la llei aplicable als contractes quan aquests tenen elements o punts de contacte amb diverses legislacions civils.

Els criteris per determinar la llei aplicable als contractes son el següents:

  1. En primer lloc, s’aplicarà la llei determinada per les parts, sempre que aquesta tingui alguna connexió amb el negoci o contracte que es celebri.

 

  1. En defecte de llei determinada per les parts, s’aplicarà la llei personal comuna de les parts, és a dir, la determinada pel veïnatge civil.

 

  1. A falta de llei personal comuna de les parts, s’aplicarà la llei de la residencia habitual comuna de les parts.

 

  1. I en defecte de residencia habitual comuna de les parts, s’aplicarà la llei del lloc de celebració del contracte.

 

No obstant, les anteriors normes tenen dues excepcions:

  • Quan es tracti de contractes relatius a béns immobles s’aplicarà, a falta de llei determinada per les parts, la llei del lloc on es trobin ubicats els immobles i,
  • tractant-se de compravendes sobre béns mobles corporals realitzades en establiments mercantils, en defecte de llei determinada per les parts, s’aplicarà la llei del lloc on radiqui l’establiment mercantil.

 

En definitiva, quan un contracte tingui punts de contacte amb diferents legislacions civils coexistents dintre l’Estat, ja sigui per causa del diferent veïnatge civil de les parts contractants, del domicili, de la situació del béns o de qualsevol altre circumstància,  la llei aplicable al mateix es determinarà conforme als punts de connexió esmentats anteriorment.

En conclusió, a l’hora de redactar i negociar un contracte, hem d’analitzar sempre la llei aplicable al mateix, doncs les diferents lleis aplicables, en alguns punts, difereixen substancialment.

Des de Ribas- Àlvarez Advocats els oferim els nostres serveis professionals per tal de preparar, redactar o revisar qualsevol tipus de contracte i garantir que estigui subjecte als termes, condicions i legislació que siguin més convenients pels seus interessos.

 

Xavier Velasco Galindo

Advocat Col.legiat Núm. 43853

Ribas Àlvarez Advocats

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!