desembre
21

Mòduls 2021 - Ribas Àlvarez

Novetats en matèria de l’aplicació del Règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit i el Mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (MÒDULS)

 

El passat dia 4 de desembre de 2020 va entrar en vigor l’Ordre HAC/1155/2020, de 25 de novembre, que desenvolupa per a l’any 2021 el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit.

La citada Ordre manté els límits excloents generals per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva  de l’IRPF i de l’IVA per a l’exercici 2021, quedant aquests de la següent forma:

  • El volum d’ingressos en l’any immediat anterior per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, superi els 2000 euros anuals. Es computarà la totalitat de les operacions amb independència de que existeixi o no obligació d’expedir factura.

 

No podrà aplicar-se el mètode d’estimació objectiva quan el volum de rendiments íntegres que correspongui a operacions amb obligació d’emetre factura i el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal, superi els 125.000 euros anuals.

 

  • El volum d’ingressos en l’any immediat anterior per al conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes superi els 250.000 euros anuals.

 

  • El volum de compres de béns i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat, en l’any immediat anterior superi la quantitat de 250.000 euros anuals. En el supòsit d’obres o serveis subcontractats, l’import dels mateixos es tindrà en compte per al càlcul d’aquest límit.

En relació al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF:

  • Es manté per a l’exercici 2021 la quantia dels signes, índexs o mòduls, així com les instruccions d’aplicació.

 

  • Conserva la reducció general del 5% del rendiment net de mòduls per a tots els contribuents (tant per a activitats agrícoles, ramaderes i forestals com per a la resta d’activitats) que determinin el mateix pel mètode d’estimació objectiva al 2021. Aquesta reducció es tindrà en compte per a quantificar el rendiment net a efectes dels pagaments fraccionats.

 

Pel que fa al règim simplificat d’IVA, quedaran exclosos aquells empresaris o professionals en els que concorri qualsevol de les següents circumstàncies:

Que el volum d’ingressos en l’any immediat anterior, superi qualsevol dels següents imports:

  • Per al conjunt de les seves activitats empresarials o professionals, excepte les agrícoles, forestals i ramaderes, 250.000 euros anuals.
  • Per al conjunt de les activitats agrícoles, forestals i ramaderes que es determinin pel Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, 250.000 euros anuals.

El volum d’ingressos s’elevarà a l’any, quan en l’any immediat anterior s’hagi iniciat una activitat.

Als efectes dels límits anteriors del règim simplificat d’IVA, el volum d’ingressos inclourà la totalitat dels obtinguts en el conjunt de les activitats, no computant-se entre aquests les subvencions corrents o de capital ni les indemnitzacions, així com tampoc l’Impost sobre el Valor Afegit i, en el seu cas, el recàrrec d’equivalència que gravi l’operació.

Es manté per a l’exercici 2021 en el terme municipal de Lorca, la reducció del 20% sobre el rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i també en un 20% la quota meritada per operacions corrents del règim especial simplificat de l’IVA.

 

Si necessiten qualsevol aclariment al respecte, no dubtin en posar-se en contacte amb el seu assessor.

 

Atentament,

Ribas Àlvarez Assessors i Consultors, SL

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!