octubre
31

Impost sobre els Actius no productius de les Persones Jurídiques. Anys 2017, 2018 i 2019 - Ribas Àlvarez

El proper dia 30 de novembre finalitza el període de presentació de l’Impost sobre els Actius no
Productius de les Persones Jurídiques (model 540).
Aquest impost propi de la Generalitat de Catalunya es va aprovar mitjançant la Llei 6/2017, de 9 de maig,
però no va arribar a entrar en vigor perquè el Govern de l’Estat va presentar recurs d’inconstitucionalitat
contra alguns preceptes d’aquesta Llei. Aquest recurs es va resoldre pel Tribunal Constitucional mitjançant
la sentència 28/2019, de 28 de febrer, que va declarar l’impost adequat al marc constitucional vigent.
El passat mes de maig es va publicar en el DOGC el Decret Llei 8/2019 que modificava alguns aspectes de
la Llei 6/2017 i establia la presentació d’aquest impost per als anys 2017, 2018 i 2019 en el termini comprés
entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre de 2019.
Aquest impost només grava la tinença de determinats béns no productius situats a Catalunya de les
persones jurídiques amb domicili a Catalunya. Per tant, no grava cap bé d’una persona jurídica amb
domicili fora de Catalunya, que no està subjecte a aquest impost per cap bé, encara que el bé estigui situat
a Catalunya. I tampoc graven els béns situats fora de Catalunya de persones jurídiques amb domicili a
Catalunya.
A continuació els detallem, de forma esquemàtica, el contingut d’aquest nou impost i qui està obligat a
presentar-lo:
1. QUÈ GRAVA L’IMPOST?
La tinença dels actius no productius situats a Catalunya que estiguin en algun dels següents grups:
a) Béns immobles i drets sobre els mateixos.
b) Vehicles de motor amb una potència igual o superior a 200 cavalls.
c) Embarcacions de lleure.
d) Aeronaus.
e) Objectes d’art i antiguitats amb un valor superior al que estableix la Llei del patrimoni històric.
f) Joies.
Tots els altres béns no estan subjectes a aquest impost i, per tant, no poden estar gravats pel mateix. A títol
d’exemple, no estan subjectes a aquest impost: els comptes bancaris i actius financers, les participacions
en societats, els crèdits, el diner en efectiu,… Si aquests béns fossin propietat d’una persona física estarien
subjectes a l’Impost sobre el Patrimoni, però si són propietat d’una persona jurídica no estan gravats per
l’Impost sobre Actius no Productius.
2. QUINS BÉNS ES CONSIDEREN NO PRODUCTIUS? (a efectes d’aquest impost)
Tots els béns exposats en el punt anterior es consideren no productius? O només els béns exposats en el
punt anterior que compleixin alguna condició addicional?
A efectes d’aquest impost només es consideren béns no productius els que estiguin en algun dels següents
supòsits:
a) Si es cedeixen de forma gratuïta als propietaris, socis o partícips de la persona jurídica o a
persones vinculades a aquests i que els destinen totalment o parcial a ús privat.
b) Si es cedeixen mitjançant preu als propietaris, socis o partícips de la persona jurídica o a persones
vinculades a aquests i que els destinen totalment o parcial a ús privat.
c) Si no estan afectes a cap activitat econòmica o de servei públic.
2.1. Excepcions (no es consideren actius no productius)
En tots tres casos, existeixen excepcions que permeten considerar el bé com a productiu i, per tant, no
subjecte a l’impost sobre actius no productius:
a) Si es cedeixen de forma gratuïta i constitueixen rendiment en espècie per a la persona que els
gaudeix d’acord amb la normativa de l’IRPF.
b) Si es cedeixen mitjançant preu i la persona que els gaudeix compleix les tres condicions següents:
1) Paga un preu de mercat per la cessió del bé
2) Treballa a la societat que li cedeix el bé
3) La remuneració del treball que percep de la societat és superior al preu de cessió del bé.
c) Si no estan afectes a cap activitat econòmica i el seu preu d’adquisició no supera l’import dels
beneficis no distribuïts per l’entitat, generats en el mateix any i en els deu anys anteriors i que
provinguin de la realització d’activitats econòmiques.
3. PER QUIN VALOR S’HAN DE DECLARAR ELS BÉNS?
Els béns no s’han de declarar pel seu valor d’adquisició o pel valor revisat en un altre impost. Els béns s’han
de declarar pels valors següents:
a) Béns immobles i drets sobre els mateixos  valor cadastral (actualitzat segons llei de pressupostos)
b) Resta de béns  valor de mercat (*)
(*) En el cas de vehicles de motor, embarcacions de lleure i aeronaus es poden aplicar les taules de
valoració de vehicles usats aprovades a efectes de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i
Actes Jurídics Documentats.
4. QUI ÉS EL SUBJECTE PASSIU DE L’IMPOST?
Les persones jurídiques amb domicili a Catalunya i que tinguin objecte mercantil.
Per tant, no són subjectes passius les fundacions, associacions,… perquè no tenen objecte mercantil.
I segons la consulta vinculant V289/19, de 17 d’octubre, tampoc són subjectes passius d’aquest impost les
societats patrimonials, tota vegada que, per definició aquestes entitats no realitzen una activitat econòmica.
5. QUINA ÉS LA BASE IMPOSABLE DE L’IMPOST?
La suma dels valors dels béns no productius.
No és possible deduir cap deute o despesa associada a aquests béns.
No existeix mínim exempt. Es grava des del primer euro subjecte a tributació.
6. QUIN PERCENTATGE ES PAGA?
Es paga segons una escala creixent que oscil·la entre el 0,21% pels primers 167.129,45 euros fins el 2,75%
a partir de 10.695.996,06 euros. L’escala completa és la següent:

Aquesta escala és la mateixa que s’aplica a l’Impost sobre el Patrimoni de les Persones Físiques.
7. QUAN ES MERITA L’IMPOST?
L’impost es merita el dia 1 de gener de cada any. Excepcionalment, per l’any 2017 l’impost es va meritar el
dia 30 de juny.
Això vol dir que si a 1 de gener una persona jurídica és propietària d’un bé subjecte a l’impost, pagarà per
aquest bé per aquest impost (encara que el transmeti el dia 2 de gener).
8. QUAN ES PRESENTA LA DECLARACIÓ?
En el període comprés entre els dies 1 i 30 de juny del propi any (no de l’any següent).
Per tant, la declaració corresponent a l’any 2020 es presentarà de l’1 al 30 de juny de 2020.
Excepcionalment, per als anys 2017, 2018 i 2019, la declaració de l’impost es presentarà entre el dia 1
d’octubre de 2019 i el dia 30 de novembre de 2019. I, per tant, el termini de prescripció de les declaracions
corresponents als anys 2017, 2018 i 2019 comença a comptar a partir del dia 1 de desembre de 2019.
O sigui que ara és possible que s’hagin de presentar les declaracions corresponents a tres exercicis diferents
en el mateix període.
Com sempre, si necessiten qualsevol aclariment al respecte, no dubtin en posar-se en contacte amb el seu
assessor.

Ribas Àlvarez Assessos i Consultors SL

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!