desembre
21

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a l'exercici 2020 - Ribas Àlvarez

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Aspectes a tenir en compte per reduir o diferir la tributació per a aquest impost de l’exercici 2020

Davant la proximitat del final de l’exercici, és el moment d’analitzar la tributació per a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’any 2020, d’acord amb la normativa vigent actual, i de recordar algunes accions que es poden realitzar per rebaixar la liquidació de la renda.

Per tal que puguin optimitzar la seva tributació per a aquest impost, en els apartats següents d’aquest monogràfic els recordem els aspectes més importants a tenir en compte:

 1. Es fixa una reducció del 60% sobre el rendiment net derivat de l’arrendament d’immobles destinats a l’habitatge habitual, és a dir, s’aplica un cop s’hagin deduït totes aquelles despeses necessàries per a l’obtenció del rendiment, tals com, els interessos de l’hipoteca, l’IBI, les despeses de reparació i conservació, l’import de les primes dels contractes d’assegurança, entre d’altres.

 

 1. No tributaran els guanys patrimonials que obtinguin els contribuents majors de 65 anys per la transmissió de qualsevol element patrimonial, sempre que l’import (total o parcial) obtingut es destini en el termini de 6 mesos a constituir una renda vitalícia amb una asseguradora. La quantia màxima per constituir-la serà de 240.000 euros, si la quantitat reinvertida es menor al guany obtingut, només no tributarà la part proporcional.

 

 1. Els contribuents majors de 65 anys no tributaran pel guany patrimonial obtingut derivat de la transmissió de l’habitatge habitual. Si l’habitatge és un bé de guanys i algun dels cònjuges no ha arribat a l’edat de 65 anys, li pot compensar ajornar l’operació fins que tots dos tinguin complerts els 65 anys, ja que en cas contrari, el cònjuge menor de 65 anys haurà de tributar per la meitat del guany patrimonial.

 

 1. Si ha transmès béns o drets obtenint una plusvàlua, seria beneficiós, abans de final d’any, que realitzi les minusvàlues latents que tingui en altres béns o drets per compensar els guanys i estalviar tributació.

 

 1. Reduccions per aportacions a plans de pensions / plans assegurats amb els límits següents:
 • 8. 000 euros
 • El 30% de la suma dels rendiments nets obtinguts pel treball i activitats econòmiques

A més, els contribuents que el seu cònjuge no obtingui rendiments del treball ni d’activitats econòmiques, o bé, n’obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals, podrà reduir la seva base imposable general en l’import de les aportacions realitzades al pla de pensions del seu cònjuge amb un límit de 2.500 euros.

 

 1. Els contribuents que es van jubilar al 2018 tenen termini fins a finals de 2020 per a rescatar el pla de pensions, en forma de capital, per poder gaudir del dret a reduir l’import en un 40%.

 

 1. Podran gaudir de la deducció per lloguer de l’habitatge habitual, els llogaters que hagin signat el contracte abans de l’1 de gener de 2015, sempre que mantinguin en vigor el mateix contracte. No obstant, és necessari que el llogater hagi tingut dret a aquesta deducció a l’exercici 2014.

 

 1. L’amortització anticipada de la hipoteca o préstec destinat a l’adquisició de l’habitatge habitual és deduïble amb un límit de 9.040,00 euros, sempre i quan s’hagi adquirit abans de de l’1 de gener de 2013.

 

 1. La deducció per donatius a fundacions i entitats declarades d’utilitat pública gaudeix de la següent base de deducció:

 

 • Es primers 150 euros el percentatge de deducció és del 75%
 • La resta de base gaudeix d’un percentatge de deducció del 30%

 

 1. Els contribuent es podran deduir el 30% de les quantitats satisfetes al 2020 per la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació, sempre i quan compleixin determinats requisits i condicions. La base màxima anual és de 60.000 euros anuals i estarà formada pel valor d’adquisició de les accions o participacions subscrites.

 

 1. Els contribuents que ostentin la condició de treballador per compte propi (autònoms) podran deduir-se les despeses d’aigua, llum, Internet, gas i telefonia si treballen al seu habitatge habitual. La deducció serà del 30% de la proporció dels metres quadrats informats al model 036 respecte el total dels metres quadrats de l’habitatge.

 

 1. En aquest sentit, els treballadors per compte propi també podran deduir-se les despeses de manutenció que suportin en l’exercici de la seva activitat econòmica, sempre i quan es realitzin en establiments de restauració i hostaleria i s’aboni amb mitjans electrònics de pagament. Els límits seran de 26,67 euros al dia si la despesa es realitza a Espanya i de 48,08 euros al dia si es produeix a l’estranger.

 

 1. Reinversió en l’habitatge habitual. Recordar que el guany patrimonial obtingut derivat de la transmissió de l’habitatge habitual del contribuent estarà exempt de tributació, sempre i quan es reinverteixi en l’adquisició d’un nou habitatge habitual dins del termini de dos anys. La exempció podrà ser total o parcial en funció de l’import reinvertit.

 

Si necessiten qualsevol aclariment al respecte, no dubtin en posar-se en contacte amb el seu assessor.

 

Atentament,

Ribas Àlvarez Assessors i Consultors SL

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!