novembre
17

Impost sobre Activitats Econòmiques (model 840) 17.11.20 - Ribas Àlvarez

L’Impost sobre Activitats Econòmiques és un tribut directe i de caràcter real, on el fet imposable es el mer exercici, en un territori municipal, provincial o nacional, d’activitats empresarials, professionals o artístiques, tant si s’exerceixen com si no, en un local determinat.

 

Es consideren activitats empresarials, als efectes d’aquest impost: les ramaderes (quan tinguin caràcter independent), les mineres, les industrials, les comercials i les de serveis. No tenen aquesta consideració les activitats agrícoles, les ramaderes dependents, les forestals i les pesqueres, i cap d’elles no està gravada per aquest impost.

 

Amb la present els informem del termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacionals i provincials de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) de l’exercici 2020, que comprèn del dia 16/09/2020 al 20/11/2020, ambdós inclosos, segons la Resolució del Departament de Recaptació de l’Agència Tributària, de 18 de maig del present (BOE 20/05/2020).

L’esmentada resolució estableix que el seu cobrament haurà de fer-se a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, amb el document d’ingrés que l’Administració fa arribar al contribuent per tal de poder efectuar el pagament. 

En el supòsit que no hagués rebut el document de pagament o aquest s’hagués extraviat, podran efectuar el pagament mitjançant el duplicat que emetrà l’entitat pública corresponent, prèvia sol·licitud.

Per facilitar el seu coneixement d’aquest tema i per tal que puguin analitzar si la seva empresa té totes les activitats que exerceix donades d’alta, i amb els elements tributaris corresponents, adjuntem a la present el monogràfic d’actualització fiscal en el que analitzem les condicions i els requisits de compliment obligat per donar d’alta, de baixa o modificar les declaracions de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

 

 

 

L’ IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (MODEL 840)

El proper mes de desembre es presenten els models 840 d’alta, de modificació o de baixa de l’obligació de pagar l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

 1. QUÈ ÉS?

És un impost directe que grava les activitats econòmiques de caràcter empresarial, professional o artístic tant si  s’exerceixen com si no en un local determinat.

 

 1. CLASSES DE QUOTES

 

El càlcul d’IAE es pot veure afectat per tres quotes diferents en funció de l’activitat desenvolupada i el lloc on es porti a terme l’activitat:

 • Municipal
 • Provincial
 • Nacional

 

 1. QUÈ TRIBUTA?

Els elements que tributen a l’impost varien en funció de l’epígraf en què estiguin donades d’alta les empreses i dels municipis on es realitzin les activitats.

A títol d’exemple: si una empresa fa una activitat en diferents locals, s’haurà de donar d’alta tantes vegades com locals tingui i tributarà per cada un d’ells.

Durant els primers 15 dies del mes d’abril, els Ajuntaments publiquen els imports provisionals de l’IAE, i és durant aquest mes quan es pot reclamar el càlcul erroni del mateix.

Els imports pels quals tributarà, en un municipi, es poden calcular una vegada publicades les ordenances fiscals per a l’exercici 2021 de cada Ajuntament. En el cas de les tarifes municipals, entre els mesos de novembre i desembre de 2020.

 1. QUI ESTÀ OBLIGAT A PAGAR IAE?

Des de l’1 de gener de 2003 estan exemptes de pagar IAE totes les persones físiques residents i els subjectes passius de l’Impost sobre Societats, Societats Civils i entitats (Associacions i Fundacions sense ànim de lucre), amb un import net de la xifra de negocis inferior a 1 Milió d’euros. Per tant, les empreses que estan obligades a pagar IAE, són aquelles que tenen una xifra neta de negoci igual o superior a 1 Milió d’euros.

 

Per a les empreses que formin part d’un grup d’empreses, en el sentit de l’article 42 del codi de comerç,  l’import net de la xifra de negocis es refereix al conjunt d’entitats que pertanyen al grup.

 1. OBLIGACIONS CENSALS:
  1. ALTA:

Estan obligades a presentar la declaració d’alta a l’impost per a l’any 2021, totes les societats que no hagin estat pagant IAE durant l’any 2020, i que a l’any 2019 hagin declarat en l’Impost sobre Societats una xifra neta de negoci igual o superior a 1 Milió d’euros.

Per poder presentar correctament les declaracions serà necessari que facilitin l’adreça on es desenvolupi l’activitat o les activitats, la totalitat dels epígrafs, els m2 corresponents i els quilovats.

Notes:

– Les UTEs inscrites en l’epígraf 508 (Agrupacions i Unions Temporals d’Empreses de l’àmbit de la construcció), estan obligades a presentar declaració d’alta encara que la quota resultant sigui 0.

– Les empreses inscrites en l’epígraf de lloguers d’immobles (861.1 i 861.2) han de presentar el model 840, encara que el valor cadastral del total d’immobles llogats no superi els 600.000,00 euros (la quota resultant de l’impost serà 0 per a valors cadastrals inferiors als 600.000,00 euros i xifra neta de negocis superior a 1 Milió d’euros).

  1. MODIFICACIÓ D’ELEMENTS TRIBUTARIS:

S’ha de comunicar:

 • Si ja paguen IAE però han canviat de municipi o local.
 • Si ja paguen IAE, no han canviat de municipi o local, però han augmentat o disminuït més d’un 20% els elements tributaris (m2, quilovats instal·lats, caps de bestiar,…).

Els recordem que:

 • Cada 4 anys estan obligats a informar dels canvis, si n’hi ha hagut, independentment de si la variació és inferior al 20%.
 • Cada 5 anys, si estan donats d’alta de ramaderia independent, estan obligats a presentar una declaració de variació d’elements tributaris encara que no els hagin modificat.

 

 

  1. BAIXA:

Si durant l’any 2020 està pagant IAE però la seva xifra de negoci declarada a l’Impost sobre Societats de 2019 és inferior a 1 Milió d’euros, ha de presentar la declaració de baixa de l’obligació de pagar IAE de tots els epígrafs en els que estigui donat d’alta.

Per un major control, és recomanable que ens facilitin els rebuts d’IAE pagats durant l’any 2020.

 1. INSPECCIONS I COMPROVACIONS
 • Només es poden presentar aquestes declaracions (alta, baixa) durant el mes de desembre i la no presentació comporta recàrrecs i sancions.
 • Les modificacions d’IAE s’han de presentar en el període màxim d’un mes des del moment en què es produeix la modificació i té efectes l’any següent.
 • En l’actualitat, els Ajuntaments i Diputacions estan realitzant comprovacions relacionades amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques. En concret revisen activitats i locals donats d’alta i elements tributaris d’aquests (quilovats instal·lats, m2,…). Per tant, seria convenient revisar, per a l’any 2021, que totes les activitats que es desenvolupen estiguin realment donades d’alta amb els elements tributaris correctes.
 • Una disminució considerable en els elements tributaris (passar de 200 m2 computables a 20 m2) pot comportar una possible inspecció, pel que s’han de tenir correctament acreditades les variacions.
 • Els equips de reserva s’han d’informar a les declaracions pertinents. Aquests equips no tributen però si no estan degudament informats no es genera el dret a la no tributació d’aquests. Per exemple: si tenim 400kw amb la suma total de les màquines del procés productiu, però tenim dos màquines de reserva que tenen 100kw en total, s’ha d’informar que es tenen 400kw dels quals 100kw són de reserva. S’ha de tenir en compte que l’administració pertinent podria requerir informació per demostrar que sigui correcte.

Si necessiten qualsevol aclariment al respecte, no dubtin en posar-se en contacte amb el seu assessor.

 

Atentament,

Ribas Àlvarez Assessors i Consultors SL

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!